Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 K’a muiˬ liꞈ 7

Yaˬhoˉvaˬ, ngaˬ hui ve awˬ g’aˇ awˬ shaˉ

Select an Audio Recording
Yaˬhoˉvaˬ, ngaˬ hui ve awˬ g’aˇ awˬ shaˉ

(Iˉsaˍyaˆ 12:2)

 1. 1. Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui htaꞈ awˬ g’aˇ peꞈ laˇ,

  Ngaˬ hui ponˬ tuˬ ga laˇ ve ha lehˬ jaˇ.

  Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw nawˬ awˬ lawn hto toˇ,

  Shu na leh maˇ na htawˇ, ngaˬ te tcuhˉ taˍ.

  (K’awꞈ k’a kuiˬ)

  Ngaˬ ve awˬ g’aˇ lehˬ Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha.

  Tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ nawˬ awˬ meh hto toˇ.

  Awˬ meꞈ awˬ hponˇ, nawˬ ve kanˇ paˆ uiˍ jaˇ,

  Ngaˬ hui vaꞈ taˍ kuiˬ lehˬ nawˬ hpehꞈ ve yoˬ.

 2. 2. Awˬ g’euˆ ba laˇ pa taw, ngaˬ hui ha lehˬ.

  Awˬ tehˬ ve hteˇ cawˇ ve ngaˬ hui g’a mawˬ.

  Liꞈ hpu hk’aw nawˬ ve tawˇ hkawˇ g’a kaˇ ve.

  Nawˬ ve mvuhˇ miˬ hpawˇ chehˇ tuˬ leuˆ yuˬ taˍ.

  (K’awꞈ k’a kuiˬ)

  Ngaˬ ve awˬ g’aˇ lehˬ Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha.

  Tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ nawˬ awˬ meh hto toˇ.

  Awˬ meꞈ awˬ hponˇ, nawˬ ve kanˇ paˆ uiˍ jaˇ,

  Ngaˬ hui vaꞈ taˍ kuiˬ lehˬ nawˬ hpehꞈ ve yoˬ.

 3. 3. Ha lehˬ ve hk’aw nawˬ ve a loˍ te ve.

  Saˍtanˍ k’oˆ guiˇ htawˇ, nawˬ htaꞈ g’aˇ va chehˇ.

  G’a suh ve htawˇ, awˬ leh hk’a gaˬ yeunˇ hkanˍ,

  Nawˬ ve uˉ peunˍ hpawˇ chehˇ tuˬ ga laˇ sheˍ.

  (K’awꞈ k’a kuiˬ)

  Ngaˬ ve awˬ g’aˇ lehˬ Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha.

  Tanˇ hkuinˇ tanˇ vanˇ nawˬ awˬ meh hto toˇ.

  Awˬ meꞈ awˬ hponˇ, nawˬ ve kanˇ paˆ uiˍ jaˇ,

  Ngaˬ hui vaꞈ taˍ kuiˬ lehˬ nawˬ hpehꞈ ve yoˬ.