Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

E’YO O’BAZARU ’DIYI

’Ba Osi Ndra Yesu ni Mba Mudri Drini Iri si Ya?

’Ba Osi Ndra Yesu ni Mba Mudri Drini Iri si Ya?

BIBLIA lu ni amani Yesu osi ndra a’du ngari’ari ku. Te, fe amani asisile kililini ’yozu kini osini ndra Mba mudri drini iri si ku.

Ama ma neki di nga ayiti, pari ’bani ndra Yesu ni osizu Betelehemua rini. Mba ’Ba Yahudiru ’diyi ni omvele Chislev (e’dopiru Mba mudri drini alu si kpere Mba mudri drini iri si) ri ndra mba ovupi ambizaru azini ozoo be ri. Mba ’da ma vutia ri ndra Tebeth (e’dopiru Mba mudri drini iri si kpere Mba alu si) ri i. Eri ndra di ayiti ambizaru ndepi ni eli ma alea ri. Ama ma neki di nga e’yo Biblia ni nze ayiti angu ’da niri ma dria ri.

Agu Biblia sipi Ezira e’da kini mba Chislev niri ndra mba ovupi ambizaru azini ozoo be ndepi niri’i. Erini sizu kini ’ba ongulumu traki e’yi Yerusalemua “mba oromi [Chislev] ma o’du kali iri si” ’bo ri ma vutia, Ezira ’yo kini “eyi ma ruani yaria…ozoo amborurisi.” Ayiti ’da ma e’yo si, ’ba okupiru ongulumuru ’diyi ma ngulupi ’yoki ’dini: “Eri ovu de o’du ozoo ni ’dizu turi; ama econi pa so amve ku.” (Ezira 10:9, 13; Yeremia 36:22) Ani e’yo ’disi ’ba kabilo ocepi ’diyi pini di efuzu kabilo eyini pie amve ku Mba mudri drini iri ma alea ri ovuni di osutaru ku!

’Ba kabilo ocepi ’diyi kabilo eyini pie

’Bani ndra Yesu ni osiria, ’ba kabilo ocepi ’diyi ki ndra kabilo e’yini pie amve nyamukoa inisi

Te, Biblia e’da amani kini, ’ba kabilo ocepi ’diyi ki ndra nyamukoa kabilo eyini ma agei teria ini ’bani Yesu ni osizo risi. Adanisi, ’ba Biblia sipi Luka e’da kini sawa ’da ma alea, ’ba kabilo ocepi ’diyi ki “ndra la amve nyamukoa ini be ra kabilo yini ma agei teria” Betelehemu ma ageia. (Luka 2:8-12) Mi ne ’dia ra kini ’ba kabilo ocepi ’diyi ki ndra la amve inisi, ovuni eyi ndra aci amve etusi ’dini ku. Mi ne vini ’dia ra kini kabilo yini ki ndra amve nyamukoa inisi. O’ata ’ba ’diyi pini o’azu amve ’di ici i ayiti ambizaru ozoo pie Betelehemua Mba mudri drini irisi ’da be ra ya? Yo, icini i aluni ku. Ani e’yo ’disi ayiti ’bani Yesu ni osizuri e’da nditiri kini ’ba osi ndra eri Mba mudri drini irisi ’dini ku.*

E’yo Munguni ri lu amani o’du Yesuni drazu ri kililiru, te nze lu amani e’yo were sawa ’bani eri osizo ri ma dria. ’Di eji di ama omia e’yo Opi Sulemani ni ’yo ’diri: “Ru onyiru aga odu efiza arikariru aje nyapi turi ra: o’du draniri aga o’du ’bani osizuri ra.” (Eklesiaste 7:1) Ani asisile ’disi, Biblia nze e’yo angiri azi Yesu ni ma dria drata erini be aga e’yo erini nze osita erini ma dria ri ra.


*  E’yo onizu angiri mi ne buku ’Ba Yehova ma E’yo eti Nzepi ’Diyi pini gba Reasoning From the Scriptures ri ma peji 176-9.

← Mi ne angu ’bani capita e’dazuri