Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 95: Geri Yesu ni ’Ba Imbazu ’Diyi

A’diko 95: Geri Yesu ni ’Ba Imbazu ’Diyi

O’DU azini alu Yesu ’yo agu azini ni kini, ma le i ma jo ejele azi erini i ngulupi lele rile. Agu nde nga Yesu ni zi: ‘Ma jo ejele azi a’di i ya?’ Yesu ni ndra agu ’di ma egata ngoni’ari ra. Agu ’di ega ndra kini ’ba i ma jo ejele ru ri ba i vile inyati alea kaniku i vile dini aleari ki a’dule. Ani ama ma ne nga Yesu omvi agu nde ’da i ngoni’ari.

Sawa azinisi Yesu ri ’ba imba e’yo o’beza si. ’Ye vini sawa ’disi ’dale. Nga e’yo o’beza o’be agu Yahudiru ni pi ma dria agu Samaria ru ni be. Ama oni ki ndra bo kini, ’ba Yahudiru ’diyi pi eciki eyi ’ba Samaria ru ’diyi pie ku. Ani Yesu nga di e’yo o’be ’dinile:

O’du azini alu, agu azi ci Yahudio ru ni mu acisi geri oni ombe tiale rurisi aku ambo Yerikoa nia. Nga ca oguo pi ma dria ani bi ki eri azini ’duki erima sende dika coki eri dratia leru ani kuki eri geri tia ’da.

’Di ma vutia atalo azi Yahudio ru ni muria geri si. Nga eca agu nde ’di ma dria. Mi ni ’ye a’du afa nia’ri ra ya? Nga aga geri ma o’oko aziriasi muzu drile. Vutinia ’ba Mungu ma azi ngapi Leviru ni nga vini eca ’ba alu ’di ma dria. So pa ra ya? Yo so ni pa agu bani co ’di ma aza kozu ku. Mi ico atalo Yahudiru ri pi ne ’ba Munguni Levi ru ri be muria geria ’da ra.

Te mi ne nga agu azi ’ba oguo ni co ’da ma aza kopi ’di. Eri ba Samario ru ni. Eri ’ba azi Yahudio ru ni ma aza ko. Eri vini aro o’ba bile ni ma alea. ’Di ma vutia nga agu nde ’du eri jizu pari erini ecozi ava lizu dika erini ecozu ecazu muke ra ri ma alea.

Jo ejele Samario ru ri

Yesu ni e’yo o’beza ’di nzezu ’bo ri ma vutia, nga agu ta zita zipi ri zi: ‘’Ba na ’diyi ma eselea ovupi jo ejele ru agu ’bani co ’dini ri ngo i ya? Eri atalo i ya kani ’ba Levini ri i kaniku agu Samario ru ri i?’

Agu nde nga omvi kini: ‘Agu Samario ru ri i. Ovu ndra yiki si agu ’bani co ’da vu.’

Yesu nga ’yo: ‘Mi ’yo ’yeke. Ani mi mu mi ’ye tro tro agu ’dini ’yele rile.’

Mi le geri Yesu ni ’ba imbazu ’dinile ’diyi ku ya? Ama ecoki e’yo kakau oni ra, eyo orodriru imbata Yesu ni Biblia ma alea ’diyi pi ma dria, ’dini ku ya?

Luka 10:25-37.Zita ki

 • Agupi azi zi Yesu ni ngoni, dika a’du ma e’yo si?
 • Sawa azini kisi Yesu ni a’du ayu ba imbazu, azini e’yo ama ni oni ’ba Yahudi ru ’diyi pi ma dria ’ba Samaria ni ’diyi be ri ngoni ya?
 • E’yo Yesu ni nze ’da ma alea, a’du afa ’ye i agu mupi Yerikoa ’da ma rua ni ya?
 • A’du afa ’ye i ni atalo Yuhudi ru ri ni ecazu ’ba Levi ni ri be nzilaa ’daa ria?
 • E’da ma alea ’dia, a’di ni Yahudi oguo ni co ri ma za ko ni ya?
 • Yesu ni e’yo ’da nzezu de ’boria, zita erini zi ri ngoni, dika agupi ’da nga omvi ngoni?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Luka 10:​25-​37.

  Zita ’da omvizu kpikpi ri ma paria, Yesu fe agupi azita nipi ci ’da ’dro asisile e’yo ’di ma dria ngoni ngoni ya? (Luka 10:26; Mat. 16:​13-​16)

  Yesu ayu eceta ki egata ’ba ma asi ni candi fepi ’diyi ki atizu ngoni ngoni ya? (Luka 10:36, 37; 18:​9-​14; Tito 1:9)