Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 K’a muiˬ liꞈ 150

Ngaˬ hui ponˬ g’a tuˬ, G’uiˬ sha hpawˇ chehˇ-oˆ

Select an Audio Recording
Ngaˬ hui ponˬ g’a tuˬ, G’uiˬ sha hpawˇ chehˇ-oˆ

(Zeˍhpaˍniˆ 2:3)

 1. 1. Mvuhˇ miˬ teˇ hpaˍ pawnˇ daꞈ,

  G’uiˬ sha ve yaˇ htaꞈ fawˉ mehˍ.

  Yaˬhoˉvaˬ chaw yaˇ uˉ peunˍ tcuh,

  Awˬ yanˇ chi htaꞈ peuˬ k’ai oˬ.

  Uˉ peunˍ shehˍ hpaˇ mehˉ k’ai,

  G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ gu peuˬ.

  Hkriꞈ canˇ paˍ htaꞈ te luˬ piˇ tuˬ yoˬ.

  Awˬ nyi chi laˬ paˇ neˇ ve.

  (K’awꞈ k’a kuiˬ)

  Ngaˬ hui ponˬ tuˬ, G’uiˬ sha hpawˇ chehˇ,

  Yawˇ htaꞈ hk’a dehꞈ yonˍ leh g’aˇ va.

  Hteˇ cawˇ ve ca leh,

  Ka tiꞈ yeˬ chehˇ sheˍ.

  Yawˇ ve uˉ peunˍ ve leuˆ yuˬ mehˍ.

  G’uiˬ sha kanˇ paˆ yehˇ leh ga laˇ,

  Ngaˬ hui mawˬ tuˬ yoˬ.

 2.  2. Daꞈ ve awˬ lawn chi htaꞈ

  Haꞈ yuˬ tuˬ, chaw yaˇ leuˆ g’a.

  A shu yawˇ hk’aˇ yawˇ leuˆ yuˬ ve,

  Na yuˬ maˇ heˆ leh maˇ na.

  Tuꞈ hkanˍ ve g’a hpuˇ htawˇ,

  Nyi ma hk’aw kawˆ tuˬ maˇ cawˬ.

  Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ htaꞈ a yeˇ te laˇ,

  Ga laˇ tuˬ lawˬ htaˇ, yawˇ kaˇ.

  (K’awꞈ k’a kuiˬ)

  Ngaˬ hui ponˬ tuˬ, G’uiˬ sha hpawˇ chehˇ,

  Yawˇ htaꞈ hk’a dehꞈ yonˍ leh g’aˇ va.

  Hteˇ cawˇ ve ca leh,

  Ka tiꞈ yeˬ chehˇ sheˍ.

  Yawˇ ve uˉ peunˍ ve leuˆ yuˬ mehˍ.

  G’uiˬ sha kanˇ paˆ yehˇ leh ga laˇ,

  Ngaˬ hui mawˬ tuˬ yoˬ.