Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

E’YO O’BAZARU ’DIYI

Asisile Kristiani Ada ’Diyi ni Musalaba Ayuzu Inzita Eyini ma Alea ku Ri

Asisile Kristiani Ada ’Diyi ni Musalaba Ayuzu Inzita Eyini ma Alea ku Ri

’BA milioni tre leki musalaba azini ki eri inzi. Buku azi omvele The Encyclopaedia Britannica omve musalaba “afa dini Kristiani ni ri e’dapi ri.” Te Kristiani adaru ’diyi ayukini musalaba inzita eyini ma alea ku. A’du ma e’yo si ya?

Asisile okporu okori Yesu Kristo drani ndra pati alaza ma sia ku. E’yo ’yoza ti Giriki ni si ’bani oja “musalaba” ri stau·ros′. Eri ma ifi adari “pati pa tupi kpi kpi urusi ri.” The Companion Bible ’yo ’dini: “[Stau·ros′] ma ifi ovuni kini pati iri ekile bawu le ’bani opa alaza ru ri ku…Afa azi vini ti Giriki nisi [E’yo O’diruri] ma alea e’dapi kini pati ’da ki ndra iri ni yo.”

E’yo siza kakau ma alea, ’ba Biblia sipi ’diyi ayukini musalaba Yesu dra drinia ri e’dazu ni ku. Eyi e’yo ’yoza ti Giriki ni si ’bani omve xy′lon ayu i. (’Yeta 5:30; 10:39; 13:29; ’Ba Galatiaa ’Diyi 3:13; 1 Petero 2:24) E’yo ’yoza ’da ma ifi lu “pati.”

Asisile ’bani ndra pati alu ayuzu ’ba opazu ruania ri ma dria, buku Hermann Fulda ni si Das Kreuz und die Kreuzigung, (Pati alaza azini drata pati alaza dria ri) ’yo ’dini: “Pati ovukini ndra tre pari woro ’bani ’baki opazu ’ba dria ma drilea ri ma alea ku. Ani e’yo ’disi ’ba ndra lu pati ega alu dika ’ba etini su ’bilia. Pati ’di ma sia, ’ba di ’ba azita nyopi ’diyi ki opa dri pie eyi ma dria uru kpi kpi pa pie vaaleru.”

Te, asisile agapi niri, enga di E’yo Mungu ni ma alea. ’Ba ti pele Paulo ’yo kini: “Kristo je ama ama onzezu otrita azita ndeni ma alia, ’ba i otrizaru ama paria a’dusikuni e’yo siza kini ’Ba dria alu alu yini ’dile pati ruari ma ovu trizaru.” (’Ba Galatiaa ’Diyi 3:13, NW) ’Dia Paulo ri e’yo nze Azita Amvizu 21:22, 23 ma dria, e’yo nzepi pati ma dria, te ovuni musalaba ku ri’i. Obi ’ba ’dizu ’dileri ni ovuzu “trita” ni risi, Kristiani ni i’da ’bani Yesu ni opazu pati alaza sia ri ki o’bazu ima akua ri ovuni kilili ku.

Eli alipi 300 oko drata Yesu ni ma vutia ’diyi ma alea, afa azi e’dapi kini ’ba ki ndra musalaba ayu Mungu inziza ma alea ni yo. Te eli 400 zori ma alea, Opi kafiri ru Konsitantino nga i oja imbata Kristiani niri gazu si azini nga di musalaba ’ba eceta niri ru. Asisile Konstantino niri ni tro ndra ovuzu kani ngoni ra ti, e’yo musalaba niri ecini i Yesu Kristo be ku. Adanisi, pati alaza ma ayuza ’ba kafiri ru ri e’doki ni. Buku New Catholic Encyclopedia ru ri a’i ra kini: “’Ba musalaba isu ’ba ndra drio de nga amuti Kristiani ni e’do nga i ku ri ma alea azini vini ’ba ndra ovupi Kristiani ru ku ’diyi pi ma a’bi ma alea.” ’Ba azita ma okpo fepi ’diyi ma kakau ’yoki kini eri eceta ’ba afa o’bale o’ba ’diyi inzipi ’diyi pini azini kini eri ’ba kafiri ru ’diyi pi ma eceta ali o’baza ni ri.

Ka di ovu ’dini, adanisi, asisile di ’bani fezu eceta kafiri ni rini zozu ri ngoni ya? Eyini ’yo risi ria, leki ndra ’ba kafiri ru ’diyi ma ecaki “Kristiani ru.” Te, eceta kafiri ni ’diyi a’izu ri Biblia gasi. (2 ’Ba Korintoa ’Diyi 6:14-18) Biblia ga vini wura inzile inzi ’diyi ki woro si. (Efuza 20:4, 5; 1 ’Ba Korintoa ’Diyi 10:14) Ani e’yo ’disi, Kristiani adaru ’diyi ovuki asisile muke ni be, musalaba ayuzu inzita eyini ma alea ku.*


*  E’yo onizu angiri musalaba ma dria, mi ne buku ’Ba Yehova ma E’yo eti Nzepi ’diyi pini gba Reasoning From the Scriptures, ru ri ma peji 89-93.

← Mi ne angu ’bani capita e’dazuri