Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

 Imbata 13

E’yo Ba Dini ma Dria Ri Ngoni?

E’yo Ba Dini ma Dria Ri Ngoni?

1. Dini dria yi muke ya?

’Ba asi ada be ’diyi ki dini dria ma alea ci. Eri e’yo azi onyiru ni nizu kini Mungu ni ’ba ’dayi ne azini asi eyi si ra. Te drile onziru, e’yo onzi kakau ebiki eyi ’ye ru dini ni si. (2 ’Ba Korintoa ’Diyi 4:3, 4; 11:13-15) E’yo aziza ma alea si, ama eri dini fiki mbumbu o’beza, suru ma dri jaza, a’di, azini anzi nyiri ki ezazu ri ma alea indi. E’yo ’diri ocoko fe ’ba asi adaru be Mungu ma dria ’diyi ni tu!Mi la Matayo 24:3-5, 11, 12.

Dini adaru ri diza fe Mungu ni, te dini inzoru ri fe erini diza ku. Eri imbata Biblia ma alea yo, ekile imbata inzoru Mungu ma dria azini ’ba odrapi ’bo ’diyi ma dria ri imba. Te Yehova le ’ba ma niki e’yo ada ima dria ri ra.Mi la Ezekieli 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.

2. E’yo ba dini ma dria ri ngoni?

Drileba ru, dini ’bapi eyi leki Mungu ni ra isu deresi leki wudrikuru Sitani ni ’di i ri feki ni ayiko Mungu ni ku. (Yakobo 4:4) Eyo Mungu niri omve dini dria inzoru ’diyi “Babuloni Amboru” ri. Babuloni ni ndra pari dini inzoru ri ni e’dozu alenia oko Yi Tiza Noa ngari ri ma vutia ri. Ace were Mungu ni nga asiza eji dini inzo nzepi azini e’yo ewaru ejipi ’ba ada ma dria ’diyi ni.Mi la E’yo Eceza 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

E’yo ba azini vini ci. Yehova avi nga e’yo ’ba dria asi adaru be dini inzoru ndundu wudrikurua ’diyi ma alea si ri ma dria ku. Eri ’ba ’dile ’diyi ese tualu imbata adaru risi.Mi la Mika 4:2, 5.

Dini adari ’ba ki eci tualu

 3. Le ’ba asi ada be ’diyi ma ’ye di adu afa ni ya?

Yehova asi ’ba e’yo ada azini muke ’diyi ’yepi ri kisi ra. Eri eyi oru dini inzoru ri kuzu ja. ’Ba dria Mungu ni lepi ra ’diyi ngonde e’yo eyini oni ’diyi a’izu ayiko fezu Mungu ni.Mi la E’yo Eceza 18:4.

Eli ndra turu alu okori ma alea, ’ba ndra asi ada be ’diyi ni e’yo ba ri erizu ’ba ti pele ’diyi pi vu ’bo ria, o’aki ayikosi e’yo nde ’diyi ’yezu. Oniki e’yo o’di ayikoru, ifi be, azini asi ’baza ru idri ni ri Yehova vu. Eyi eceta kilili ru ama curu’do ’diyi ni a’dusikuni a’iki e’yo ba ri eyini Yehova ni ’bazu idri eyini ma alea oko risi.Mi la 1 ’Ba Tesalonikia ’Diyi 1:8, 9; 2:13.

Yehova ni ’ba dria dini inzoru ri gapi si ’diyi a’i dri ogoro si ovuzu ’ba i inzipi ’diyi ru. Mi ka omveta Yehova ni asi driasi ’di a’i ra, mi nga ovu eri ma agyi ru. Dika mi vini nga drileba o’azu ’ba leta be Yehova ni inzipi ’diyi ma eselea ri isu idri ’dani ’dani ri be.Mi la Marako 10:29, 30; 2 ’Ba Korintoa ’Diyi 6:17, 18.

4. Mungu ni nga ayiko eji pari woroa ngoni ngoni?

E’yo liza emupi dini inzoru ma dria ’di e’yo onyiru ni. Eri nga ocoko wudrikurua ’diyi de dria. Dini inzoru ri ngani di ’ba ma esele co azini drini ce onzi dika ku. ’Ba dria ngapi ovupi idriru ’diyi nga o’a ti ecita si tualu Mungu adari inzizu.Mi la E’yo Eceza 18:20, 21; 21:3, 4.