Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

LIꞈ HPU HK’AW AWˬ HPFUHˇ HK’Aˆ VE AWˬ CEUˬ | Roˉmaꞈ 15-16

Yeunˇ hkanˍ g’a tuˬ leh awˬ g’aˇ cawˬ tuˬ Yaˬhoˉvaˬ hpawˇ nyi-oˆ

Yeunˇ hkanˍ g’a tuˬ leh awˬ g’aˇ cawˬ tuˬ Yaˬhoˉvaˬ hpawˇ nyi-oˆ

15:4-7

Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui htaꞈ awˬ g’aˇ peꞈ laˇ leh yeunˇ hkanˍ tcuh laˇ g’a ve teˇ hk’aˇ lehˬ, Liꞈ hpu htaꞈ cuˇ ve yoˬ. Liꞈ hpu hk’aw ve chaw chi teˇ hpaˍ ve awˬ lawn nawˬ htaꞈ awˬ g’aˇ hk’aˬ hk’e peꞈ laˇ g’a ve le?

  • Noˉaꞈ

  • Yoˇsehꞈ

  • Daˍviˆ