Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

Hkriꞈ yaˇ K’a muiˬ chiˇ mvuh ve

Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha htaꞈ chiˇ mvuh piˇ leh oˉ k’oˍ pui ve htaꞈ caˉ daꞈ ve na sha ve Hkriꞈ yaˇ ve k’a muiˬ hkawˇ htaꞈ yuˬ tawˆ (download) g’a ve yoˬ. Liꞈ hkawˇ leh k’a muiˬ hkawˇ cawˬ ve yoˬ.

 

“Sing Out Joyfully” to Jehovah

Sing to Jehovah

Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ K'a muiˬ Chiˇ mvuh Piˇ-oˆ—K'a muiˬ hkawˇ awˬ suhˉ

Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ K'a muiˬ Chiˇ mvuh Piˇ-oˆ, Noꞈ mehˆ Maˇ Cawˬ (K'a muiˬ hkawˇ 55 puˆ)