1. Aˬ htoꞈ ma te G’uiˬ sha miˬ guiˬ htaꞈ hpanˍ ve le.

Yaˬhoˉvaˬ lehˬ, hawˉ hk’aˆ yaˇ miˇ htaꞈ miˬ guiˬ piˇ ve yoˬ. Miˬ guiˬ chi ngaˬ hui ve chehˇ kuiˬ hpehꞈ ve yoˬ. Chaw yaˇ awˉ lawˉ teˇ ca Aˍdanˍ leh Eˇvaꞈ mvuhˇ naw ma hk’oˆ awˬ yaˇ awˬ duˬ cawˬ tuˬ hpanˍ taˍ ve maˇ heˆ. Awˬ lawn k’o, yawˇ te hpanˍ taˍ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ mvuhˇ naw ma hk’oˆ chehˇ peuˬ ve yoˬ. (Yawˇbaˆ 38:4, 7) G’uiˬ sha hawˉ hk’aˆ awˉ lawˉ teˇ g’aˇ htaꞈ nyi sha ve paˍraˍdiˇsuˆ Eˍdenˍ meh ve hko hk’aw chehˇ tcuh ve yoˬ. (Awˬ hkuiˉ puiˍ 2:15-17) Yaˬhoˉvaˬ lehˬ, yawˇ leh yawˇ ve awˬ yaˇ awˬ duˬ miˬ guiˬ hk’oˆ awˬ leh maˇ cawˬ ve a shaꞈ teꞈ chehˇ tuˬ awˬ yanˇ piˇ ve yoˬ.—Chiˇ mvuh ve 37:29; 115:16 g’aw sheˍ.

Awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ, Eˍdenˍ hko ceh tiˉ paˍraˍdiˇsuˆ hpehꞈ ve yoˬ. Chaw yaˇ awˉ lawˉ teˇ ca yawˇ hui ve awˬ yaˇ awˬ duˬ miˬ guiˬ hk’oˆ biˇ la piˇ tcuh ve yoˬ. Chi ve awˬ hk’oˆ, miˬ guiˬ hk’a peu-eˬ htaꞈ uˉ peunˍ leh paˍraˍdiˇsuˆ hpehꞈ tcuh ve yoˬ. (Awˬ hkuiˉ puiˍ 1:28) Miˬ guiˬ htaꞈ te luˬ tuˬ awˬ nyi maˇ cawˬ. Hk’aˬ htaˆ kaꞈ chaw yaˇ ve chehˇ kuiˬ hpehꞈ tuˬ yoˬ.—Chiˇ mvuh ve 104:5 g’aw sheˍ.

2. Aˬ htoꞈ ma pa taw chi beuꞈ miˬ guiˬ chi paˍraˍdiˇsuˆ hko maˇ hpehꞈ ve le.

Aˍdanˍ leh Eˇvaꞈ G’uiˬ sha hkawˇ maˇ na ve pa taw, Yaˬhoˉvaˬ yawˇ hui htaꞈ hko oˇ ve hk’aw g’aꞈ tawˆ piˇ ve yoˬ. Hk’e te leh, paˍraˍdiˇsuˆ mehˉ k’ai ve yoˬ. Hko oˇ ve htaꞈ k’awꞈ gu te g’a jaw ve chaw maˇ cawˬ. Liꞈ hpu hk’aw k’oˆ ve, “miˬ guiˬ chi haiˬ ve chaw htaꞈ piˇ taˍ ve yoˬ.” (Yawˇbaˆ 9:24)—Awˬ hkuiˉ puiˍ 3:23, 24 g’aw sheˍ.

Awˬ hkuiˉ puiˍ htaˇ, chaw yaˇ awˬ pon dawˇ law taˍ ve htaꞈ Yaˬhoˉvaˬ baˬ taˉ-aw leh laˇ. Maˇ baˬ neˍ. Yawˇ kanˇ paˆ uiˍ jaˇ. Yawˇ te maˇ g’a ve awˬ ceuˬ maˇ cawˬ. (Iˉsaˍyaˆ 45:18) Chaw yaˇ htaꞈ yawˇ dawˇ law taˍ ve hk’e hpehꞈ tcuh tuˬ yoˬ.—Chiˇ mvuh ve 37:11, 34 g’aw sheˍ.

