Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

A’dipiki E’yo Yehovani Leleri ’Ye Andrusi Ni Ya?

 IMBATA 25

Jo Karini—Asisile azini Geri Yi Sizuri Ri Ngoni?

Jo Karini—Asisile azini Geri Yi Sizuri Ri Ngoni?

Bolivia

Nigeria, ndra drio risi dika sawa ’disi

Tahiti

Ekile ru Jo Karini ’di ni e’da rile, imbata dria dria ’bani oni alenia ’diyi woro e’yo nze Suru Munguni ma dria—’diri bani ndra e’yo dri kulu Yesuni e’yo oluza niri.Luka 8:1.

Eyi pari inzita adari inzizu enyati ndundu ma alea ’diyi. Jo Karini ’diyi ma alea, ’Ba Yehova ma E’yo Eti Nzepi ’Diyi ki otuta e’yo baru suruni ri oluzu ri otu. (Matayo 24:14) Obi ’bani Jo Karini sizu ’diyi ndundu, te ’ba sini eyi ’ba trazu kakau ku, kani raria ongulumu Kristiani ni ndundu ecoki eri ayu sawa ndundu si. Eli ebipi alipi were ’diyi ma alea, asiki Jo Karini ’diyi alifu alifu ongulumu Kristiani ni ’diyi ni zozu zozo risi. Ecetasi Jo Karini ’bani si ’diyi ma kalafe ’ba ka awa o’du alu alu vusi, ama o’du driasi jo si towi towi. Ama ’diri ’ye ngoni ngoni?Matayo 19:26.

’Ba eyi si feta feza ceni azi ’diri ngazu a’dule risi. Jo Karini dria alu alu ma alea, sanduku feta fezu Jo Karini Wudrikurusiri Sizuri vini ci. ’Ba sende ’diri idri azini ta ni mba ofisia ecozu ongulumu Kristiani ni lepi Jo Karini sipi kaniku edepi ’diyi pima aza kozu.

’Ba ofeni ’ba jo ’diyi sipi riki sende si ku. Suru kakau ma alea, ’Ba Jo Karini Sipi ’Diyi ki ci. ’Ba jo ’diyi sipi riki aci ongulumu Kristiani ni alu alu suru ’da ma aleasi dria ongulumu ’daa ’diyi ma aza kozu Jo Karini yini ’diyi sizu. Pari azi ’diyi ma alea, ’ba ’ba e’yo eti nzepi azi nipi ci ’diyi ope acizu azi Jo Karini sizu suru ndundu ma alea rini ki onezu. Adripi mbazaru azi nipi kilili ’diyi ki ongulumu Kristiani ni dria dria ma dri ce azi ’di ma alea dika adripi azi nipi ci ’diyi ki vini owiru azi ngazu ’dani sende koko. Pari alu alu ’bani jo sizu ria, ’ba dria ongulumu Kristiani ni ’bani jo sizu eyini ’di ma alea riki woro mu azi nga ’dani sende koko. Orindi Yehova niri pi asi ada ’ba erini ’diyi pini ri be eyi fe azi ’di ni acizu ’dile ni.Zaburi 127:1; ’Ba Kolosaia ’Diyi 3:23.

  • ’Ba pari amani Mungu inzizu ’diyi omve Jo Karini ’diyi a’du ma e’yosi ya?

  • ’Ba Jo Karini wudrikuru drisi dria ’diyi si ngoni ngoni ru ya?

E'YO ONIZA ANGIRI

OKUTA YI

A’du Ni I ’Ye Jo Karini Ri ma Alea Ni?

Mi o’bi nga e’yo i ’yepi alenia ’diyi ne mi ngulupi si.

A’DIPI E’YO YEHOVANI LELERI ’YE ANDRUSI NI YA?

Okuta ’Ba Yehova ma E’yo Eti Nzepi ’Diyi Niri Ngole Ya?

Mi ebi e’yo ega a’du afa ni i ’ye okuta amani ’diyi ma alea ni yari ma dria ra ya? Ecekokoru mi nga osu saaru e’yo ’bani oni engazu Biblia ma aleari ma onyi ngoni yari si.