Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

E’yo Baru Engazu Mungu Vu!

 Imbata 9

Aku Mivile Ri Eco Ovu Ayiko Ru Ngoni Ngoni?

Aku Mivile Ri Eco Ovu Ayiko Ru Ngoni Ngoni?

1. Aje eri orodri ru ayiko akua ri ni a’du ma e’yo si ya?

E’yo ba ri enga Yehova, Mungu ayikoru, lepi aku dria ma o’a ayikosi ri vu. (1 Timoteo 1:11) E’do ndra aje ni. Aje azita ma drilea kilili ri ayiko eji akua a’dusikuni eri ageyi teza kilili anzi ezozu ri fe.

Geri Mungu ni aje nezu ri ngoni? Le ma ovu ecita agupi pini eyi ecizu oku be ’dani ’dani ri. Le Kristiani ma ruki azita ’bani aje sizu riki. ( Luka 2:1, 4, 5) Yehova le agupi azini oku ma o’aki asi ada si eyi ma eselea. (’Ba Ebraniani 13:4) Ngu oku droza onzi. (Malaki 2:16) Te Kristiani ma oku kaniku agupi ka ali o’ba ’ba azini be a’i erini eri kuzu ra.Mi la Matayo 19:3-6, 9.

2. Le agupi azini oku ma o’aki dika ma nzeki e’yo eyi ma eselea ngoni?

Yehova le agupi azini oku ma ’yeki afa eyi ma alu alu ni lele eyi ma eselea ri ra. (E’doza 2:18) Aku drile ru, le agupi ma ce dri afa rua si ’ba erivule akua ’diyi pini lele ri ki fezu azini eyi imbazu Mungu ma dria. Le ma owi ima ngulupi asi driasi oku erini lezu. Le agupi dria azini oku dria ma leki azini ma ruki eyi yi ma eselea. ’Ba dria ni ovuzu eza’ba ni risi, agupi pini onizu truta truzu eyi ma eselea oku be ri nga ayiko eji aje ma alea.Mi la ’Ba Efesoa ’Diyi 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petero 3:7.

3. Ayiko ka di ovu aje ma alea yo, le di mi ku agu emini emi jezu eri be ’da i ja ya?

E’yo ewaru ka di efi aje emini ri ma alea, le emi ma nga azi emi eselea iritro leta e’dazu. (1 ’Ba Korintoa ’Diyi 13:4, 5) E’yo Munguni ri leni esele coza e’yo were were ifupi aje ma alea risi ri ku.—Mi la 1 ’Ba Korintoa ’Diyi 7:10-13.

 4. Anzi nyiri, afa Mungu ni le emi vu ri a’du afa ni ya?

Yehova le emi ma o’aki ayikosi. Eri emini imbata kilili ru ndepi ni o’azu ayikosi ri fe. Le emi ma isuki orodri ondua azini vata engapi emi tipika vu ri ma alea. (’Ba Kolosaia ’Diyi 3:20) Yehova le vini emi ma isuki ayiko emini e’yo muke ’diyi ’yezu emi O’bapi ni azini eri ma Mvi ni risi.Mi la Eklesiaste 11:9-12:1; Matayo 19:13-15; 21:15-16.

5. Tipika, afa emi anzi ni le idri ma alea o’azu ayikosi ri a’duni ya?

Le mi nga azi okposi nyaka, jo lazu, azini bongo fezu mi anzi yini. (1 Timoteo 5:8) Te emi anzi ni o’azu ayikosi, le vini mi imba eyi Yehova ni lezu azini e’yo onizu erivu. (’Ba Efesoa ’Diyi 6:4) Eceta mini Mungu ni lezu ri eco mva miniri ma asi elo ra. Imbata mini ri ka enga E’yo Mungu niri ma alea, eco nga mva miniri ma egata otu geri kilili ru si.Mi la Azita Amvizu 6:4-7; E’yo O’beza 22:6.

Anzi ecoki orodri isu okpo azini awa’difo mini fe eyini risi ra. Leki vini otuta azini imbata feza ra. Imbata ’dileri nga eyi ma ta mba adriza ecopi eyi ma ayiko ’dupi te ri ma alea risi. (E’yo O’beza 22:18) Te kiriti, le imbata feza ma ovu adra ru kaniku a’oko si ku.Mi la ’Ba Kolosaia ’Diyi 3:21.

‘Ba Yehova ma E’yo Eti Nzepi ‘Diyi gbaki buku kakau tipika ma aza kozu anzi pie. Buku ‘diyi ki e’yo Biblia ma alea riki nze.Mi la Zaburi 19:7, 11.