Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

A’dipiki E’yo Yehovani Leleri ’Ye Andrusi Ni Ya?

 IMBATA 3

’Ba Isu Ndra E’yo Ada Biblia Ma Alea Ri Dika Ngoniru?

’Ba Isu Ndra E’yo Ada Biblia Ma Alea Ri Dika Ngoniru?

’Ba Biblia Onipi ’Diyi, eli 1870 dri pie si

Watchtower okori eli 1879 si

Watchtower czuru’do ri

Biblia ondri ndra kini drata Yesu ni ma vutia, imba’ba inzoru ’diyi nga ifi Kristiani yi ma eselea e’yo ada Biblia ma alea ri ezazu. (’Yeta 20:29, 30) Sawa were ma vutia, e’yo ’di ’ye i tro tro ’dile. ’Ba ’di osaki imbata Yesu niri ma ale imbata kafiri ni si, ani Kristiani inzoru ri e’do di i. (2 Timoteo 4:3, 4) Ama ecoki di ni ada ada avaki e’yo Biblia ni imba ’diyi kililiru ri ngoni ru?

Sawa nga di eca Yehova ni e’yo ada ri e’dazu. Ondri ndra kini ‘sawa ewu asiza niri ma alea, nita adaru ri nga ga tre.’ (Danieli 12:4) Eli 1870 si, ’ba were e’yo adari ndapi ’diyi ngaki isu imbata kakau kanisa ma alea ’diyi E’yo Siza ma alea yo. Ani e’yo ’disi, e’doki di imbata Bibliani ada ’diyi ma vata ngoni’ari nda, dika Yehova ko eyi ma aza e’yo siza vazu ra.

’Ba asi ada be ’diyi ondaki e’yo Biblia ma alea ’diyi ma eti kilili ru. ’Ba ama drilea oko, Biblia Onipi asi dria si ’di ayuki geri Biblia onizu, amani nga kiri ayu andrusi ri. Oniki e’yo dri Biblia ma alea ’diyi alu alu. Kaki ndra e’yo siza azi Biblia ma alea vata ni rini ovuzu ewaru ni isu, eyi vasi azi ndundu ’diyi ayu ifini vazu. Kaki di eca vata ecipiru E’yo Siza azi ’diyi pie ra ri ma dria ’bo, eki di eri si vaa. Eyini fezu Biblia ni ima ngulupi ma ifi ecezu ceni risi, isuki di e’yo ada ru Munguni ri ma dria azini Suru erini ri ma dria ri, asisile erini ’ba ada ni azini nyaku ’di niri pie, e’yo ada ’ba odrapi ’bo ’diyi ma dria ri pie, azini asi ’baza engata niri pie. E’yo eyini onda asi driasi ’di mba eyi ma ta imbata azini ’yeta inzoru kakau ’diyi si dria.Yohana 8:31, 32.

Eli 1879 si ’Ba Biblia Onipi ’Diyi ngaki di ni ra kini sawa ecadi e’yo adari ekuzu wakaka ’bo. Ani e’dozu eli ’dasi, e’doki di gazeti amani ayu kpere sawa ’disi Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom ru ri gba. Sawa ’disi ama di e’yo ada Biblia ma alea ri olu ’ba suru 240 ma drilea ’diyi pini ti 750 ma drilea ri si. E’dozu drio nita adari gani nga tre ’dile ku!

  • Kristoni drazu ’bo ri ma vutia, a’du ma e’yo ’ye i e’yo ada Biblia ma alea ri be ni ya?

  • A’du afa fe amani e’yo adaru E’yo Munguni ma alea ri isuzu dika ni ya?