Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 Awˬ lawn 10

Awˬ tehˬ ve Bon liˇ htaꞈ Nawˬ Hk’aˬ hk’e Nyi leh Fuiˍ daꞈ g’a ve le

Awˬ tehˬ ve Bon liˇ htaꞈ Nawˬ Hk’aˬ hk’e Nyi leh Fuiˍ daꞈ g’a ve le

“Maˇ heˆ heˆ ve tcuh kaˍ paˍ teˇ hpaˍ htaꞈ shaˍ tiꞈ te-o.” MAꞈHTEHˍ 7:15.

“G’uiˬ sha htaꞈ shiˍ ve yoˬ tehꞈ yawˇ hui k’oˆ ve htawˇ,” “yawˇ htaꞈ maˇ shiˍ ve hk’e te ve yoˬ.” TIˇTUˆ 1:16

1. Awˬ tehˬ ve teˇ bon liˇ tiˉ cawˬ ve laˇ.

Yeˍsuˆ yawˇ ve awˬ laꞈ g’awˇ hui htaꞈ awˬ tehˬ ve teˇ bon liˇ tiˉ maˍ piˇ ve yoˬ. Bon liˇ oˇ ve lehˬ, co co taiˍ taiˍ a shaꞈ teꞈ kuiˬ lo loꞈ-e ve yaꞈ k’aw teˇ caˆ htaꞈ shuˍ ve yoˬ. Yeˍsuˆ k’oˆ ve, yaꞈ k’aw oˇ ve htaꞈ “ca mawˬ leh loꞈ-e ve chaw a ciˉ ceh tiˉ cawˬ ve yoˬ.” (Maꞈhtehˍ 7:14) G’uiˬ sha haꞈ yuˬ ve oˉ k’oˍ pui ve teˇ ceuˬ tiˉ ve oˇ ve lehˬ, yawˇ ve tawˇ hkawˇ Liꞈ hpu htaꞈ cuˇ ve yoˬ. Awˬ tehˬ ve oˉ k’oˍ pui ve chaw teˇ g’aˇ le le yonˍ ve teˇ ceuˬ tiˉ awˬ hk’aw lo hawˍ daꞈ ve yoˬ.—Yoˇhanˬ 4:23, 24; 14:6; Eˇfeˇsuꞈ 4:4, 5 g’aw sheˍ.

2. Hkriꞈ yaˇ awˬ kehˆ htaꞈ Yeˍsuˆ hk’aˬ hk’e k’oˆ ve le.

Yeˍsuˆ shaˍ tiꞈ piˇ taˍ ve, maˇ heˆ heˆ ve tcuh kaˍ paˍ lehˬ, Hkriꞈ yaˇ bon liˇ htaꞈ te luˬ ve yoˬ. Yawˇ hui awˬ htaꞈ hpawˇ nyi k’o, awˬ tehˬ oˉ k’oˍ pui ve chaw htaꞈ shuˍ ve yoˬ. Yawˇ hui ve bon yehˬ teˇ hpaˍ Hkriꞈ yaˇ ve yoˬ tehꞈ k’oˆ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, oˇ hk’e ve chaw awˬ tehˬ awˬ na hk’aˬ hk’e hpehꞈ ve htaꞈ nawˬ shiˍ g’a ve yoˬ. Hk’aˬ hk’e shiˍ g’a ve le. Awˬ tehˬ ve oˉ k’oˍ pui ve teˇ ceuˬ ceh tiˉ ve oˇ ve lehˬ, awˬ tehˬ ve Hkriꞈ yaˇ cawˬ la ve yoˬ. Yawˇ hui ve te hk’aˇ dawˇ hk’aˇ htaꞈ nyi leh fuiˍ daꞈ g’a ve yoˬ.—Maꞈhtehˍ 7:13-23 g’aw sheˍ.

3. Awˬ tehˬ ve oˉ k’oˍ pui ve chaw htaꞈ nawˬ hk’aˬ hk’e nyi leh fuiˍ daꞈ g’a tuˬ le.

Awˬ tehˬ ve Hkriꞈ yaˇ yoˬ tehꞈ awˬ heˆ ngaˇ ceuˬ chi htaꞈ chaˬ nyi sheˍ.

  • Awˬ tehˬ ve Hkriꞈ yaˇ lehˬ, Liꞈ hpu htaꞈ G’uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ yoˬ tehꞈ shawˍ ve yoˬ. Yawˇ hui coˇ caˇ leh Liꞈ hpu hk’aw ve awˬ liˇ awˬ hk’aˇ awˬ hk’aˇ suh a shaꞈ teꞈ ve yoˬ. Chi htaꞈ pa taw awˬ tehˬ ve bon liˇ lehˬ, chaw yaˇ ve dawˇ hk’aˇ htaꞈ  cuˇ ve bon liˇ htaꞈ peun daꞈ ve yoˬ. (Maꞈhtehˍ 15:7-9) Awˬ tehˬ ve oˉ k’oˍ pui ve chaw teˇ ceuˬ k’oˆ maˍ leh teˇ ceuˬ maˇ te.—Yoˇhanˬ 17:17; 2 Tiˆmoˉseˍ 3:16, 17 g’aw sheˍ.

