Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 107: ’Bani Stefano ni O’bezu Oni Siri

A’diko 107: ’Bani Stefano ni O’bezu Oni Siri

AGU kumuti si pi va di Stefano i. Eri ’ba Yesu vuti bipi a’ita be dinile ni. Te mine nga e’yo i ’yepi eri rua di! ’Ba ’diyi eri o’be oni si. ’Ba ’diyi nguki Stefanoni onzi, ani eri o’bezu oni si dini a’du e’yo si ya? Ama ma esu nga asisile ni.

’Ba Stefano ni o’be oni si

Mungu ebi fe Stefano ni tali kakau yi edezu. ’Ba nde ’diyi ni e’yo eri ni ’yele ’diyi lezu kurisi, edo ki di agata gazu eri be e’yo adari dria. Mungu nga ondua fe Stefano ni angiri ani nga imbata ’ba nde ’diyi ni inzoru ’diyi ece dria. Di fe a’oko nya eyi dika dika. Ani ngaki o’bi kakau eyi omve emuzu inzo nzezu eri ma dria.

Kuhani ambo ambo ’diyi nga zi eri tia: ‘E’yo ’diyi dria ada ya?’ Stefano nga e’yo omvi eyi tia engazu Biblia alea si. E’yo nzeza eri ni ma asiri’a leru, nga nguta ndra driao ’bani nabi Yehovani eyi nguzu onzi ri ma e’yo ece. Ani kini: ‘Emi tro tro dile. I’di ki ati’bo Mungu ni Yesuni ra, azini emi obiki ni azita Munguni ’diyi ku.’

E’yo ’diyi fe a’oko ’ba dini drileka ru ’diyi ni saaru! Ngaki eyi si kala nya a’okosi. Te Stefano enga i dri uru ’yo kini: ‘Mi ne! Ma ne Yesu ni pa soria Mungu ma dri ndi ria bua ’dale.’ E’yo di si ’ba nde nga eyi bile azu ci ani nzuki Stefano vu eri bizu ani. Ngaki eri bi jizu aku ambo nde ma aleasi amve.

Ngaki bongo eyini otru eyi rua risi ra feki karileo Saulo dri tani mbazu ani. Mi eco Saulo ni ne dia ra ya? E’doki di Stefano ni o’be oni si. Stefano si kumuti va, e’do Mungu zizu kini: ‘Yehova mi fe eyi dri panga e’yo onzi eyi ni ’yele ’diyisi ku.’ Ni ra kini ’ba dini dricepi ’diyi oso ki eyi bile e’yo ’diyi ’yezu ni. Coti nga di dra ra.

’Ba azi ka e’yo onzi ’ye mi rua, mi arioti ofe kani Mungu zi orioti ofezu mi dri ’dini ya? Stefano pi Yesu be ’yeni dile ku. Eyi o’a asi anzu si ’ba e’yo onzi ’yepi eyi rua ’diyi dri. Ama o’biki eceta eyi ni vuti obizu.

’Yeta 6:8-15; 7:1-60.Zita ki

 • Stefano ni a’di i, azini Mungu ko eri ma aza a’du afa ’yezu ya?
 • E’yo Stefano ni ’yole ’ba dini ma drile ru ’diyi pi ni ovuzu a’oko si ri ngoni ya?
 • ’Bani Stefano ni sezu jizu aku amboru ma alearisi amve ria, ’ba ’ye eri ma rua a’du afa ni ya?
 • E’da ma alea, karileo pa sopi koti ma ageyia ri a’di i ya?
 • De nga Stefano drani ku, zi Yehova Mungu ni ngoni?
 • Stefano ma pamvu obizu rile, ’ba azini ka ama vu e’yo onzi ’ye le ama ma ’ye a’du afa ni ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la ’Yeta 6:​8-​15.

  Geri ’ba dini ma drileru ’diyi pi ni ayu ’ba e’yo eti nzepi Yehova ni ’diyi ogazu e’yo oluza yini siri ma alea ri ngoni ya? (’Yeta 6:​9, 11, 13)

 • Mi la ’Yeta 7:​1-​60.

  A’du afa ko Stefano ma aza erini e’yo oluza atizu ’ba e’yo lipi ’diyi ma drilea kilili ru ni ,dika eceta eri ni ’diri amani imbata ru ngoni ngoni ya? (’Yeta 7:​51-​53; Rum. 15:4; 2 Tim. 3:​14-​17; 1 Pet. 3:​15)

  Le ama ma ne ’ba e’yo ada onzopi onzo onzo ’diyi ngoni ya? (’Yeta 7:​58-​60; Mat. 5:​44; Luka 23:33, 34)