Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 106: ’Ba ni Eyi Ofuzu Arujoa Risi

A’diko 106: ’Ba ni Eyi Ofuzu Arujoa Risi

MI NE nga malaika katile arujo ni nzipi ’diri. ’Ba eri ni ofu arujo aleasi ’diyi ki ’ba ti opele Yesu ni ’diyi ki. Ama isu nga asisile ’bani ’ba nde ’diyi bezu aru joa ri.

Malaika ni ’ba ti pele ’diyi ki ofu amve

O’du ali nga lu were e’dozu sawa ’ba Yesu vuti bipi ’diyi ni orindi alaturaru ri isuzu ’bo ri ma vutia. E’yo ’di ’ye ni: Petero pi Yohana be muki hekalua Yerusalemua ’dale o’du azinisi. Katile hekalu nia, agu azini ci pa be acoza ru ’dinile ri ’da. ’Ba eri ji o’du driasi ’da sende a’izu ’ba fipi hekalua ’diyi dri. Erini Petero pi nezu Yohana be boria, nga yi zi ini afa azi fezu. Afa ’ba ti opele ’diyi ni eco ’ye ra ri a’du afa ni ya?

Ngaki pa so agu nde alio ru ’di vu. Petero nga ’yo tinia: ‘Mavile sende yo. Te ma nga afa ci mani ovuzu eribe ri fe mini i. ’Yo dini, ‘Ru Yesu ni si ma ’yo mi tia, mi nga mi mu.’ Petero nga agu nderi ma dri ndi bi, agu nde nga mbu uru e’do aci coti. Obi dria ka e’yo taliru di ri ne ’bo, nga ki ovu osuta si dika ayikosi.

Petero nga ’yo eyi tia: ‘Ama tali ’diri ede okpo Munguni ndra Yesu ni ingazu ’ba draza ma eselea risi.’ Eyi ni nga e’yo nzeria, ’ba dini drile ru ’diyi ma azi ngaki eca ’da coti. O’aki a’oko si a’dusikuni Petero pi Yohana be eyi ki e’yo nze engata Yesu ni ma dria. Ngaki ani eyi obi yi jizu aru joa.

Drusi ’dini, dini drile dria nga ki eyi oku tualu. Ejiki Petero pi Yohana be azini agu ndra eyini ati ri be eyi ozizu kini: ‘Emi ede tali ’diri okpo a’di nisi ya?’

Petero nga ’yo eyi tia, okpo Mungu ndra Yesuni engapi ’ba draza eselea ri nisi. Kuhani nde ’diyi nini eyi a’du e’yo ’ye’ari ku. A’dusikuni a’da tali di ede i ra. Ani kuki ’ba ti opele ’diyi ki te liki eyi bile ndu muzu e’yo oluzu Yesu ma dria alu ni ku.

De nga o’du ’da de ni i ku, ’ba ti opele ’diyi muki drile e’yo oluzu Yesu ma dria azini vini ’ba azoru ‘diyi ki atizu. Ani e’yo osuta ru eyi ni ’yele ’diyi ku angu da drisi dria wakaka. Ani ’ba azi Yerusalemu ma ageyiasi ’di nga ki vini ’ba azoru ’diyi ki eji ’ba ti opele ’diyi dri eyini eyi atizu beni. ’Di fe dini drile o’aki ani ma’yala si. Obiki ani ’ba ti opele ’diyi ki obeki eyi dria arujoa dika. Te o’aki ni ’dale angiri ku.

Ini ’dasi, malaika Mungu ni nga katile zi ekile mini ne ’dile. ’Yo eyi tia: ‘Emuki hekalu alea e’yo oluzu ’ba yi dri ani.’ Obiti si, dini drile ni ’ba ti pezu muzu ’ba ti opele ’diyi ijizu aru jia risi ria, awini ki isuku. Vutinia nga eyiki isu hekalua e’yo oluria ani obi ki eyi ijizu pari e’yo Lizuria.

’Ba dini drile ru ’diyi ’yo kini: ‘Afe azita emi dri e’yo oluzu ’dia dika ku, te curodo Yerusalemu nga tre imbata iminisi.’ ’Ba ti opele ’diyi omvi ki eyi tia: ‘Ama ma ru Mungu i aga ’ba ada ra.’ Ani muki drile “e’yo oluza” be. Di ovuni imbata kilili ru amani eco vutini bizu ’dini ku ya?

’Yeta caputa 3 kpere 5.Zita ki

 • Ondre alu a’du afa ’ye i Petero pi ma rua Yohana be eyi ni muria Hekalua ni ya?
 • Petero ’yo agu acoza ri ni ngoni, azini afa Petero ni fe erini sende agapi orodri si ra ri a’duni ya?
 • A’oko nya ’ba dini dricepi ru ’diyi ki a’du e’yo si, ani ngaki a’du afa ’ye Petero pi ma rua Yohana be?
 • Petero nga ’yo ’ba dini dricepi ’diyi pi ni ngoni, azini ’ba ti opele ’diyi nga bilenduliza ngoni le ri isu?
 • ’Ba dini dricepi ’diyi ma’yala si a’du e’yo si, te a’du afa ’ye i ni ’bani ’ba ti opele ’diyi o’bezu arujoa pale irizu ria?
 • ’Ba ti opele ’diyi nga e’yo omvi ngoni ’bani eyi ejizu jo e’yo lizuri ma alea ria?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la ’Yeta 3:1-10.

  Amani tro ovuzu curu’do okpo tali ’yezu ri be ku ti, e’yo Peteroni ’bani sile ’Yeta 3:6 ma aleari ko ama aza e’yo suru ni ri lezu ngoni ngoni ya? (Yoh. 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fil. 3:8)

 • Mi la ’Yeta 4:1-31.

  Ama ka inzata isu amani e’yo oluria, ama eco adripika ama ni Kristayo ru ’diyi ma pamvu obi geri ngoni le ri si ya? (’Yeta 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 • Mi la ’Yeta 5:17-42.

  ’Ba e’yo Yehova ni ma eti nzepi ku ’diyi ma azi ndra drio azini curu’do ’diyi edaki vata azi amani e’yo oluzu ri ma dria ngoni ya? (’Yeta 5:34-39)