  • Yeˍsuˆ ve awˬ tehˬ ve awˬ laꞈ g’awˇ hui G’uiˬ sha awˬ meh Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ yawˆ yan ve yoˬ. Yeˍsuˆ G’uiˬ sha awˬ meh htaꞈ yawˆ yan leh shiˍ piˇ ve yoˬ. Yawˇ lehˬ, G’uiˬ sha htaꞈ shiˍ daꞈ tuˬ shu htaꞈ ga piˇ leh, G’uiˬ sha awˬ meh htaꞈ yawˆ yan piˇ lawˬ-oꞈ tehꞈ bon lawˬ tuˬ maˍ piˇ ve yoˬ. (Maꞈhtehˍ 6:9) Nawˬ chehˇ kuiˬ lo hk’aˬ teˇ bon liˇ G’uiˬ sha awˬ meh htaꞈ shiˍ piˇ chehˇ ve le.—Yoˇhanˬ 17:26; Roˉmaꞈ 10:13, 14 g’aw sheˍ.

  • Awˬ tehˬ ve Hkriꞈ yaˇ G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn hto toˇ ve yoˬ. G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn sha tanˇ maˍ tuˬ awˬ pon, G’uiˬ sha lehˬ Yeˍsuˆ htaꞈ peu laˇ ve yoˬ. Chaw yaˇ ve dawˇ law kuiˬ G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ teˇ maˬ tiˉ cawˬ ve yoˬ. Awˬ lawn chi ve htaꞈ Yeˍsuˆ suh htaˇ hk’a gaˬ k’oˆ chehˇ ve yoˬ. (Luˉkaꞈ 4:43; 8:1; 23:42, 43) Awˬ lawn oˇ ve htaꞈ yawˇ ve awˬ laꞈ g’awˇ hui hto toˇ tuˬ yoˬ tehꞈ yawˇ k’oˆ ve yoˬ. Chaw teˇ g’aˇ nawˬ geh laˬ leh G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn hto laˇ ve k’o, yawˇ hk’aˬ teˇ bon liˇ hk’aw chehˇ ve hehˉ le.—Maꞈhtehˍ 24:14 g’aw sheˍ.

  • Yeˍsuˆ ve awˬ laꞈ g’awˇ hui haiˬ ve miˬ guiˬ awˬ liˇ htaꞈ maˇ caˉ daꞈ. Yawˇ hui mvuhˇ miˬ hpawˇ kanˉ leh maˇ cawˇ maˇ hawˍ daꞈ ve awˬ ceuˬ htaꞈ maˇ caˉ daꞈ ve pa taw, nawˬ nyi leh fuiˍ daꞈ g’a ve yoˬ. (Yoˇhanˬ 17:16) Miˬ guiˬ ve awˬ liˇ luˬ ve sheˆ ve dawˇ hk’aˇ awˬ hk’aˇ suh yawˇ hui maˇ g’aꞈ te.—Yaˍkoˆ 4:4 g’aw sheˍ.

  • Awˬ tehˬ ve Hkriꞈ yaˇ awˬ tehˬ awˬ na haꞈ daꞈ puiˉ ve yoˬ. Yawˇ hui G’uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ htaꞈ henˇ ve pa taw, chaw ceuˬ teˇ ceuˬ le le htaꞈ yawˆ yan ve yoˬ. Mvuhˇ miˬ teˇ peˆ leh teˇ peˆ bawˆ daꞈ tuˬ bon liˇ awˬ kehˆ laiˉ pawˆ awˬ g’aˇ piˇ ve htawˇ, awˬ tehˬ oˉ k’oˍ pui ve chaw maˇ te. (Miˆhkaˍ 4:1-3) Yaꞈ hk’aˇ, shu htaꞈ ga piˇ leh awˬ g’aˇ piˇ tuˬ awˬ pon, awˬ tehˬ ve Hkriꞈ yaˇ lehˬ a shu yawˇ ve hpu shi mawˇ jeˬ leh awˬ yanˇ yehˇ ve yoˬ.—Yoˇhanˬ 13:34, 35; 1 Yoˇhanˬ 4:20 g’aw sheˍ.

4. Awˬ tehˬ ve bon liˇ htaꞈ nawˬ fuiˍ g’a-aw laˇ.

G’uiˬ sha awˬ meh htaꞈ yawˆ yan ve, chaw yaˇ dawˇ law kuiˬ teˇ maˬ tiˉ G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn hto toˇ ve, leh maˍ hkawˇ hk’a peu-eˬ G’uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ htaꞈ cuˇ ve, chi teˇ hpaˍ htaꞈ hk’aˬ ve teˇ bon liˇ te chehˇ ve le. Maꞈ htaꞈ maˇ ca caˉ daꞈ leh haꞈ daꞈ puiˉ ve hk’aˬ teˇ moˍ cawˬ ve le. Nawˬ hk’aˬ hk’e dawˇ le.—1 Yoˇhanˬ 3:10-12 g’aw sheˍ.