Suˬi-za-lehˇ mvuhˇ miˬ lo Yaˬhoˉvaˬ hpanˍ taˍ ve awˬ ceuˬ htaꞈ ha lehˬ ha k’a nyi chehˇ ve

HPAWNˬ DAꞈ VE TE JAWˬ TUˬ LIꞈ K’Oˆ Ha pa 2 maˬ 2019

Tawˇ yaw daꞈ tuˬ awˬ hk’aˇ

Shu G’uiˬ sha ve awˬ chawˇ hpehꞈ la tuˬ tawˇ tanˬ yaw daꞈ ve awˬ hk’aˇ.

LIꞈ HPU HK’AW AWˬ HPFUHˇ HK’Aˆ VE AWˬ CEUˬ

Nawˬ ve dawˇ shiˍ puiˉ ve nyi ma htaꞈ te jawˬ tcuhˉ taˍ-oꞈ

Liꞈ hpu hk’aw ve beˆ maˍ laˇ hkawˇ na yuˬ k’o, ngaˬ hui ve dawˇ shiˍ puiˉ ve nyi ma lehˬ daꞈ g’a ve yoˬ.

HKRIꞈ YAˇ VE A SHAꞈ TEꞈ HK’Aˇ

Nawˬ G’uiˬ sha ve awˬ hoꞈ awˬ han htaꞈ g’a mawˬ-aw laˇ?

Ngaˬ hui mawˬ ve awˬ ceuˬ htaꞈ hk’a dehꞈ dehꞈ dawˇ nyi htaˇ, G’uiˬ sha ve kanˇ paˆ, haꞈ pehnˇ ve, cuˇ yiˍ, hteˇ ve cawˇ ve g’a mawˬ tuˬ yoˬ.

LIꞈ HPU HK’AW AWˬ HPFUHˇ HK’Aˆ VE AWˬ CEUˬ

“G’uiˬ sha ngaˬ hui htaꞈ hk’aˬ ma haꞈ ve hk’a tawˍ lehˆ maw laˇ ve”

Htaiˍ hk’awꞈ ve awˬ hpfuhˇ shiˍ tuˬ ngaˬ hui hk’aˬ hk’e hpeuꞈ maw laˇ g’a ve le?

LIꞈ HPU HK’AW AWˬ HPFUHˇ HK’Aˆ VE AWˬ CEUˬ

Nawˬ ‘dawˇ law leh law chehˇ taˍ’ ve la?

Nawˬ ‘dawˇ law leh law chehˇ taˍ’ ve hk’aˬ hk’e hpeuꞈ maw laˇ g’a ve le?

HKRIꞈ YAˇ VE A SHAꞈ TEꞈ HK’Aˇ

Yeunˇ hkanˍ ve hk’aw law chehˇ taˍ ve

Aˬ htoꞈ ma lawˇ nyi laˇ ve awˬ ceuˬ g’a hpuˇ ve maˇ k’oˆ, ngaˬ hui hk’aˬ hk’e te yeunˇ hkanˍ ve hk’aw law chehˇ taˍ g’a tuˬ le?

LIꞈ HPU HK’AW AWˬ HPFUHˇ HK’Aˆ VE AWˬ CEUˬ

Shaˍ lonˍ cehˬ htaꞈ tehˆ maˍ laˇ ve awˬ lawn

Shaˍ lonˍ cehˬ htaꞈ tehˆ maˍ laˇ ve awˬ lawn aˬ htoꞈ ma tcuhˉ kuiˬ cawˬ ve le?

HKRIꞈ YAˇ VE A SHAꞈ TEꞈ HK’Aˇ

Ngaˬ hui G’uiˬ sha ve kanˉ te cheuˬ la ve awˬ hk’aˇ—Co ha hpawˇ lo maˇ uiˍ la ve Liꞈ hpu henˇ ve chaw geh Liꞈ hpu maˍ piˇ tuˬ jehˇ ve

Liꞈ hpu henˇ ve awˬ yanˇ teˇ hpaˍ yehˇ-o ve k’o Liꞈ hpu henˇ chaw co ha hpaw lo maˇ uiˍ la ve k’o ngaˬ hui hk’aˬ hk’e te cawˇ ve le?