Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 104: Yesu nga di Dri da ’Bua ’Dale

A’diko 104: Yesu nga di Dri da ’Bua ’Dale

O’DU ni ali ria, Yesu i’da i ’ba i vuti bipi ’diyi dri pale kakau. O’du azini alu e’da i ogogo ’ba 500 i vuti bipi ’diyi dri. Erini i e’dazu eyidri ria, mini Yesu nze a’du e’yo nirari ra ya? Nze e’yo suru Mungu ni ma dria. Yehova epe ndra Yesu ma ti nyakua emuzu e’yo Suru ni ’diyi oluzu. Ani nga mu drile e’yo nde ’diyi oluzu ’bani eri engazu ’bo ri ma vutia.

Yesu ni dri da ’bua

Mi eco suru Munguni ri a’du afa niari ega ra ya? Ee, Suru Munguni ri eri gamete Munguni bua ’dale Yesu Ni ovuzu ani opini ru niri. Ekile amani ndra oni ’bo rile, Yesu e’da ndra i nga ovu opi ngoni le riari erini ’ba ki atizu risi, erini nyaka fezu ’ba abiri ni fu ’diyi ni risi azini erini vini ’ba odraza engazu risi!

Ani Yesu ka nga ovu bua ’dale opi ru eli alifu alu, nyaku ni nga o’a ngoni ya? Adaru nyaku ’di di nga o’a paradisi alaru ’dini ni. A’di ni nga ovu yo, a’dra ni nga ovu yo, azo ni nga ovu yo dika dra ni nga ovu yo. Ama nira ’diri e’yo ada ni a’dusikuni Mungu ede ndra nyaku ’ba ada ni paradiso ru o’azu alenia ’dani ’dani. ’Da ri asisile erini ndra amvu Edeni ni obazu okori i. Ani Yesu ni nga ne kini asizu asisile Munguni ri ma ’ye i ecekokoru.

Sawa nga di eca Yesuni tuzu ’bua ra. O’du 40 ebi i e’da ’ba ima vuti ’bipi ’diyi dri. Ani ni ndra ada ada Yesu nde ri di idriru. De nga kuni ’ba i’ma vuti ’bipi ’diyi ku, ’yo eyi tia kini: ‘Emi o’aki Yerusalemua ’dia kpere mani orindi alatararuri ma ti epezu emi dria.’ Orindi alatararuri okpo Mungu ni ekile oli okporu le erini ayu e’yo i’ni leleri ’yezuri i. Asizu Yesu ’yo kini: ‘Emi ma olu e’yo mani wudrikuru ma kalatisi dria.’

Yesu ni e’yo ’diyi nzezu dria ’boria, e’yo osuta ru ni nga i ’ye. Nga di dri ko muzu ’bua ekile mini ne e’da ma alea ’dile. Iriti nga di eri a’bu ci ani ’ba ti opele ’diyi awini eri ne dika ku. Yesu nga tu ’bua, e’do di opi nya nyaku ’di ma dria ’dale.

’Ba ti opele ’diyi angu ne iriti ma alea

1 ’Ba Korintoa ’Diyi 15:3-8; E’yo Eceza 21:3, 4; ’Yeta 1:1-11.Zita ki

 • O’du alu ’ba Yesu ma vuti bipi ’diyi ndreki eri pale si, dika nze eyi ni e’yo a’du ma dria ya?
 • Suru Munguni ri a’du afa ni, dika idri ni nga ovu nyakua ngoni le Yesu ka nga eca Opi ru eli alifu alu ’bo ria?
 • Yesu e’da i ’ba ima vuti bipi ’diyi pi ni ca o’du si, dika sawa ecadi erini a’du ’yezu ya?
 • De nga Yesu kuni ’ba ima vuti bipi ’diyi ku, ’yo eyi ni ma ’yeki a’du afa ni ya?
 • A’du afa ni i ’ye e’da ma alea ’dia ni, azini Yesu avi eyi ma milea risi ngoni ru?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la 1 ’Ba Korintoa ’Diyi 15:​3-8.

  Asisile ’ba ti opele Paulo ni e’yo nzezu engata Yesu ni ma dria uri koko ri ngoni, ani afa Kristayo curu’do ’diyi ni e’yo nzezu drinia uri koko ri a’du afa ni ya? (1 Kor. 15:​4, 7, 8; Isa. 2:​2, 3; Mat. 24:​14; 2 Tim. 3:​1-5)

 • Mi la ’Yeta 1:​1-​11.

  Ekile ’bani ondri ’Yeta 1:8 ma alea ri le, eyo oluza ere ndra i ngopi ya? (’Yeta 6:7; 9:​31; 11:​19-​21; Kol. 1:​23)