Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

G'uiˬ sha Geh Laˬ ve Daꞈ ve Awˬ lawn sha tanˇ

 Awˬ lawn 7

G’uiˬ sha ve Mvuhˇ miˬ Aˬ htoꞈ ma le

G’uiˬ sha ve Mvuhˇ miˬ Aˬ htoꞈ ma le

Aˬ htoꞈ ma pa taw Yeˍsuˆ Hkunˉ hawˉ hkanˇ hpehꞈ keunˍ jaˇ ve le. MAˍKUˆ 1:40-42

1. G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ aˬ htoꞈ ma le.

G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ lehˬ, mvuhˇ naw ma hk’oˆ uˉ peunˍ ve awˬ moˍ hpehꞈ ve yoˬ. Uˉ peunˍ ve awˬ moˍ chi ve awˬ nu ve uˉ peunˍ ve awˬ moˍ teˇ hpaˍ awˬ tan uˉ peunˍ leh, G’uiˬ sha ve a loˍ mvuhˇ naw ma hk’oˆ leh miˬ guiˬ hk’oˆ te biˇ piˇ tuˬ yoˬ. G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn sha tanˇ daꞈ ve teˇ ceuˬ hpehꞈ ve yoˬ. Maˇ maw k’o, G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ chaw yaˇ loˍ ve daꞈ ve uˉ peunˍ ve awˬ moˍ hpehꞈ tuˬ yoˬ. Miˬ guiˬ hk’oˆ chehˇ ve chaw hk’a peu-eˬ htaꞈ hawˍ daꞈ puiˉ tuˬ te piˇ tuˬ yoˬ.—Daˍyeˍlaˆ 2:44; Maꞈhtehˍ 6:9, 10; 24:14 g’aw sheˍ.

Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hk’aw, yawˇ ve Yaˇ hpu Yeˍsuˆ Hkriꞈ htaꞈ Hkunˉ hawˉ hkanˇ te tcuh ve yoˬ.—Hpeuꞈ maˍ ve 11:15 g’aw sheˍ.

2. Aˬ htoꞈ ma pa taw Yeˍsuˆ Hkunˉ hawˉ hkanˇ hpehꞈ keunˍ jaˇ ve le.

G’uiˬ sha ve Yaˇ hpu Hkunˉ hawˉ hkanˇ te keunˍ jaˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k’o yawˇ nyi ma daꞈ leh, hteˇ cawˇ ve hpawˇ yeˬ chehˇ ve yoˬ. (Yoˇhanˬ 1:14) Yeˍsuˆ lehˬ, mvuhˇ naw ma hk’oˆ chehˇ leh miˬ guiˬ hk’oˆ uˉ peunˍ tuˬ ve pa taw, chaw yaˇ htaꞈ ga piˇ tuˬ kanˇ paˆ cawˬ ve yoˬ. Chi htaꞈ pa taw teꞈ tu la peuˬ hk’awꞈ nawˉ, yawˇ mvuhˇ naw ma hk’oˆ taˆ-e leh G’uiˬ sha ve laꞈ sha paˉ lo mui law taˍ ve yoˬ. (Heˍbrehˇ 10:12, 13) Awˬ leh meuˇ gaˬ leh, yawˇ tanˬ uˉ peunˍ tuˬ G’uiˬ sha yawˇ htaꞈ kanˇ paˆ aꞈ piˇ ve yoˬ.—Daˍyeˍlaˆ 7:13, 14 g’aw sheˍ.

3. Yeˍsuˆ geh a shu uˉ peunˍ tuˬ le.

Yeˍsuˆ geh mvuhˇ naw ma hk’oˆ uˉ peunˍ tuˬ “daꞈ kehˬ ve chaw hui” tehꞈ meh ve teˇ moˍ cawˬ ve yoˬ. (Daˍyeˍlaˆ 7:27, MGS ) Awˉ lawˉ leuˆ yuˬ ve daꞈ kehˬ ve chaw hui lehˬ, ka tiꞈ yeˬ ve Yeˍsuˆ ve tcuh yaˇ hpehꞈ ve yoˬ. Daꞈ kehˬ ve chaw hui hawˉ hk’aˆ yaˇ miˇ htaꞈ chi beuꞈ hk’a gaˬ Yaˬhoˉvaˬ leuˆ yuˬ chehˇ sheˍ ve yoˬ. Yeˍsuˆ hk’a shuˍ yawˇ hui htaꞈ awˬ ha ve awˬ to teꞈ tu la piˇ ve yoˬ.—Yoˇhanˬ 14:1-3; 1 Kawˇrenˍhtuˆ 15:42-44 g’aw sheˍ.

