Mi mu e'yo alenia ria

Candi Nyaza ni Nga i de ra Ya?

Candi Nyaza ni Nga i de ra Ya?

Mini egarisi eri . . .

  • i de ra ya?

  • de i ku ya?

  • kani mi ega ngoni?

 BIBLIA ’YO ’DINI “Munguni . . .

Nga mindre ini yi ma mileasi dria, dra ngani ovu dika ku, awu wuza pi lulu gaza pie, rua suza pie, ngani ovu dika ku.”E’yo Eceza 21:3, 4.

IFINI KINI

Candi amani nya ’diyi engaki Mungu vu ku.Yakobo 1:13.

Mungu ma asini su candi amani nya ’diyi si saaru.Zekaria 2:8.

Candi nyaza dria ni nga deru ra.Zaburi 37:9-11.

AMA A’IKI E’YO BIBLIA NI NZE ’DIYI E’YO ADARU RA YA?

Ee, asisile iri ’diyi si:

  • Mungu ngu candi nyaza azini e’yo liza kililiru ku ri onzi. Mi ega di nga ewu Biblia sizu risi Yehova ma asi su candi nyaza ’ba erini ’diyi dri risi ngopi’ari. Biblia ’yo eri ma asi su saaru “awu eyini wule ’ba yi inzapi ’diyi si azini ’ba yi ecandipi ’diyisiri ma e’yosi.”’Ba E’yo Lipi ’Diyi 2:18.

    A’oko ni Mungu ma ale nya ’ba ocoko fepi yi ma agyika pini ’diyi si saaru. Ecetasi Biblia ’yo kini ngu “’ba e’yo kokoruri ma ari adazu” ri onzi.E’yo O’beza 6:16, 17.

  • Mungu asi ama alu alu si dria. Ovuni lu ’ba alu alu niki “dra onzi yi ma ngulupini azini candi yi ma ngulupini” a’dule ku, te Yehova ni vini indi!2 Suru ma E’yo 6:29, 30.

Suru erini risi, ace were Yehova ni nga candi nyaza ’ba alu alu ni de ra. (Matayo 6:9, 10) Te sawa ’disi ria, eri asi omiza fe ’ba eri ndapi asi adasi ’diyi pini.’Yeta 17:27; 2 ’Ba Korintoa ’Diyi 1:3, 4.

MINI EGARISI

Asisile Mungu ni candi nyaza kuzu ri ngoni ya?

Biblia omvi zita ’diri ’BA RUMIA ’DIYI 5:12 azini 2 PETERO 3:9 ma alea.