Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 96: Yesuni ’Ba Azoru ’Diyi Atizu Ri

A’diko 96: Yesuni ’Ba Azoru ’Diyi Atizu Ri

YESU ni aciria angu driasi, ati vini ’ba azo ru ’diyi ki indi. Tali Yesu ni ede ’diyi pi ma e’yo ku ndra aku were ’diyi pi ma aleasi aku ambo ’diyi pie dria. Ani ’ba ngaki eri dri ’ba acoza ’diyi pi eji ’ba mile odraza ’diyi pie, ’ba bile koko ’diyi pie azini ’ba azo esele ndundu ’diyi pie dria. Yesu ati eyiki dria.

E’dozu sawa ndra Yesu ni batisimu isuzu ri si ecazu kpere sawa ’disi, eli ali di ogogo na ’bo. Yesu nga lu ’ba i vuti bipi ’diyi dri kini ace were i ’ye mu Yurusalemua pari ’bani ngazu i ’dizu azini i ni ngazu engazu ’ba draza ma eselea ria. Te ri nga kiri mu drile ’ba ma atita pie.

Yesu ni oku azoru ri ati

O’du azini si Yesu ri ’ba imbaria o’du Sabatu ni si. Sabatu ni ndra o’du ’ba Yahudiru ’diyi ni ava lizuri. Oku mini ne va ’di ebi ovu azo ru. Oku azoru, ogu pie ebipi ovupi aguza ru eli 18 ’da econi ndra pa so piri ru orule si dini ku. Yesu nga di i ma dri iju eri ma dria coti enga orusi. Ati ra!

E’yo di fe a’oko nya ’ba dini drile ru ’diyi saaru. Yi ma azi alu ni nga otre a’duko urusi kini: ‘O’du ’ba ni azi ngazu ’diyi azia, ’da yi o’du ’bani ecozu ’ba atizu ra ’diyi adrini Sabatu si ’dini ku!’

Yesu nga eri omvi: ‘Mi ’ba onzi ni. Emi dria ecoki ngamia emini ji yi mvuzu o’du Sabatu nisi ra. Ba econi oku ebipi ovupi azoru eli 18 ’di ati Sabatusi ku a’du e’yo si ya?’ Omvita Yesuni fe ’ba nde o’aki drinza si.

’Da ma vutia, Yesu pi ’ba erini ti opele ’diyi pie ri ki mu Yerusalemua. Yi ni caria aku ambo Yeriko ni ma ageyi si ria, ’ba iri mile be odraza ru ’dinileri eriki Yesu pini aliria ani nga ki oyu o’duko oru si kini: ‘Yesu, mi pa ama fo!’

Yesu nga ’ba mile odraza ’diyi omve dika zi yi tia: ‘Emi leki ma ma ’ye emini a’du afa ni ya?’ Omviki kini: ‘Opi mi fe ama mile ma zi i fo.’ Yesu nga di eyi ma mile elo, coti e’doki angu ne ra! Mi ni Yesuni tali ’diki ede a’du e’yo siari ra ya? A’dusiku ni le ’ba yiki saaru dika le vini ’ba yi ma ’ba ’aita i ma dria. Ani e’yo ’disi Yesu ka nga eca Opiru nyaku ’di ma dria ’bo, azo ngani ’ba azi bi aluni ku.

Matayo 15:30, 31; Luka 13:10-17; Matayo 20:29-34.Zita ki

 • Yesu ri a’du afa ’ye erini aciria angu driasi dria ria?
 • Eli na baputizimu Yesu ni ri ma vutia, lu ’ba ima vuti bipi ’diyi ni ngoni ya?
 • ’Ba e’da ma alea ’dayi a’di pi ki, dika Yesu ’ye oku ’da ni a’du afa ni ya?
 • Omvita Yesu ni dini drileka eyi omvizu ri fe eyini drinza a’du ma eyo si ya?
 • Yesu pini cazu enyia Yerikoa ’ba eri vuti bipi ’diyi pie ria, ’ye a’du afa ni ’ba iri afa a’ipi mile koko ’dayi pi ni?
 • Yesu ede tali yi a’du e’yo si ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Matayo 15:​30, 31.

  Opko Yehovani amboru erini e’da geri Yesu vu si ri ngo i, ani le ma fe egata ngo i ama ni oyo soza Yehovani wadrikuru o’diru ma dria ri ma adria ya? (Zab. 37:29; Isa. 33:24)

 • Mi la Luka 13:​10-​17.

  E’yo Yesu ni tali edezu Sabatu si ri ece ama ni a’du ma e’yo dri ceza erini eli alifu alu ri ma dria ya? (Luka 13:10-​13; Zab. 46:9; Mat. 12:8; Kol. 2:​16, 17; Ece. 21:​1-4)

 • Mi la Matayo 20:​29-​34.

  E’yo ’ba ni si ’di e’da Yesu eco ’ba ma aza ko sawa ci ria ra ngoni ru, dika e’yo amani oni ’dia ri ngoni ya? (Azi. 15:7; Yak. 2:​15, 16; 1 Yoh. 3:​17)