Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 K’a muiˬ liꞈ 65

G’uˇ suhˍ k’ai!

Select an Audio Recording
G’uˇ suhˍ k’ai!

(Heˍbrehˇ 6:1)

 1. 1. G’uˇ suhˍ k’ai, g’uˇ suhˍ k’ai, uiˍ la biˇ la sheˍ!

  Awˬ tehˬ ve awˬ g’euˆ kaꞈ chaw hk’a peu-eˬ htaꞈ ba hk’awꞈ piˇ.

  G’uiˬ sha awˬ pon te htaˇ, daꞈ jaˇ ve hk’aw te-o,

  Yawˇ htaꞈ g’aˇ hk’a dehꞈ va sheˍ.

  Teˇ g’aˇ le le kanˉ chi te g’a ve.

  Yeˍsuˆ Hkriꞈ te jaw ve nawˬ tawnˇ g’a.

  Maˇ paiˍ tuˬ, G’uiˬ sha ga laˇ ve lawˬ cawˇ ve,

  Hteˇ cawˇ ve hpawˇ huˉ taˍ sheˍ.

 2. 2. G’uˇ suhˍ k’ai, g’uˇ suhˍ k’ai, chaw yaˇ htaꞈ hto piˇ-oˆ!

  Daꞈ ve awˬ lawn sha tanˇ teˇ chaw ceuˬ le le shiˍ tcuh.

  Ngaˬ hui ve Jawˇ mawˇ Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ chiˇ mvuh,

  Teˇ yehˬ le le ca hto piˇ.

  Tawˍ taˍ paˍ kawˆ tuˬ te laˇ ve htawˇ,

  Awˬ g’aˇ taˇ nuˇ la leh te tcuhˉ taˍ-oꞈ.

  G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ lehˬ uˉ peunˍ chehˇ ve yoˬ.

  Awˬ tehˬ ve maˍ piˇ sheˍ mehˍ.

 3.  3. G’uˇ suhˍ k’ai, g’uˇ suhˍ k’ai, hteˇ lehˍ k’ai cawˇ ve.

  Kanˉ cawˬ sheˍ ve pa taw, nawˬ cheuˬ la tuˬ te jawˬ cawˇ.

  G’uiˬ sha ve awˬ ha hpu sheh k’ai laˇ tcuh o.

  Yawˇ geh laˬ ha lehˬ ve ca-o.

  Ca mawˬ ve chaw htaꞈ g’a haꞈ cawˇ leh

  Yawˇ nyi ma hk’aw gaˬ tuˬ, ca guiˇ k’ai.

  Yawˇ uiˍ la biˇ la tuˬ, hk’a dehꞈ ga piˇ k’o,

  Awˬ tehˬ ve awˬ g’euˆ ba g’a.

(Hpi 1:27; 3:16; Heˍ 10:39 kaꞈ nyi sheˍ.)