Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 K’a muiˬ liꞈ 41

Ngaˬ ve bon lawˬ hkawˇ na laˇ-oˆ

Select an Audio Recording
Ngaˬ ve bon lawˬ hkawˇ na laˇ-oˆ

(Chiˇ mvuh ve 54)

 1. 1. Ngaˬ ve awˬ pa-oˬ, bon lawˬ hkawˇ na laˇ-oˆ.

  Ngaˬ ve G’uiˬ sha, nawˬ awˬ shehˍ hpaˇ hpehꞈ.

  Nawˬ ve awˬ meh uiˍ jaˇ mvuh jaˇ ve.

  (K’awꞈ k’a kuiˬ)

  Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha-oˬ, ngaˬ hkawˇ na laˇ-oˆ.

 2. 2. A shaꞈ peꞈ laˇ ve awˬ bon uiˍ jaˇ.

  Awˬ hk’aˇ cawˇ ve kaꞈ hpeuꞈ maw laˇ ve.

  Ngaˬ ha lehˬ jaˇ nawˬ nyi haꞈ shaˉ laˇ.

  (K’awꞈ k’a kuiˬ)

  Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha-oˬ, ngaˬ hkawˇ na laˇ-oˆ.

 3. 3. Hteˇ cawˇ ve hk’aw te gaˇ jaˇ ve yoˬ.

  Ngaˬ htaꞈ ga laˇ-oˆ, awˬ g’euˆ hk’aw toˇ tuˬ.

  Awˬ vuiˬ te tuˬ, awˬ g’aˇ peꞈ laˇ oˆ.

  (K’awꞈ k’a kuiˬ)

  Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha-oˬ, ngaˬ hkawˇ na laˇ-oˆ.