Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 76: ’Bani Yerusalemu Ma Dri Jazuri

A’diko 76: ’Bani Yerusalemu Ma Dri Jazuri

ELI aga ogogo 10 ’bo Opi Nebukadineza ni ’ba Israelini onita be tu ’diyi ejizu Babulonia ’bori ma vutia. Mi ndre e’yo i ’yepi ’di! ’Ba Yerusalemu ni iveria va. Azini ’ba Israelini ’bani o’dile ku ’diyi ’ba yi jiria arujoa Babilonia.

Le mi ma ega ra kini, ’di ri e’yo nabi Yehovaniri ni ndra ’ba ’diyi ma bile ndu lizu ’bo ri. Te ’ba Israelini erini e’yo nabi ni ’yole ’diri ku. Nga mungu inzoru ’diyi inzi Yehova ma paria i. Le ’ba ’diyi ma isu panga ra. Ama ni ’diri a’dusiku nabi Mungu ni Ezekieli olu ama ni e’yo onzi ’ba Israelia ’diyi ni ’yele ri ni.

Mi ni Ezekieli ni adi i’a ri ra ya? Eri anzi ndra opi Nebukadineza ni ’dule ji Babilonia, eli 10 ’de nga ba jani Yerusalemu ma dri ku ri ma azi. Danieli i azini eri ma agyi na Sadaraka’i, Mesaka i azini Abedinego’i ’ba nga eyi ji dria Babilonia sawa alu ri si.

Ezekieli ni ovuzu kiri Babilonia ’dale ria, Yehova e’da eri ni afa onzi eyi ’yepi hekalu ma alea Yerusalemua ’dale ’diyi. Yehova ’ye ’diri tali si. Ezekieli ni nga kiri Babulonia, te Yehova fe eri dri afa dria eyi ’yepi hekalua ’diyi ndrezu. Azini afa Ezekieli ni ndrele ’diyi osutaru tu!

Yehova nga ’yo Ezekieli ni: ‘Mi ndre afa anzikanyaru ’ba ’diyi ni ’yele hekalu ma alia ’diyi. Mi ndre abi ’bani a’bu e’da ori pini si azini anyapa azi ’diyi pie ’da. Mi ndre anzi Israeli ni eyi afa ’diyi inzi!’ Ezekieli eco afa ’diyi ndrezu ra, nga e’yo nde e’yi ’yepi ’diyi osi va.

’Ba aru ru ’diyi di fu Yerusalemua risi

Yehova zi Ezekieli ni: ‘Mi eco afa drice’ba Israelini ’diyi ni ’ye ndiandia ru ’diyi ne ra ya?’ Ada eco ndre ra. Ba eyi 70 azini eyi dria mungu inzoru ri inzi i. Eyi ’yoria kini: ‘Yehova ndreni ama ku. Ku angu ’diri ’bo.’

’Da ma vutia Yehova nga Ezekieli ni oku azini katile oruleru hekalu ni ria ’diyi ki e’da. Eyi ri va ’daa mungu inzoru Tamuzi ni inzizu. Mi ndre agupi jotile Yehova vile hekalu nia ri! Eyi ogogo 25. Ezekieli ndre eyi ra. Eyi kala etuni efuria le ru etu inzi!

Yehova nga ’yo kini: ‘’Ba diyi inzi ni ma ku. Dika eyi vini efi kpere ma vu hekalua e’yo onzi ’diyi yezu.’ Yehova nga oyo so: ‘Eyi nga a’oko ma vile ri ma okpo ama ra. Ma ngani ovu matusi eyi be ku ’bani eyi ma dri ja ria.’

O’alu ogogo eli na vutinia Yehova e’da Ezekieli ni kini ’ba Israelini gaki opi Nebukadineza ma ti si ma e’yo. Nga mu a’di’dizu eyi pie. Eli alu nusu ma vutia ’ba Babulonia ’diyi nga a’bi Yerusalemu vule ri nyo azini nga aku amboru ’diri eve va. ’Ba nde ’diyi ma azi kakau ’ba o’dira azi ’diki ’ba ji eyi arujoa kpere Babulonia.

Yehova fe e’yo onzi ’dinile ri ’ye i ’ba Israelini ’diyi vu a’du e’yosi ya? Ee, a’dusiku eyi ni Yehova ma ti erizu ku risi azini eyini lezu eri ma azita vuti obizu ku risi. ’Di ece amani eri orodriru sawa driasi e’yo Mungu ni ’yo ’diyi ma vuti obizu.

Okorisi ’ba a’i ’ba were ni o’a zu angu Israeli ni ria. Opi Nebukadineza nga ’ba Yudani omvele Gedalia ni ’ba ’ba ’diyi ma dricere ru. Te ’ba Israelini ’diyi ma azi nga Gedalia ni ’di ra. Curu’do ’ba ’diyi ovu orisi egaki ’ba Babulonia ’diyi nga emu eyi ma dri ja dria ra a’dusiku e’yo onzi eyi ni ’yele ’di si. Nga Yeremia ni omi emuzu azini apazu eyi be Misiria.

’Diri nga angu Israeli ni ri ku ’ba kokoru. Eli 70 ’ba aluni ovu ni angu ’diri ma alea ku. Eri ovu pirini. Te Yehova nga oyoso kini i nga ’ba ivile ’diyi omvi angu ’diri ma alia ’dika eli 70 ma vutia. Sawa ’diri ma alia a’du afa ni i ’ye ’ba Munguni ’be angu Babulonia ria ni ya? Ama ma ndre ki nga.

2 Opi 25:1-26; Yeremia 29:10; Ezekieli 1:1-3; 8:1-18.Zita ki

 • A’du ma e’yo ni ’yeru Yerusalemua azini ’ba Israelini e’da ma alea ’diyi be ni ya?
 • Ezekieli ni a’di i, azini afa uri uri ru Yehova ni e’da erini ri a’du afa ni ya?
 • Israeli ni Yehova ni ruzu ku ri ma e’yo si, so eyini oyo ngoni ya?
 • Opi Nebukadineza ’ye a’du afa ni anzi Israelini ’diyi ni gazu eri ma ti eriko si ria?
 • Yehova fe dri jaza ini onzikanyara ’dinile ri eca anzi Israeli ni ma dria a’du e’yo si ya?
 • Angu Israeli ni ri eca ’ba koko ru ngoni ngoni dika ’du eli si?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la 2 Opi 25:​1-​26.

  Zedekia ni a’di i, a’du ma eyo ’ye i eri be ni, dika fe E’yo Ondriza Biblia aleria ri eca ima paria ngoni ngoni ya? (2 Opi 25:​5-7; Eze. 12:13-​15)

  A’ita ako Israelini ri ma e’yo Yehova ’ba ndra a’di ma rua ya? (2 Opi 25:​9, 11, 12, 18, 19; 2 Sur. 36:​14, 17)

 • Mi la Ezekieli 8:​1-​18.

  Dini inzoru ri iji imba’ba inzoru Israelia etu inzipi ’diyi ki ngoni ru? (Eze. 8:​16; Isa. 5:​20, 21; Yoh. 3:​19-​21; 2 Tim. 4:​3)