Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 83: Abi Yerusalemu ni Ri

A’diko 83: Abi Yerusalemu ni Ri
’Ba ki abi Yerusalemu niri si

MI NE nga azi ’bani nga va ’di. Anzi Israelini ’di ki abi Yerusalemu ni si. Ndra opi Nebukadineza ni Yerusalemu ma dri jazu eli 152 driale ru ’bori ma vutia, onyo ndra abi ’di ki va azini ive katile ni ki te. Anzi Israelini te ni ndra abi si ku sawa ndra eyini engazu Babilonia ’borisi.

Mini egarisi ’ba nde o’a ki ngoni abi kali ru ’da koko ria? Ageyi teza eyini yo. Ari’bo ecoki emu eyiki obizu ra. Te agu omvele Nehemia i ri sawa ’disi eyi ma aza ko abi nde ’di sizu dika. Mi ni Nehemia ni a’di i’ari ra ya?

Nehemia ni Israelio engazu aku ambo Susa ni Modekaye azini Esiteri pini o’azu ri ma alea ri. Nehemia ni ndra azi nga opi vile akua, ani le ma ovu ndra a’gyi Modekayi pi ni Esiteru be ni. Te Biblia luni amani Nehemia ni ndra azi nga Esiteri vile agupi Ahasure opi ruri dri ’dini ri ku. Nga ndra azi opi ’di ma vutia Aritaserisesi dri.

Le mi ma nira kini, Aritaserisesi ni opi kililiru ndra sende fepi Ezira dri muzu hekalu Yehova ni Yerusalemua ri sizu ri i. Te Ezira teni abi aku ambo ndeni ri si ku. Ama ma ne Nehemia imu azi ’di nga ngoni ru’ari.

Eli ali di 13 e’dozu sawa ndra Aritaserisesi ni sende fezu Ezira dri muzu hekalu sizu risi kpere sawa disi. Nehemia ni sawa ’disi okele Opi Aritaserisesi niri o’du ni. ’Di ri ma efi eri ndra vini nyaka fe opi dri ni azini eri ne kini ’ba azi ma ’ba afa onzi nyaka opi ni ma alea ku. ’Diri ndra a’zi azi orodri ru ni.

O’du azini alu Nehemia ma adripi Hanani pi anzi Isiralini ’diyi ma azi pie emuki Nehemia ni andri. Oluki erini candi anzi Isiralini ’diyi ni nya ’diyi ma e’yo abi Yerusalemuni ni ovuzu nga kiri nyozaru ri pie Nehemia ma tia. E’yo ’di fe Nehemia ma asia candi saaru, ani nga Yehova ni zi e’yo nde si.

O’du alu opi ne Nehemia ni candisi ani nga eri zi kini: ‘Mi candisi ’dini a’du ma e’yosi ya?’ Nehemia nga omvi eri ma tia kini abi Yerusalemuni rini nga ovuzu kiri nyozaru risi. Opi nga di eri zi dika kini: ‘Mi le di a’du afa ’ye ya?’

Nehemia ni azi jo siza ni ri ma pamvu one

Nehemia nga omvi kini: ‘Mi fe ma mu Yerusalemu ma abi ’da si.’ Opi Aritaserisesi ni ’ba asi anzuru ni. Fe ani Nehemia ma mu Yerusalemua, dika ko vini erima aza mbawu si azi nde ngazu. Coti Nehemia nga mu Yerusalemua dika olu vini dria ni e’yo otuta i’ni ma dria indi. Leki otuta nde ni ra ani ’yoki kini: ‘Ama ma e’doki di azi jo siza ni.’

Ari’ba Israeli ni ’diyi ni neria abi siza ca curu’do izu ’bo ria, ’yoki ’dini: ‘Ama nga mu ’dale dika eyi o’di dria, azini azi ’da atri ci.’ Te Nehemia eri e’yo ’dari ra, ani nga sei pi fe aju pie ’ba azi ngapi ’diyi dri. Nga ’yo dini: ‘Emi ’ye ariba ’diyi si urisi ku. Emi ’di a’di emi adripi pini, emi anzi pie, oku pie azini aku emini ri ni.’

’Ba nde ’diyi vini ’ba onduaru ni. Otuki nyafe yini ’diyi gonde ini pisi itu be yini azi ngaria. Ani o’du 52 toko azi ’da de i ra. Ani ’ba nde ngaki o’a orata kokoru aku ambo nde ’da ma alea. Nehemia pi Ezira be imbaki di ’ba nde ’diyi dri azita Munguni ’di ani o’aki di ayikosi.

Te e’yo dria o’ani ndra oko de nga anzi Israelini muki nga arujoa Babilonia ku ria rile dini ku. Opi anzi Israelini ma drileari ndra opi Parisia ni ani le ndra ma ngaki azi i dri. Te Yehova so oyo kini i nga opi azi asianzu ejipi ’ba nde ’diyi ni ri eji ra. Opi nde ’di a’di i ya? Eri nga asi anzu eji nyaku dria ngoni ngoni? Eli ali 450 ’dipi ’ba azi alu e’yo nipi opi ’di ma dria ni yo. ’Ba nga di mva azi orodriru ’dinile ni osi. Te ’da i vini adio azini.

Nehemia caputa 1 kpere 6.Zita ki

 • ’Ba Israelini o’a ngoni aku ambo yi vile Yerusalemu ni ovuzu abi kali ru ri koko ria?
 • Nehemia ni a’di i ya?
 • Nehemia ma azi a’du ’yezu, azini eri orodri ru a’du e’yo si ya?
 • E’yo ngo fe Nehemia ni ovuzu candisi ni, azini ’ye a’du afa ni ya?
 • Opi Aritaserisesi e’da asi ndriza Nehemia ni ngoni ngoni?
 • Nehemia otu azi jo siza ni ri ngoni ngoni ari’ba Israelini diyi ni ecozu eyi ogazu ku?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Nehemia 1:​4-6 azini 2:​1-​20.

  Nehemia ’ye a’du afa ni eri ni ecozu azakoma isuzu Yehova ru? (Neh. 2:​4, 5; Rum. 12:12; 1 Pet. 4:7)

 • Mi la Nehemia 3:​3-5.

  Mbaza azini ’ba azi ma aza kopi kanisaa ni ’diyi eco e’yo oni esele coza ’ba Tekoa ’diyi pini “’ba ’wara eyini pie” ri ma dria ngoni ngoni ya? (Neh. 3:​5, 27; 2 Tes. 3:​7-​10; 1 Pet. 5:5)

 • Mi la Nehemia 4:​1-​23.

  A’du afa fe ’ba Israelini ’diyi ni jo sizu ’bani tro eyi inzazu inzanza ti ni ya? (Neh. 4:​6, 8, 9; Zab. 50:15; Isa. 65:​13, 14)

  E’yo ’ba Israelini ’diyi ’yele ’diri curu’do ama ni okpo fe geri ngoni le ri si ya?

 • Mi la Nehemia 6:​15.

  ’Ba ni abi Yerusalemu ni ri sizu dezu imba iri ma alea ri ece geri ngoni le risi a’ita ’ba ’diyi ni ri okpo ru? (Zab. 56:​3, 4; Mat. 17:20; 19:26)