Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

G'uiˬ sha Geh Laˬ ve Daꞈ ve Awˬ lawn sha tanˇ

 Awˬ lawn 12

Nawˬ G’uiˬ sha htaꞈ Hk’aˬ hk’e Meuˆ daꞈ G’a Tuˬ le

Nawˬ G’uiˬ sha htaꞈ Hk’aˬ hk’e Meuˆ daꞈ G’a Tuˬ le

1. Bon lawˬ hkawˇ teˇ ceuˬ le le htaꞈ G’uiˬ sha na ve laˇ.

Chaw ceuˬ hk’a peu-eˬ bon lawˬ ve awˬ hk’aw lo G’uiˬ sha htaꞈ meuˆ daꞈ la tuˬ yawˇ kuˬ piˇ ve yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 65:2) Yaꞈ hk’aˇ, yawˇ lehˬ bon lawˬ hkawˇ teˇ ceuˬ le le htaꞈ haꞈ yuˬ leh na tuˬ ve maˇ heˆ. Tawˇ pa haˉ te k’o, awˬ miˇ ma htaꞈ hk’a mvuhˇ hk’a na te ve awˬ hpawˇ ve bon lawˬ hkawˇ htaꞈ tawˍ taˍ tuˬ cawˬ puiˉ ve yoˬ. (1 Peˍtruˆ 3:7) Iˉsaˍreˍlaˆ chaw maˇ daꞈ ve awˬ ceuˬ htaꞈ te tcuhˉ taˍ ve k’o, yawˇ hui ve bon lawˬ hkawˇ htaꞈ G’uiˬ sha maˇ na. Bon lawˬ ve teˇ ceuˬ yawˆ yan cawˇ ve laꞈ shawnˍ hpehꞈ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, uiˍ ve venˇ baˆ te ve chaw dawˇ hpfuhˆ ve k’o, yawˇ hui ve bon lawˬ hkawˇ htaꞈ htawˇ G’uiˬ sha haꞈ yuˬ piˇ ve yoˬ.—Iˉsaˍyaˆ 1:15; 55:7 g’aw sheˍ.

2. Ngaˬ hui bon hk’aˬ hk’e lawˬ cawˇ ve le.

Awˬ lawn k’o, bon lawˬ ve lehˬ G’uiˬ sha htaꞈ oˉ k’oˍ pui ve teˇ ceuˬ hpehꞈ ve pa taw, ngaˬ hui ve Te hpanˍ shehˍ hpaˇ Yaˬhoˉvaˬ geh ceh tiˉ lawˬ cawˇ ve yoˬ. (Maꞈhtehˍ 4:10; 6:9) Ngaˬ hui maˇ biˇ ve chaw hpehꞈ ve pa taw, Yeˍsuˆ awˬ meh awˬ hk’aw lo lawˬ cawˇ ve yoˬ. Awˬ lawn k’o, ngaˬ hui ve venˇ baˆ awˬ pon yawˇ g’a suh ve yoˬ. (Yoˇhanˬ 14:6) Bon lawˬ htaˇ, teˇ pawˆ peuˬ teˇ pawˆ hk’aˬ htaˆ kaꞈ hk’a shuˍ shuˍ-ehˬ lawˬ ve maˇ heˆ k’o, bvuhꞈ taˍ ve bon lawˬ hkawˇ g’aꞈ g’aw tuˬ Yaˬhoˉvaˬ maˇ heuˆ gaˇ. Yawˇ lehˬ, ngaˬ hui bon lawˬ hkawˇ nyi ma hk’aw tawˆ la tcuh piˇ gaˇ ve yoˬ.—Maꞈhtehˍ 6:7; Hpiˇliˇpiˆ 4:6, 7 g’aw sheˍ.

Taꞈ iˉ gawˬ lehˍ bon lawˬ ve htawˇ, ngaˬ hui ve Te hpanˍ shehˍ hpaˇ kaˇ ve yoˬ. (1 Saˍmo-eˍlaˆ 1:12, 13) Hk’aˬ ve teˇ yanˇ htawˇ, bon lawˬ tuˬ yawˇ ngaˬ hui htaꞈ kuˬ laˇ ve yoˬ. Chi htaꞈ pa taw, ngaˬ hui tu la htaˇ, maˇ zuhꞈ sheˍ htaˇ, awˍ caˇ htaˇ, leh dawˇ haˍ gaˇ haˍ htaˇ bon lawˬ hpehꞈ ve yoˬ.—Chiˇ mvuh ve 55:22; Maꞈhtehˍ 15:36 g’aw sheˍ.

