Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

G'uiˬ sha Geh Laˬ ve Daꞈ ve Awˬ lawn sha tanˇ

 Awˬ lawn 8

Haiˬ ve leh Tuꞈ hkanˍ ve htaꞈ Aˬ htoꞈ ma te G’uiˬ sha Cawˬ Tcuh ve le

Haiˬ ve leh Tuꞈ hkanˍ ve htaꞈ Aˬ htoꞈ ma te G’uiˬ sha Cawˬ Tcuh ve le

G’uiˬ sha chaw yaˇ htaꞈ maw chaweh uˉ peunˍ tcuh htawˇ, chaw yaˇ shoꞈ shaꞈ chehˇ ve awˬ ceuˬ yawˇ hui gu maˇ g’a

1. Haiˬ ve awˬ ceuˬ hk’aˬ hk’e tanˬ ve le.

Saˍtanˍ awˉ lawˉ heˍ htaˇ kaꞈ te leh, miˬ guiˬ hk’oˆ haiˬ ve awˬ ceuˬ tanˬ cawˬ la ve yoˬ. Awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ k’o, Saˍtanˍ lehˬ biˇ jaˇ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hpehꞈ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ yawˇ lehˬ, “hteˇ ve cawˇ ve awˬ hk’aw lo” maˇ yeˬ chehˇ. (Yoˇhanˬ 8:44) G’uiˬ sha g’a cawˇ ve oˉ k’oˍ pui ve teˇ ceuˬ htaꞈ Saˍtanˍ heuˆ gaˇ ve yoˬ. G’uiˬ sha htaꞈ chiˇ baˬ leh Saˍtanˍ hkawˇ na yuˬ laˇ tuˬ, yawˇ lehˬ yaˇ miˇ awˉ lawˉ teˇ g’aˇ Eˇvaꞈ htaꞈ beˬ ve yoˬ. Eˇvaꞈ geh Aˍdanˍ kaꞈ G’uiˬ sha hkawˇ maˇ na yuˬ. Aˍdanˍ chi hk’e dawˇ cheˆ ve pa taw, tuꞈ hkanˍ ve leh suh ve teˇ ceuˬ gaˬ la ve yoˬ.—Awˬ hkuiˉ puiˍ 3:1-6, 19 g’aw sheˍ.

Eˇvaꞈ G’uiˬ sha hkawˇ maˇ na yuˬ tuˬ Saˍtanˍ dawˇ hk’aˇ piˇ htaˇ, G’uiˬ sha uˉ peunˍ keunˍ ve uiˍ jaˇ mvuh jaˇ ve aˉ yaˇ htaꞈ yawˇ hpfuhˆ ve yoˬ. Chaw yaˇ maˇ-awˍ ve Saˍtanˍ geh teˇ geh G’uiˬ sha uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ hpehꞈ ve htaꞈ maˇ haꞈ yuˬ. Hk’e te leh, Saˍtanˍ “chi miˬ guiˬ htaꞈ uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ” hpehꞈ la ve yoˬ.—Yoˇhanˬ 14:30; 1 Yoˇhanˬ 5:19 g’aw sheˍ.

2. G’uiˬ sha hpanˍ taˍ ve awˬ ceuˬ yaꞈ kuiˬ cawˬ-aw laˇ.

G’uiˬ sha ve kanˉ teˇ ceuˬ le le biˇ jaˇ. G’uiˬ sha hpanˍ taˍ ve chaw yaˇ leh mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ yawˇ hkawˇ htaꞈ hk’a biˇ na yuˬ hpehꞈ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 32:4, 5) G’uiˬ sha ngaˬ hui htaꞈ hpanˍ taˍ htaˇ, daꞈ ve leh maˇ daꞈ ve htaꞈ leuˆ te tuˬ hpehˇ laˇ ve yoˬ. A shu yawˇ hk’aˇ yawˇ leuˆ yuˬ tuˬ hpehˇ laˇ ve chi lehˬ, G’uiˬ sha htaꞈ haꞈ ve teˇ ceuˬ hpeuꞈ maw piˇ ve awˬ hk’aˇ peꞈ laˇ ve yoˬ.—Yaˍkoˆ 1:13-15; 1 Yoˇhanˬ 5:3 g’aw sheˍ.

3. Aˬ htoꞈ ma te chi beuꞈ hk’a gaˬ haiˬ ve awˬ ceuˬ htaꞈ G’uiˬ sha cawˬ tcuh ve le.

Yaˬhoˉvaˬ yawˇ uˉ peunˍ ve htaꞈ hpfuhˆ gaˇ ve chaw htaꞈ awˬ yanˇ teˇ yanˇ piˇ ve yoˬ. Aˬ htoꞈ ma pa taw le. Yawˇ htaꞈ maˇ cuˇ ve uˉ peunˍ ve hk’a peu-eˬ chaw yaˇ awˬ pon maˇ daꞈ tehꞈ hpeuꞈ maw laˇ ve yoˬ. (Cuˇ yiˍ piˇ ve 7:29; 8:9) Chaw yaˇ 6,000 hk’awꞈ teꞈ chehˇ ve awˬ hk’aw lo chi ve awˬ lawn hk’a tawˍ lehˆ g’a mawˬ ve yoˬ. Maꞈ  bawˆ ve, awˬ liˇ htaꞈ te yaꞈ ve, maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve, leh naˬ beuˬ, chi teˇ hpaˍ htaꞈ chaw yaˇ hpehꞈ ve uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ gu maˇ g’a.—Yeˍraˍmiˆ 10:23; Roˉmaꞈ 9:17 g’aw sheˍ.

