Ama woro orodri isu nyaka amani orindi ni risi

Sawa Yesu ni drazu rini ecazu enyia ria, nga e’yo nze ’ba eri vuti bipi ’diyi pi ma azi su ru pie—Petero, Yakobo, Yohana, azini Anderia i ’diyi pini. Yesu ni eyini eceta asiza niri ma e’yo ondri ria, zi eyi ’dini: “Ka’dini ati’bo asi ada be ondua ru opini ani ’bale ati’ba jo inia ’diyi ma drilia nyaka fezu eyi dri etu vusiri a’di ’i ya?” (Matayo 24:3, 45; Marako 13:3, 4) Yesu ni ndra ’da e’yo nze ’ba ima vuti bipi ’diyi pini kini ini ovuzu eyi ma “opi” ni risi, i nga ’ba nyaka orindini fepi sawa driasi ’ba ima vuti bipi ’diyi pini ri pe ewu asiza ni ’di ma alea. Ati’bo ’di ni ndra nga ovu a’di i ya?

Eri ’ba Yesu ma vuti bipi orindi ni opele ni ’diyi ma kalafe were ni. “Ati’bo” ’di eri alu Amuti Otuta Otupi ’Ba Yehova ma E’yo Eti Nzepi ’Diyi ni ri be. Eri nyaka orindi niri fe ’ba Yehova ni inzipi ’diyi pini sawa kililiri ma alea. Ama asi ’baza dria ri di ati’bo ’di ma dria erini ecozu “nyaka o’bizu awazu” amani etunini ecaleri vu risi.Luka 12:42.

Eyi ’ba afa jo Munguni ria ’diyi ma ta mbapi ri. (1 Timoteo 3:15) Yesu fe ati’bo ’diyi ni azi ambo amuti Yehova vuri ni ’ye nyakua ’dia ri ma dri cezu ekile—afa eyini ayu ’diyi ma ta mbazu, azi e’yo oluzu azini ama imbazu ongulumu Kristiani ni ndundu ’diyi ma alea dria ri ma dricezu. Ani ecozu afa amani Ieleri isuzu sawa ’yeke ri ma alea, “ati’bo asi ada be azini onduaru” ri ni amani nyaka orindisiri fe buku amani ayu e’yo oluzu ’diyi ma aleasi, dika vini otuta eyini eji amani okuta ongulumu nia azini ambo ambo ’diyi pi ma alea risi.

Ati’bo ’di Asi Ada be e’yo Biblia ma alea ’diyi si azini azi e’yo ba ri oluzu risi, dika eri onduaru erini e’yo Kristo ni lele ma ’ye i nyakua ri ’yezu risi. (’Yeta 10:42) Yehova ni tusu co azi eyini nga ri ma dria erini eyi ma kalafe izuzu risi azini erini eyini nyaka orindi siri fezu omgbo angirisi risi.Isaya 60:22; 65:13.

  • ’Ba ndra Yesu ni pe nyaka orindi siri fezu ’ba ima vuti bipi ’diyi pini ri a’di i ya?

  • Geri ati’bo ’di ni ovuzu asi ada be azini onduaru ri ngoki?