Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Mi Imba Anzi Mini ’Diyi

 IMBATA 9

Yeremia Kuni Ndra E’yo Nzezu Yehova Ma Dria Ku

Yeremia Kuni Ndra E’yo Nzezu Yehova Ma Dria Ku

Asisile aoko ni ’ba ’diyi ma ale nyazu Yeremia niri ngoni?

Yehova pa Yeremia ni ra

Sawa azini si ’ba ki ogu amasi kaniku a’oko ni eyi ma ale nya amani akaki e’yo nze eyini Yehova ma dria ria. ’Di eco fe ama le e’yo nze Yehova ma dria ku. Sawa azini si mi ega e’yo ’dile ri ’bo ya?— Biblia lu amani e’yo agu azi alu ndra Yehova ni lepi tu ni ma dria. Te ace ndra were erini kuzu e’yo nzezu Yehova ma dria. Agu ’di ma ru Yeremia i. Ama ma oniki nga e’yo eri ma dria angiri.

Yeremia ni ndra ovuzu karile ru ria, Yehova ’yo erini ma mu lu ’ba yini ma kuki e’yo onzi ’yeza ja. E’yo ’diri ndra Yeremia ni ewaru, dika eri ndra vini ’ye urisi. Nga ’yo Yehova ma tia kini: ‘Anini e’yo nzesi ku. Ma nga mva werea ni.’ Te Yehova ’yo erini ’dini: ‘Mi ’ye urisi ku. Ma nga mi aza ko ra.’

 Coti Yeremia e’do ’ba yi ma bilendu li kini kaki mu drile e’yo onzi ’yeza be, yi nga panga isu ra. Mini ega risi ’ba eriki ndra e’yo Yeremia ma tia ra ya?— Yo. Ngaki ogu erisi dika azi ’diyi ecaki a’okosi. ’Ba azi ’diyi leki ndra vini eri ’di te! Mini ega risi e’yo ’di fe ndra Yeremia ega ngoni?— Uri nga ndra fi eri ma asia ani nga ’yo ’dini: ‘Amuni di e’yo nze Yehova ma dria dika ku.’ Adaru nga di ndra ’ye trotro erini ’yole ’dile ya?— Yo, ’yeni ndra ’dini ku. Erini ndra Yehova ni lezu saaru risi kuni e’yo nzezu eri ma dria ku. ’Dini Yeremia ni ndra kuzu e’yo nzezu Yehova ma dria ku risi, Yehova nga eri ma aza ko dika eri ma agei te ra.

Ecetasi o’du azini alu, ’ba asi onzi be ’diyi ngaki eri ’be ’bule ali ali oritreku be ri ma alea. Sawa ’daa nyaka kaniku yi mvuza erini yo. ’Ba ’di leki ndra Yeremia ma dra te. Te Yehova ko eri ma aza pa i ra!

E’yo mini eco oni Yeremia vuri ngoni?— Tro ndra erini ovuzu urisi ra ti, kuni ndra e’yo nzezu Yehova ma dria ku. Mi ka e’yo nze Yehova ma dria, ’ba ecoki ogu misi kaniku mi ngu onzi. Sawa azini si mi eco ovu drinza si kaniku urisi. Te le mi ma ku e’yo nzezu Yehova ma dria ku. Eri nga mi aza ko sawa driasi ekile erini ndra Yeremia ma aza kozu rile.

MI LA MI BIBLIA MA ALEA

  • Yeremia 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13