Chaw yaˇ uˉ peunˍ ve htaꞈ maˇ shuˍ G’uiˬ sha uˉ peunˍ ve htaꞈ haꞈ yuˬ ve chaw awˬ bon g’a ve yoˬ. (Iˉsaˍyaˆ 48:17, 18) Maˇ maw k’o, Yaˬhoˉvaˬ lehˬ, chaw yaˇ uˉ peunˍ ve awˬ moˍ hk’a peu-eˬ htaꞈ te luˬ tuˬ yoˬ. G’uiˬ sha uˉ peunˍ ve awˬ hawˉ lo chehˇ tuˬ leuˆ yuˬ ve chaw ceh tiˉ miˬ guiˬ hk’oˆ g’a chehˇ tuˬ yoˬ. (Iˉsaˍyaˆ 11:9)—Daˍyeˍlaˆ 2:44 g’aw sheˍ.

Ngaˬ hui G’uiˬ sha uˉ peunˍ ve awˬ hawˉ lo chehˇ gaˇ k’o, teˇ ceuˬ ceuˬ g’a leuˆ te ve yoˬ

4. G’uiˬ sha yeunˇ hkanˍ ve pa taw ngaˬ hui aˬ htoꞈ ma te g’a ve le.

Saˍtanˍ k’oˆ ve, Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ oˉ k’oˍ pui ve chaw yawˇ htaꞈ awˬ tehˬ awˬ na haꞈ ve maˇ heˆ. Oˇ ve heˍ ve yoˬ tehꞈ nawˬ hpeuꞈ maw piˇ gaˇ laˇ. Nawˬ te g’a tehˬ tehˬ yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ yeunˇ hkanˍ ve teˇ ceuˬ lehˬ, chaw yaˇ uˉ peunˍ ve maˇ heˆ leh, G’uiˬ sha uˉ peunˍ ve htaꞈ leuˆ yuˬ tuˬ awˬ yanˇ piˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui hk’aˬ ve teˇ ceuˬ htaꞈ leuˆ yuˬ tuˬ ngaˬ hui a shaꞈ teꞈ hk’aˇ hpeuꞈ maw piˇ ve yoˬ.—Yawˇbaˆ 1:8-11; Tawˇ naˉ ve 27:11 g’aw sheˍ.

5. G’uiˬ sha lehˬ ngaˬ hui ve uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ hpehꞈ tuˬ hk’aˬ hk’e leuˆ yuˬ g’a ve le.

G’uiˬ sha htaꞈ ngaˬ hui ve uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ hpehꞈ tuˬ leuˆ yuˬ k’o, G’uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ Liꞈ hpu htaꞈ cuˇ ve awˬ tehˬ ve oˉ k’oˍ pui ve htaꞈ ca henˇ leh g’a g’aꞈ te ve yoˬ. (Yoˇhanˬ 4:23) Saˍtanˍ htaꞈ ngaˬ hui ve uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ maˇ hpehꞈ tcuh tuˬ, Yeˍsuˆ hk’a shuˍ mvuhˇ miˬ hpawˇ kanˉ leh maꞈ htaꞈ maˇ ca caˉ daꞈ ve yoˬ.—Yoˇhanˬ 17:14 g’aw sheˍ.

Saˍtanˍ lehˬ, yawˇ kanˇ paˆ htaꞈ yehˇ leh chaꞈ chiˆ ve awˬ liˇ awˬ hk’aˇ htaꞈ daꞈ ve yoˬ tehꞈ chaw yaˇ htaꞈ dawˇ tcuh ve yoˬ. Ngaˬ hui awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ htaꞈ maˇ te k’o, awˬ chawˇ awˬ paˆ leh awˬ viˉ awˬ nyi k’oˆ guiˇ g’uiˬ guiˇ leh fawˉ mehˍ laˇ tuˬ yoˬ hehˉ. (1 Peˍtruˆ 4:3, 4) Chi htaꞈ pa taw, ngaˬ hui g’a leuˆ yuˬ ve yoˬ. G’uiˬ sha htaꞈ haꞈ ve chaw geh ngaˬ hui awˬ chawˇ te tuˬ laˇ. G’uiˬ sha ve cuˇ yiˍ leh haꞈ pehnˇ ve hk’a biˇ cawˬ ve awˬ liˇ htaꞈ na yuˬ tuˬ laˇ. Ngaˬ hui hpehꞈ haˍ htawˇ chi hk’e te ve k’o, Saˍtanˍ heˍ ve yoˬ tehꞈ hpeuꞈ maw piˇ ve yoˬ.—1 Kawˇrenˍhtuˆ 6:9, 10; 15:33 g’aw sheˍ.

G’uiˬ sha chaw yaˇ htaꞈ haꞈ ve pa taw, haiˬ ve leh tuꞈ hkanˍ ve awˬ ceuˬ mehˉ k’ai tuˬ yoˬ. Oˇ hk’e te yonˍ ve chaw lehˬ, miˬ guiˬ hk’oˆ co co taiˍ taiˍ g’a chehˇ tuˬ yoˬ.—Yoˇhanˬ 3:16 g’aw sheˍ.