Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 92: Yesuni ’Ba Draza Ingazu Ri

A’diko 92: Yesuni ’Ba Draza Ingazu Ri

ZAMVA mini ne va ’di ma eli 12. Yesuni eri ma dri bi dika eri ma ati pi andri be so pa enyia ogogo. Mi ni eyi ayikosi a’du e’yo si’ari ra ya? Ama ma isu nga asisile ni.

Yesu ni Yairu ma izi ni enga

Zamva ’di ma ati ni ’ba azi ambo omvele Yairo i. O’du alu eri ma izi bi azo ’ba nga di ani eri la gbolo dria. Azo nde ga atiko si. Ani Yairo pi oku erini ri be eyima asi nga di eca orata si a’dusiku ’da i ndra eyi ma izia alu a’dule ri i. Ani Yairo nga di mu Yesuni nda. Eri ndra kini eri ba tali edepiri.

Yairo ni Yesu ni isuzu ’bo ria, de o’bi ongulumuru ce Yesu ni kuru. Yairo nga di fi o’bi ongulumuru ma eselea si kpere erini caria Yesu vu. Nga kumuti si va eri ma drilea kini: ‘Ma zi ni azo ru. Kirikiri mi mu mani erima rua ’ba ala ru fo.’ Yesu nga ’yo eri tia i nga mu ra.

Yini muria tualu, o’bi ongulumuru ngaki eyi mi muzu Yesu vu enyia ogogo. Coti Yesu nga pa so zi kini: ‘A’di elo ma rua ni ya?’ Yesu ni ra ’ba azi elo i, a’dusikuni okpo erini fu eri rua risi ra. Te a’di elo eri ni? ’Di ndra oku azi ebipi ovupi azoru eli 12 ri i. Emu Yesu ma bongo elo ani rua ni ati ra!

E’yo nde ’di fe okpo Yairo dri a’dusikuni ne di okpo Yesuni ’ba atizu ewakokoru oku nde ’da ma rua ’bo. ’Di ma vutia coti, ’ba azini nga emu engazu ’ba ambo vule joarisi kini, ‘Mi ecandi imbapi ni dika ku. Mi izi dra bo.’ Yesu ni e’yo ’di erizu ’boria, nga ’yo Yairo tia kini: ‘Mi ru ku, eri nga ovu muke ra.’

Eyini caria Yairo vile akua ’bo, mi ne ba dria ni awu wuria. Te Yesu nga ’yo kini: ‘Emi wu ku. Mva ’di draniku. Eri o’du koria.’ Te ’ba ngaki gu e’yo Yesu ni si ogu ogu, a’dusiku niki ra mva nde dra ’bo.

Yesu nga di mva nde pi ma ati pi ’du andri be dika ’ba erini ti opele na ’di ma azi be fizu joa pari ’bani mva nde ma avu lazu ria. Nga mva nde ma dri bi ani ’yo kini: ‘Mi nga oru!’ Mva nde nga enga oru ekile mini ne ’dile. Nga enga e’do vini aci coti! Di e’yo ati pini o’azu andri be ayikosi saaru ri.

Te adrini ’ba draza Yesuni enga okori i ku. Biblia lu amani ’ba draza erini enga oko ri mva awizi aku ambo Nainia ri ni. ’Da ma vutia Yesu enga vini Lazaro adripi Mariamu pi ni Marita be ri ’ba draza ma eselea. Yesu ka nga ovu opi ru suru Mungu ni ma alea, eri nga ’ba odraza kakau eji idri ma alea dika. Ama o’aki ni e’yo ’disi ayikosi ku ya?

Luka 8:40-56; 7:11-17; Yohana 11:17-44.Zita ki

 • Zamva e’da ma alea ’di ma ati ni a’di i, azini eyi oku ini ri be orata si a’du e’yo si ya?
 • Yairo ’ye a’du afa ni erini Yesu ni isuzu ’bo ria?
 • Yesu ni muria Yairu vile akua ria a’du afa ’ye i ni, azini Yairu isu o’duko ngoni le ri ya?
 • ’Ba Yairu vile akua ’diyi oguki Yesu si a’du e’yo si ya?
 • Erini ’ba ti opele na ’diyi jizu zamva ma ati pie azini andri pie zamva vile joa ’bo ria, Yesu nga a’du afa ’ye?
 • Yesu enga vini a’di ni draza ma eselea, ani ’di ece amani a’du ma e’yo ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Luka 8:​40-​56.

  Yesu i’da asi ndriza azini yiki oku ari ni razu eri ma rua ri dri ngoni ngoni, ani mbaza Kanisa ni curu’do ’diyi ecoki e’yo ngoni le ri oni ’dia? (Luka 8:​43, 44, 47, 48; Lev. 15:​25-​27; Mat. 9:​12, 13; Kol. 3:​12-​14)

 • Mi la Luka 7:​11-​17.

  Akaki ama ’ba avi dra ma alea, asi omiza amani eco isu omvita Yesu ni awizi Nainia ri omvizu ri ma dria ri ngoni ya? (Luka 7:​13; 2 Kor. 1:​3, 4; Ebr. 4:​15)

 • Mi la Yohana 11:​17-​44.

  Yesu i’da awu wuza si ta ra sawa ama ’ba ni drazu ria risi ri ngoni ngoni? (Yoh. 11:33-​36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:​1-4)