 Mvuhˇ naw ma hk’oˆ taˆ-e ve chaw hk’aˬ nyiˇ g’aˇ cawˬ ve le. Yeˍsuˆ yawˇ hui htaꞈ “i ve yawˬ teˇ moˍ” tehꞈ kuˬ ve yoˬ. (Luˉkaꞈ 12:32) Biˇ la htaˇ 144,000 g’aˇ cawˬ tuˬ yoˬ. Yawˇ hui Yeˍsuˆ geh miˬ guiˬ hk’oˆ uˉ peunˍ tuˬ yoˬ.—Hpeuꞈ maˍ ve 14:1 g’aw sheˍ.

4. Yeˍsuˆ tanˬ uˉ peunˍ htaˇ aˬ htoꞈ ma hpehꞈ la ve le.

G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ lehˬ, 1914 hk’awꞈ htaˇ tanˬ uˉ peunˍ ve yoˬ. * Yeˍsuˆ Hkunˉ hawˉ hkanˇ tanˬ te htaˇ, awˉ lawˉ te ve teˇ ceuˬ lehˬ Saˍtanˍ leh yawˇ ve neˇ hui htaꞈ miˬ guiˬ hk’oˆ g’aꞈ ce la piˇ ve yoˬ. Saˍtanˍ nyi ma zuhˆ jaˇ leh, miˬ guiˬ hk’oˆ tuꞈ hkanˍ ve awˬ ceuˬ te ve yoˬ. (Hpeuꞈ maˍ ve 12:7-10, 12) Oˇ htaˇ tanˬ leh, chaw yaˇ kawˆ tuˬ dawˇ haˍ tuˬ cawˬ maˇ la ve yoˬ. Maꞈ keuˆ ve, meuꞈ ve kaˆ ve, naˬ beuˬ, leh miˬ hiˆ ve chi teˇ hpaˍ lehˬ maˇ maw k’o, G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ lehˬ miˬ guiˬ hk’oˆ tanˬ uˉ peunˍ tuˬ ve “awˬ heˆ” hpehꞈ ve yoˬ.—Luˉkaꞈ 21:7, 10, 11, 31 g’aw sheˍ.

5. G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ aˬ htoꞈ ma te tuˬ le.

G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ lehˬ, miˬ guiˬ hk’a peu-eˬ hk’oˆ hto toˇ chehˇ ve kanˉ htaꞈ cuˇ leh, chaw ceuˬ teˇ ceuˬ le le hk’aw laˬ ve chaw awˬ moˍ lonˉ htaꞈ cawˇ daꞈ hawˍ daꞈ tuˬ te chehˇ-oˬ ve yoˬ. Nyi ma nuˇ nehˬ ve chaw laiˉ lanˬ g’aˇ Yeˍsuˆ ve mvuhˇ miˬ yaˇ hpehꞈ la chehˇ ve yoˬ. Miˬ guiˬ hk’oˆ haiˬ ve chi teˇ co-e htaꞈ G’uiˬ sha te luˬ htaˇ, yawˇ hui htaꞈ haꞈ shaˉ piˇ tuˬ yoˬ. Hk’e te leh, G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ ve awˬ bon htaꞈ g’a gaˇ ve chaw teˇ g’aˇ le le, na yuˬ ve awˬ hk’aw lo Yeˍsuˆ ve mvuhˇ miˬ yaˇ hpehꞈ la tuˬ henˇ shiˍ cawˇ ve yoˬ.—Hpeuꞈ maˍ ve 7:9, 14, 16, 17 g’aw sheˍ.

Awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ chaw yaˇ awˬ pon G’uiˬ sha dawˇ law taˍ ve hk’e 1,000 hk’awꞈ awˬ kaˍ lo, G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ te biˇ tuˬ yoˬ. Miˬ guiˬ hk’a peu-eˬ hk’oˆ paˍraˍdiˇsuˆ hko hpehꞈ tuˬ yoˬ. Awˬ leh meuˇ htaˇ, Yeˍsuˆ Awˬ pa htaꞈ Mvuhˇ miˬ chiˇ aꞈ piˇ tuˬ yoˬ. (1 Kawˇrenˍhtuˆ 15:24-26) G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn nawˬ hto piˇ gaˇ ve chaw teˇ g’aˇ g’aˇ cawˬ-aw laˇ.—Chiˇ mvuh ve 37:10, 11, 29 g’aw sheˍ.

 

^ aw? tawn 12 Liꞈ hpu hk’aw tcuh kaˍ paˍ tawˇ hkawˇ 1914 hk’awꞈ htaˇ biˇ la ve awˬ lawn htaꞈ hk’a dehꞈ shiˍ tuˬ, Liꞈ Hpu Awˬ hk’aw lo Awˬ tehˬ awˬ na Aˬ htoꞈ ma Maˍ ve le liꞈ mehˆ hpfuhˇ 215-218 hk’aw nyi mehˍ.