Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 80: ’Ba Munguni ’Diyi Ni Babuloni Ni Kuzuri

A’diko 80: ’Ba Munguni ’Diyi Ni Babuloni Ni Kuzuri

ELI ali di ogogo iri ’dipi e’dozu sawa ndra ’ba Midia azini Parisia ’diyi ni Babuloni ni cezu kuru ’bori ma vutia. Mi ne, e’yo i ’ye pi ’di! ’Ba Israelini ki di mviria Babulonia risi vule. Isuki drile wala ngoniru ya? A’di fe eyini mvizu vule ni ya?

Opi Parisia ni Kuro i. Denga isuni ’ba osi Kuro ni ku, Yehova ondri e’yo nabi Isaya ma tiasi ini: ‘Mi nga e’yo mani le ri ’ye tro tro mani le rile. Katile aku amboru ndeni ri nga ovu kuzaru mgbo mini ecozu ani eri ma drijazu beni.’ Kuro nga di ndra ’ba ma dri ce muzu aku ambo Babuloni ma dri jazu ani. ’Ba Midia ni azini ’ba Parisia ni efiki inisi aku ambo nderi ma alea katile ’bani ku mgbo ’da ma aleasi.

Nabi Yehovani Isaya ’yo vini ndra ’dini kini Kuro ni nga azita fe ’bani abi Yerusalemu ni pi sizu hekalu erini be dika. Kuro fe ndra azita ’di ra ya? Ee, fe ra. ’Diri e’yo Kuro ni ’yo anzi Israeli ni ma tia ri: ‘Emi ma mu ki di Yerusalemua dika emi ma si hekalu Yehova Mungu emini dri.’ Ani ’di bani di afa anzi Israelini ni mu ’ye ri.

’Ba Israelini ki di mviria Babulonia risi vule

Te anzi Israelini dria Babulonia ’diyi ecoki ni ndra mu aci izuri kpere Yerusalemua ’di ma alea ’dini ni ku. Angu ’da zo ogogo mailo 500 ani anzi Israelini ma azi ecoki ni ndra mu pasi ’dini ku a’dusiku ni yi kakau ovuki ndra dezaru azini azoru. Dika asisile azi vini ndra yini muzu ku ’di vini ci nidi. Te Kuro fe azita ’ba mupi ku ’di dri kini: ‘Emi ma fe mele pi dahabu pie azini feta ndundu ’diyi pie ’ba mupi ’diyi dri eyini ngazu ani Yerusalemu ni sizi azini hekalu erini ’di be.’

Ani ’ba fe di feta kakau ru anzi mvipi Yerusalemua ’diyi dri. Dika Kuro fe eyi dri bakule azini kopo ndra opi Nebukadineza ni o’du hekalu Yehovani ma aleasi, sawa ndra erini Yerusalemu ma dri jazurisi ’diki indi. Ani ’ba ovuki di ndra afa kakau be yini mviria vile.

Aci mba ’du pi ogogo su ’di ma vutia, anzi Israelini caki di Yerusalemua. E’dozu sawa ndra ’bani aku ambo nde ma dri jazu ’dasi kpere sawa anzi Israelini ’diyi ni mvizu vilerisi isu dere o’a nga lu eli 70 te ba azi alu ndra o’api aku nde ’da ma aleani yo. Te kiri ti anzi Israelini ni tro dri edazu aku nde ma alea ogogo ’bo ti, eyi nga dri fu eyo ewaru ni be ekile amani nga ne indo rile.

Isaya 44:28; 45:1-4; Ezira 1:1-11.Zita ki

 • ’Bani ece e’da ma alea ’dile, anzi Israelini ’diyi a’du afa ’ye ya?
 • Kuro fe e’yo ondriza Yehovani Isaya vusi ri eca ima paria ngoni ngoni ya?
 • Kuro ’yo anzi Israelini ecopi dri dapi Yerusalimua ku ’diyi ma ’ye a’du afa ni ya?
 • Afa Kuro ni fe anzi Israelini ’diyi ma ji Yerusalemua vule ri a’du afa ni ya?
 • Aci anzi Israelini ’diyi ni dri dazu Yerusalemua ri ’du o’du si ya?
 • Angu da o’a andru ru ’ba koko eli si ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Isaya 44:28 azini 45:​1-4.

  E’yo ondriza Kuro ma dria ri ma omgbo Yehova ece ngoni ngoni ya? (Isa. 55:10, 11; Rum. 4:​17)

  E’yo ondriza Isaya ni Kuro ma dria ri e’da ondua Yehova Munguni e’yo ondrizu ewa drusi ri ma dria ri ngoni ru ya? (Isa. 42:9; 45:21; 46:​10, 11; 2 Pet. 1:​20)

 • Mi la Ezira 1:​1-​11.

  Ama ni eceta ’ba ndra ecopi dri dapi Yerusalemua ku ’diyi ni ri ma vuti obizu, ama ecoki ‘okpo fe’ ’ba ecopi ecapi payonia ru ra ’diyi ni ngoni ngoni ya? (Ezr. 1:​4, 6; Rum. 12:13; Kol. 4:​12)