3. Paˍraˍdiˇsuˆ hko hk’aˬ hk’e k’awꞈ gu te g’a tuˬ le.

Yeˍsuˆ G’uiˬ sha ve Hkunˉ hawˉ hkanˇ hpehꞈ leh miˬ guiˬ hk’oˆ tanˬ uˉ peunˍ htaˇ, paˍraˍdiˇsuˆ hko htaꞈ awˬ suhˉ k’awꞈ gu te ve yoˬ. Aˍmaˍgeˍdonˍ meh ve maꞈ awˬ hk’aw lo, Yeˍsuˆ Hkriꞈ  mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ htaꞈ shiˍ veu leh canˇ paˍ hpawˇ chehˇ ve hk’a peu-eˬ htaꞈ te luˬ piˇ tuˬ yoˬ. Peuˬ k’o, Yeˍsuˆ Saˍtanˍ htaꞈ 1,000 hk’awꞈ hk’a gaˬ haw tiˍ tuˬ yoˬ. Luˬ ve sheˆ ve chi htaꞈ G’uiˬ sha ve chaw ponˬ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k’o, Yeˍsuˆ yawˇ hui htaꞈ sheh k’ai leh haꞈ shaˉ piˇ ve yoˬ. Miˬ guiˬ hk’oˆ Paˍraˍdiˇsuˆ hk’aw yawˇ hui co co taiˍ taiˍ teꞈ chehˇ tuˬ yoˬ.—Hpeuꞈ maˍ ve 20:1-3; 21:3, 4 g’aw sheˍ.

4. Tuꞈ hkanˍ ve hk’aˬ htaˆ peuˬ tuˬ le.

Miˬ guiˬ hk’oˆ haiˬ ve awˬ ceuˬ htaꞈ G’uiˬ sha hk’aˬ htaˆ te luˬ tuˬ le. Awˬ leh meuˇ gaˬ la paˇ neˇ ve “awˬ heˆ” htaꞈ shiˍ tuˬ Yeˍsuˆ k’oˆ ve yoˬ. Miˬ guiˬ hk’oˆ chaw yaˇ htaꞈ hpehꞈ la chehˇ ve awˬ ceuˬ kawˆ tuˬ uiˍ jaˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ, maˇ maw k’o “chi teˇ co-e awˬ yanˇ leh tuˬ” yoˬ tehꞈ hpeuꞈ maw laˇ ve yoˬ. (Maꞈhtehˍ 24:3, MGS )—Maꞈhtehˍ 24:7-14, 21, 22 g’aw sheˍ.

Yeˍsuˆ mvuhˇ naw ma hk’oˆ chehˇ leh miˬ guiˬ hk’oˆ 1,000 hk’awꞈ uˉ peunˍ chehˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo, tuꞈ hkanˍ ve hk’a peu-eˬ peuˬ tcuh tuˬ yoˬ. (Iˉsaˍyaˆ 9:6, 7; 11:9) Hkunˉ hawˉ hkanˇ hpehꞈ ve awˬ hk’oˆ, Yeˍsuˆ paw hkuˇ lonˉ kaꞈ hpehꞈ leh G’uiˬ sha htaꞈ hk’a haꞈ ve chaw ve venˇ baˆ htaꞈ tsuhˇ hk’a piˇ tuˬ yoˬ. G’uiˬ sha lehˬ Yeˍsuˆ htaꞈ cuˇ ve awˬ hk’aw lo naˬ ve, mawˇ ve, leh suh ve htaꞈ maˇ k’awꞈ cawˬ tcuh.—Iˉsaˍyaˆ 25:8; 33:24 g’aw sheˍ.

5. Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ paˍraˍdiˇsuˆ hko hk’aw a shu chehˇ tuˬ le.

Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ lo G’uiˬ sha htaꞈ haꞈ leh yawˇ nyi ma cawˇ tuˬ ve awˬ hk’aˇ henˇ gaˇ ve chaw htaꞈ nawˬ g’a mawˬ tuˬ yoˬ

G’uiˬ sha htaꞈ hk’a na yuˬ ve chaw paˍraˍdiˇsuˆ hko hk’aw chehˇ tuˬ yoˬ. (1 Yoˇhanˬ 2:17) Nyi ma nuˇ nehˬ ve chaw htaꞈ ca leh G’uiˬ sha nyi ma cawˇ tuˬ ve awˬ hk’aˇ maˍ piˇ tuˬ, Yeˍsuˆ lehˬ yawˇ ve awˬ laꞈ g’awˇ htaꞈ k’ai tcuh ve yoˬ. Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ miˬ guiˬ hk’oˆ paˍraˍdiˇsuˆ hk’aw chehˇ tuˬ, chi beuꞈ G’uiˬ sha chaw laiˉ lanˬ g’aˇ htaꞈ gu piˇ chehˇ ve yoˬ. (Zeˍhpaˍniˆ 2:3) Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw ve hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ lo laˬ ve chaw lehˬ, awˬ hpawˇ awˬ miˇ ma leh awˬ pa awˬ e hpehꞈ ve awˬ hk’aw lo shaˬ te shaˬ daꞈ la tuˬ g’a henˇ shiˍ ve yoˬ. Awˬ yaˇ leh awˬ pa awˬ e geh teˇ geh G’uiˬ sha htaꞈ oˉ k’oˍ pui ve teˇ ceuˬ, daꞈ ve awˬ lawn sha tanˇ yawˇ hui htaꞈ ga piˇ g’a ve awˬ hk’aˇ henˇ ve yoˬ.—Miˆhkaˍ 4:1-4 g’aw sheˍ.