3. Aˬ htoꞈ ma pa taw Hkriꞈ yaˇ hpawnˬ daꞈ ve le.

G’uiˬ sha htaꞈ meuˆ daꞈ la tuˬ maˇ sha. Awˬ lawn k’o, G’uiˬ sha htaꞈ maˇ yonˍ leh miˬ guiˬ hk’oˆ gawˬ lehˍ cawˬ la tuˬ yoˬ tehꞈ yawˇ ka tiꞈ te taˍ ve htaꞈ k’oˆ guiˇ g’uiˬ guiˇ ve chaw awˬ kaˍ lo ngaˬ hui chehˇ taˍ ve yoˬ. (2 Tiˆmoˉseˍ 3:1, 4; 2 Peˍtruˆ 3:3, 13) Chi htaꞈ pa taw, ngaˬ hui awˬ g’aˇ yuˬ tuˬ awˬ pon hk’a shuˍ yonˍ ve chaw htaꞈ awˬ chawˇ te tuˬ loˍ leh yawˇ hui htaꞈ htawˇ ngaˬ hui awˬ g’aˇ piˇ tuˬ loˍ ve yoˬ.—Heˍbrehˇ 10:24, 25 g’aw sheˍ.

 G’uiˬ sha htaꞈ haꞈ ve chaw htaꞈ awˬ chawˇ te ve teˇ ceuˬ G’uiˬ sha htaꞈ meuˆ daꞈ tuˬ, ngaˬ hui htaꞈ ga laˇ ve yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw hpawnˬ daꞈ kuiˬ lo, yawˇ hui yonˍ ve htaꞈ nyi ve teˇ yanˇ awˬ bon g’a tuˬ yoˬ.—Roˉmaꞈ 1:11, 12 g’aw sheˍ.

4. Nawˬ G’uiˬ sha htaꞈ hk’aˬ hk’e meuˆ daꞈ g’a tuˬ le.

Liꞈ hpu hk’aw g’a henˇ ve awˬ ceuˬ htaꞈ g’aꞈ dawˇ nyi ve awˬ hk’aw lo, nawˬ Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ meuˆ daꞈ g’a ve yoˬ. Yawˇ te taˍ ve kanˉ, yawˇ beˆ maˍ laˇ ve tawˇ hkawˇ, leh yawˇ ve ka tiꞈ htaꞈ chaˬ nyi loˬ. Ngaˬ hui bon lawˬ ve awˬ hk’aw lo dawˇ nyi k’ai ve teˇ ceuˬ lehˬ, yawˇ ve cuˇ yiˍ leh haꞈ pehnˇ ve awˬ bon htaꞈ dawˇ nawˇ tcuh laˇ ve yoˬ.—Yawˇsuˆ 1:8; Chiˇ mvuh ve 1:1-3 g’aw sheˍ.

G’uiˬ sha htaꞈ yonˍ leh g’aˇ va htaˇ hehꞈ, nawˬ yawˇ htaꞈ meuˆ daꞈ g’a tuˬ yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, a shaꞈ teꞈ ve teˇ ceuˬ htaꞈ g’a caˍ piˇ ve hk’a shuˍ shuˍ, yonˍ ve teˇ ceuˬ htaꞈ kaꞈ g’a caˍ piˇ ve yoˬ. Nawˬ yonˍ ve teˇ ceuˬ htaꞈ caˍ tcuhˉ taˍ hpehꞈ tuˬ, nawˬ yonˍ la ve awˬ hk’aˇ htaꞈ g’a k’awꞈ hpfuhˆ dawˇ nyi ve yoˬ.—Maꞈhtehˍ 4:4; Heˍbrehˇ 11:1, 6 g’aw sheˍ.

5. Nawˬ G’uiˬ sha htaꞈ meuˆ daꞈ la ve lehˬ awˬ bon hk’aˬ hk’e g’a le.

Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ haꞈ ve chaw awˬ pon yawˇ dawˇ nyi piˇ puiˉ ve yoˬ. Yawˇ hui yonˍ ve teˇ ceuˬ maˇ k’oˆ, co co taiˍ taiˍ ve a shaꞈ g’a tuˬ dawˇ law kuiˬ htaꞈ maˇ k’oˆ, kawˆ tuˬ cawˬ ve hk’aw maˇ g’a gaˬ tuˬ G’uiˬ sha haꞈ shaˉ piˇ ve yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 91:1, 2, 7-10) Ngaˬ hui chehˇ sha cawˬ sha leh, ha lehˬ ve htaꞈ te luˬ laˇ ve awˬ ceuˬ jaw k’ai tuˬ yawˇ shaˍ tiꞈ peꞈ laˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui htaꞈ daꞈ jaˇ ve a shaꞈ teꞈ hk’aˇ Yaˬhoˉvaˬ maˍ laˇ ve yoˬ.—Chiˇ mvuh ve 73:27, 28; Yaˍkoˆ 4:4, 8 g’aw sheˍ.