Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Mima Egata Biblia Ma Driari Ngoni?

Mima Egata Biblia Ma Driari Ngoni?

Mini egarisi eri . . .

  • buku ’ba onduaru ’diyi ni ya?

  • buku a’diko okpolo drio ru rini ya?

  • Buku Munguniri ya?

 BIBLIA ’YO ’DINI

‘E’yo Siza dria efu Munguni i ma ava vule driniarisi.’2 Timoteo 3:16.

IFINI KINI

Mi nga omvita zita ewaru idri ma dria ’diyini riki isu.E’yo O’beza 2:1-5.

Mi nga dri ceza kililiru isu idri mini o’du driasiri ma alea.Zaburi 119:105.

Mi nga asi ’baza ada ewu drusiri ma dria ri isu.’Ba Rumia ’Diyi 15:4.

AMA AIKI E’YO BIBLIANI NZE ’DIYI E’YO ADARU RA YA?

Ee, ama ecoki ra asisile na ’diyi si:

  • Ecita erini ecizuru ri kilili. ’Ba ndundu 40 ’duki eli 1,600 ma drilea Biblia ma woro ri sizu. Eyi ma ndepi fuki ndra dri eyi ma eselea aluani ku. Te kiriti, buku eyini si ’di eci i kililiru e’yo dri be alu!

  • Adi asi adasi ri. ’Ba adi sipi wudrikurua ’diyi sikini e’yo onzi onzi ’ba eyi vu ’diyi ni ’ye riki ku. Te ka ovu ’ba Biblia sipi ’diyi ria, siki e’yo onzi onzi eyi ma ngulupini ’ba eyi vu surua ’diyiniri pie dria.2 Suru ma E’yo 36:15, 16; Zaburi 51:1-4.

  • Eyo ondriza adaruri. Biblia ondri ndra dri jaza aku ambo Babuloni niri ma e’yo eli 200 drio ru. (Isaya 13:17-22) Ece geri Babuloni ni ngazu dri jazuri pi ma e’yo opi ngapi drini japiri be iritro!Isaya 45:1-3.

E’yo ondriza ndundu kakauru Biblia ma alea ’diyi ’yeki vini eyi trotro ndra ’bani ondrile rile indi. Adaru ’di ovuni e’yo amani le isu O’duko Munguni ma alea ri ku ya?2 Petero 1:21.

MINI EGARISI

E’yo Munguniri eco idri miniri otu kilili ngoni ru?

Bibla omvi zita ’di ISAYA 48:17, 18 azini 2 TIMOTEO 3:16, 17 ma alea.