Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 85: Yesuni Osizu Oguru Ti ni Afa Nyazu ri Ma Alea Ri

A’diko 85: Yesuni Osizu Oguru Ti ni Afa Nyazu ri Ma Alea Ri

MI NI mva were ’di i a’di i’ari ra ya? Ee, eri Yesu i. ’Ba osi nga lu eri sawa ’disi lico alea. Lico eri pari ’bani anyapa ta mbazuri i. Mariamu la di odekule Yesuni oguru anyapa ni afa nyazuri ma alea. Te Mariamu pi Yusufu be tualu anyapa pie ’dia a’du ma e’yosi ya? ’Di ovuni pari ’bani anzi osizu ri ku, ’dale ku ya?

Yo, ’dini ku. Te asisile eyini ovuzu ’dia ri ’dini: Opi Rumi ni Agusto Kaisara ’ba azita ’ba driani muzu aku ambo ’bani eri osizu ri ma alea eyi ma ru sizi ani buku ma alea. Ani ’bani ndra Yusufu ni osizu Betelehemua ’dia risi, nga di emu oku erini Mariamu be tualu aku ambo nde ma alea eyi ma ru sizu buku alea, te isuki ni pari lazu ku. Ani nga ki di mu pari ’dia. O’du ’dasi Mariamu nga mva Yesuni osi ra! Ekile mini ne ’dile mva nde ri kilili.

Yusufu, Mariamu, azini odekule Yesu i

Mi eco ’ba kabilo oceba ’di ki ne emuria Yesu ni neria ra ya? Eyi ni kabilo ma ageyi teria inisi, diza e’da i eyi ma ageyia dria kuru kuru. ’Di diza malaika ni! ’Ba kabilo ocepi ’diyi ngaki di eca urisi. Te malaika nga ’yo eyi tia kini: ‘Emi ’ye urisi ku! Ma eji emini o’duko muke. Andru Betelehemua, ’ba osi emi dri Kristo Etopi ni ’bo. Eri nga ’ba dria pa! Emi nga isu ’ba ombe eri bongo si dika ’ba ’ba eri oguru anyapa ni nyaka nyazu ri ma alea.’ Coti malaika ngaki emu e’doki ru Mungu ni e’ku. Ani coti ’ba kabilo ocepi ’diyi ngaki eyi ari muzu Yesu ni nezu, ani sawa ’disi esuki di eri ’bo.

Mi ni asisile Yesu ni ovuzu ndu ri ra ya? Mi ni eri ma adari a’di i’ari ra ya? Mi ega nga a’diko buku ’di ma alea okori nze e’yo Mungu ma Mva okori ma dria. Mva ’di nga azi Yehova be ’bu pi o’bazu nyaku be azini afa alenia ’diyi pie dria. Mva nde ’di bani Yesu i!

Ee, Yehova e’du idri Mva nde ’di niri ’buarisi ’ba eri Mariamu ma alea. Coti mva nde nga mba Mariamu ma alea ekile mva ni mba oku anzi tipi ’diyi ma alearile. Te le mi ma ni ra mva ’diri Mungu ma Mva. Asizu ’ba nga di Yesu ni osi Betelehemua pari ’bani anyapa ta mbazuria. Mi ico di asisile malaika ni ayiko zuzu dika oyuzu kini ’ba osi mva Yesu ni ’bo ri lu ra ya?

Luka 2:1-20.Zita ki

 • Odekua werea e’da ma alea ri a’di i, Mariamu ni eri la ngoa ya?
 • ’Ba osi Yesuni pari tini afa nyazuria anyapi pie a’du e’yo si ya?
 • E’da ma alea, ’ba ati’ba ru pari tini afanyazuria ri a’di piki azini Malaika ’yo eyini ngoni ya?
 • Yesu ni ndu geri ngoni le ri si ya?
 • ’Ba Yesuni omve Mvi Munguni ri asisile ngo si ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Luka 2:​1-​20.

  E’yo ondriza Kaisari Augusito ni fe ’ye i ima paria osita Yesu ni ma dria ri ngo i ya? (Luka 2:​1-4; Mika 5:​2)

  ’Ba alu eco eca “ba muke ru” ’diyi ma azi ru ngoni ngoni ya? (Luka 2:​14; Mat. 16:24; Yoh. 17:3; ‘Yeta 3:​19; Ebr. 11:6)

  ’Ba kabilo ecepi Yudea ni orodri koko ’diyi ka ovu ayikosi osita ’ba ’ba papiri ni si ra, le ati’bo Munguni curu’do ’diyi ma o’a ayiko angiri si ku ya? (Luka 2:​10, 11; Efe. 3:​8, 9; Ece. 11:15; 14:6)