Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

E’yo Ada Biblia ni Imba ri Ngoni?

E’YO O’BAZARU ’DIYI

“Babuloni Amboru ri” A’di’iari

“Babuloni Amboru ri” A’di’iari

BUKU E’yo Eceza niri ma alea e’yo o’beza ki kakau. (E’yo Eceza 1:1) Ecetasi, nze e’yo oku ru be ovupi sizaru eri ma andretia “Babuloni Amboru ri” ma dria. ’Ba ’yo kini oku nde ’di ri “’ba ongulumuru pi ma dria suru pie.” (E’yo Eceza 17:1, 5, 15) Oku ’ba adaruri ni ecozu e’yo ’dile ri ’yezu ku risi, Babuloni Amboru ri eceta ni. Ani e’yo ’disi, oku awuoru ecetaru ’di so di pa a’du ma paria ya?

E’yo Eceza 17:18 ma alea, ’ba ’yo kini oku alu ’diri “eri aku amboru opi nyapi opi nyakua ’diyi ma driari’i.” E’yo ’yoza “aku ambo” ’di e’da kini eri amuti ’ba eyi otupiru kilili ’diyi pini. “Aku ambo” ’di ni ovuzu okpo be “opi nyakua ’diyi ma dria” risi, le oku ru pie omvele Babuloni amboru ri ma ovu amuti okpo be wudrikuru si ndulu ni. ’Ba eco di eri omve dricere wudrikuru niri i ra. Dricere ngole ri’i ya? Dini ni ri. Ama ma neki di nga e’yo azi ’bani si ndu ndu buku E’yo Eceza ni ma alea e’yo ’diri e’dapi adari ki.

Driceza eco ovu opi nyaza gamete ni ma alea, tujari ma alea, kaniku dini ma alea. Oku omvele Babuloni Amboruri econi ovu opi nyaza gamete niri i ku a’dusikuni E’yo Munguni ’yo kini “opi nyakua ’diyi,” kaniku opi nyaza gamete ni ’diyi, “o’ba ali eri be.” Ali o’baza erini ri ma ifi ti eciza erini i ecizu opi nyakua ’diyi pie fepi ’bani eri omvezu “oku awuoruri” i’ri.”—E’yo Eceza 17:1, 2; Yakobo 4:4.

Babuloni Amboruri ovuni vini driceza tujari ni ri i ku, a’dusikuni “’ba afa ozipi nyakua ’diyi” nga awu wu drijaza erini risi. Adani si, opi nyakua ’diyi ki ’ba afa ozipi ’diyi pie iri tro yi nga “pa oso re” Babuloni Amboruri ndrezu. (E’yo Eceza 18:3, 9, 15-17) Ani e’yo ’disi, ama ecoki di ’yo kini Babuloni Amboru ri, opi nyaza wudrikurua ’diyi ki ku kaniku driceza tujari ni wudrikurusi ri i ku, te eri driceza dini ni.

Babuloni Amboru ri i driceza dini ni ri ama ecoki ni e’yo ’bani ’yo kini eri suru dria ma dri ici “ole erinisi” ’disi. (E’yo Eceza 18:23) Ti Giriki ni si, ’bani ’yozu “ole erinisi” ri ma ifi geri andri ndrizani erini ayu riki si. Andri ndriza dria ni icizuru dini be azini eyini engazu orindi onzi vu risi, ama o’akini di osuta si Biblia ni Babuloni Amboruri omvezu “pari orindi alatara kokoru dria ’diyini yi ta mbazuriru” risi ku. (E’yo Eceza 18:2; Azita Amvizu 18:10-12) ’Ba ’yo vini kini driceza ’di ngu dini adari onzi, a’dusikuni ’ba “isu nabi pi ma ari ’ba alatatara ’diyi pie eri ma alia.” (E’yo Eceza 18:24) Babuloni Amboruri ni dini adari nguzu tu risi, eri “’ba Yesu ma e’yo eti nzepi ’diyi” inza azini eyi o’di. (E’yo Eceza 17:6) Ada ada, oku ’bani omvele Babuloni Amboru ’diri bani di amuti wudrikuru si dini inzoru ri ma dri cepi, alenia indi ri dini dria e’yo Yehova Mungu niri onzopi ’diyi.

← Mi ne angu ’bani capita e’dazuri