Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

2017 Convention Program

DOWNLOAD VE AWˬ HK'Aˇ TEˇ HPAˍ

HENˇ SHIˍ MAˇ LA TUˬ

A shu Yaˬhoˉvaˬ ve A loˍ Awˬ hk’aˇ suh Te Chehˇ ve le

Aˬ htoꞈ ma pa taw Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo K’ai ve le

Teˇ hk’awꞈ le le, ngaˬ hui hpawnˬ daꞈ lonˉ te ve shehˆ pawˆ cawˬ ve yoˬ. Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo k’ai ve teˇ ceuˬ nawˬ awˬ bon hk’aˬ hk’e g’a tuˬ le