Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

Ha pa 7 maˬ 29 nyi–Ha pa 8 maˬ 4 nyi

1 Tiˆmoˉseˍ 4-6

Ha pa 7 maˬ 29 nyi–Ha pa 8 maˬ 4 nyi

Liꞈ hpu hk’aw awˬ hpfuhˇ hk’aˆ ve awˬ ceuˬ

 • Nawˬ hk’aˬ ve leuˆ tuˬ le?—Hpu shi mawˇ jeˬ laˇ? G’uiˬ sha htaꞈ yawˆ yan ve laˇ?”: (10 miꞈ niꞈ)

  • 1Tiˆ 6:6-8—G’uiˬ sha htaꞈ yawˆ yan ve awˬ hpfuhˇ shiˍ leh cawˬ taˍ ve awˬ ceuˬ htaꞈ nyi hk’aˇ suh ve (w03-SI 1/6 9 ¶1-2)

  • 1Tiˆ 6:9—Paw sha gaˇ ve chaw lehˬ maˇ daꞈ ve heuˆ la kuiˬ cawˬ ve (g-SI 6/07 6 ¶2)

  • 1Tiˆ 6:10—Hpu htaꞈ sheˉ lai ve teˇ ceuˬ lehˬ dawˇ haˍ tuˬ cawˬ ve (g-SI 08/11 6 ¶4-6)

 • Co ha hpawˇ ve shehnˉ shiˍ duˇ ve: (8 miꞈ niꞈ)

  • 1Tiˆ 4:2—Chaw yaˇ lehˬ a shu yawˇ ve dawˇ shiˍ puiˉ ve nyi ma hkeuꞈ k’ai ve hk’aˬ hk’e te hpehꞈ k’ai g’a tuˬ le? Aˬ htoꞈ ma pa taw kawˆ tuˬ cawˬ ve le? (lvs 23-24 ¶17)

  • 1Tiˆ 4:13—Shu htaꞈ g’aw maˍ piˇ-oˆ tehꞈ aˬ htoꞈ ma pa taw Pawˇluꞈ Tiˆmoˉseˍ htaꞈ awˬ g’aˇ piˇ ve le? (it-2-E 714 ¶1-2)

  • Chi teˇ shinˉ Liꞈ hpu g’aw ve Yaˬhoˉvaˬ ve awˬ lawn nawˬ htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ ve le?

  • Chi teˇ shinˉ Liꞈ hpu g’aw ve co ha hpawˇ ve shehnˉ shiˍ duˇ ve nawˬ aˬ htoꞈ ma ca mawˬ sheˍ ve le?

 • Liꞈ hpu g’aw ve: (4 miꞈ niꞈ) 1Tiˆ 4:1-16 (th awˬ lawn 5)

Nawˬ hto toˇ kuiˬ lo yuˬ yehˇ tuˬ ve awˬ lawn

Hkriꞈ yaˇ ve a shaꞈ teꞈ hk’aˇ