Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

Ha pa 5 maˬ 6-12 nyi

2 Kawˇrenˍhtuˆ 4-6

Ha pa 5 maˬ 6-12 nyi

Liꞈ hpu hk’aw awˬ hpfuhˇ hk’aˆ ve awˬ ceuˬ

 • Ngaˬ hui nyi ma maˇ luˬ”: (10 miꞈ niꞈ)

  • 2 Kawˇ 4:16—Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui htaꞈ “teˇ nyi peuˬ teˇ nyi” awˬ g’aˇ peꞈ laˇ ve (w04-SI 15/08 25 ¶16-17)

  • 2 Kawˇ 4:17—Chi teˇ hkui ngaˬ hui g’a hkanˍ chehˇ ve lehˬ “i jaˇ lawˬ jaˇ” ve (it-1-E 724-725)

  • 2 Kawˇ 4:18—Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ hk’aw g’a tuˬ ve awˬ bon laiˉ ceuˬ htaꞈ ngaˬ hui hk’aˬ htaˆ kaꞈ dawˇ nyi cawˇ ve

 • Co ha hpawˇ ve shehnˉ shiˍ duˇ ve: (8 miꞈ niꞈ)

  • 2 Kawˇ 4:7—“Jeꞈ muꞈ hk’u” lehˬ aˬ htoꞈ ma htaꞈ k’oˆ gaˇ ve le? (w12-SI 01/02 28-29)

  • 2 Kawˇ 6:13—Ngaˬ hui lehˬ teˇ g’aˇ le le htaꞈ hk’aˬ hk’e te k’awꞈ haꞈ maˇ la g’a tuˬ le? (w09-SI 15/11 21 ¶7)

  • Chi teˇ shinˉ Liꞈ hpu g’aw ve Yaˬhoˉvaˬ ve awˬ lawn nawˬ htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ ve le?

  • Chi teˇ shinˉ Liꞈ hpu g’aw ve co ha hpawˇ ve shehnˉ shiˍ duˇ ve nawˬ aˬ htoꞈ ma ca mawˬ sheˍ ve le?

 • Liꞈ hpu g’aw ve: (4 miꞈ niꞈ) 2 Kawˇ 4:1-15 (th awˬ lawn 12)

Nawˬ hto toˇ kuiˬ lo yuˬ yehˇ tuˬ ve awˬ lawn

 • G’aw leh maˍ puiˉ tuˬ coˇ caˇ sheˍ: (10 miꞈ niꞈ) Teˇ geh jehˬ daꞈ ve. Cawˇ ve hk’aw g’aw ve VDO hpaw maˍ leh G’aw leh maˍ ve liꞈ hk’aw awˬ lawn 5 chaˬ nyi sheˍ.

 • Bon maˍ ve: (5 miꞈ niꞈ) w04-SI 01/07 30-31—Awˬ lawn lonˉ ma: Baˆtiˆsaˬ haꞈ yuˬ peuˬ-oˬ ve chaw lehˬ Baˆtiˆsaˬ maˇ haꞈ yuˬ sheˍ ve chaw geh chaw haˉ yaˇ miˇ haˉ te daꞈ cawˇ-aw laˇ? (th awˬ lawn 7)

Hkriꞈ yaˇ ve a shaꞈ teꞈ hk’aˇ

 • K’a muiˬ hkawˇ 143

 • Te g’a ve hk’e ngaˬ te ve: (8 miꞈ niꞈ) VDO hpaw maˍ ve. Peuˬ leh na hkawˇ chi teˇ hpaˍ htaꞈ hk’awꞈ laˇ sheˍ: (1) Awˬ viˉ awˬ nyi Fawˆsaˬteuˬ Yaˬhoˉvaˬ ve kanˉ te tuˬ yawˇ te g’a ve hk’e hk’aˬ hk’e te ve le? (2) Awˬ hk’awꞈ nawˉ yawˇ aˬ htoꞈ ma g’a hpuˇ ve le? (3) Yawˇ ve a shaꞈ teꞈ kuiˬ pa k’ai-oˬ ve htawˇ, Yaˬhoˉvaˬ ve kanˉ hk’a dehꞈ te g’a tuˬ hk’aˬ hk’e te ve le? (4) Yawˇ ve awˬ lawn aˬ htoꞈ ma henˇ yuˬ g’a ve le?

 • Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ loˍ ve awˬ ceuˬ: (7 miꞈ niꞈ)

 • Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ Liꞈ hpu henˇ ve: (30 miꞈ niꞈ) jy-SI awˬ lawn 65; jyq awˬ lawn 65

 • Henˇ k’ai peuˬ ve htaꞈ hpfuhˆ dawˇ nyi leh shawˉ teˇ shinˉ henˇ tuˬ htaꞈ chi suhˉ-ehˍ k’oˆ maˍ ve (3 miꞈ niꞈ)

 • K’a muiˬ hkawˇ 65 leh bon lawˬ ve