Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 74: Agupi Uri Koko Ri

A’diko 74: Agupi Uri Koko Ri

MI NDRE ’ba yi ogu karileo ’disi. Mi ni eri a’di i ri ra ya? ’Di Yeremia i. Eri nabi orodri ru Mungu ni ri i.

’Ba kii ogu Yeremia si

Opi Yosia ni e’dozu siriba ’diyi ma dri jazu angu ’di ma alea risi ’bo ri ma vutia, Yehova nga ’yo Yeremia ni ma ovu Eri ma nabi ru. Te Yeremia ega kini i werea ru tu ovuzu nabi ru. Te Yehova ’yo kini i nga Eri ma aza ko ra.

Yeremia ’yo ’ba Israelini ’diyi ni ma ku e’yo onzi ’ye ko ja. Nga ’yo ra kini: ‘Mungu ’ba ’diyi ni inzile ’diyi inzoru.’ Te ’ba Israelini kakau ’diyi riki wura inzile inzi ’diyi inzi i Yehovani inzizu ri ma paria. Yeremia ni ’yozu ’ba ’diyi ni kini, Yehova ni nga eyi dri panga fe e’yo onzi eyini ’yele risi ra ria, nga ki ogu erisi ogu ogu.

Eli yini agazu ’boria. Yosia nga dra ra, azini mba na ma vutia eri ma mvi Yehoakimu nga eca opi ru. Yeremia nga ’yo ’ba ’diyi ni ’dika kini: ‘Yerusalemu ni nga dri jara emi ka emi obi onzi ’di oja ku ria.’ Kuhani nga Yeremia ni bi dika nga otre kini: ‘Mi nga dra ra e’yo mini ’yole ’disi.’ ’Da ma vutia nga olu ’ba opiru Israelia ’diyi ni kini: ‘Le ’ba ma ’di Yeremia ni ra, a’dusiku nze e’yo onzi ama aku ambo ’di ma rua.’

Yeremia ni nga ’ye ngoni ya? Ovuni urisi ku! Nga ’yo ’ba ’diyi dri dria kini: ‘Yehova epe ma ti e’yo ’diri nzezu emi dri ni. Emi kaki obi onzi emini o’azu ’diri ku ku, Yehova ni nga Yerusalemu ma dri ja ra.’ Te emi ma ni e’yo ’diri kini: ‘Emi ka ma ’di ra, emi ’da ’ba e’yo onzi ’ye pi ku ni ’di.’

’Ba opiru ’diyi nga Yeremia ni ku ra, te ’ba Israelini ’diyi kuni e’yo onzi eyi ni ’yele ’diyi ku. ’Da ma vutia opi Babuloni ni, Nebukadineza nga imu a’di ’dizu Yerusalemua. Asizu Nebukadineza nga ’ba Israelini ’diyi o’ba ima ati’ba ru. Nga ’ba alifu alifu ’diyi o’du ji Babulonia. Mi ega nga mi ta o’a ngoni ’ba mini nile ku ’diyi ni mi ’duzu mivile akuari si mi jizu angu mini nile ku ri ma alia!

Yeremia 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Opi 24:1-17.Zita ki

 • Ma oderu e’da ’di ma alea ri a’di i?
 • Yeremia ma egata ecata erini ecazu nabi ru ri ma dria ri ngoni, te Yehova lu erini ngoni?
 • E’yo Yeremia ni mu oluta ni be drile ’ba eyi ni ri ngoni ya?
 • Kuhani leki Yeremia ni atri ngoni ngoni, te i’da ima ori yo ri ngoni ru?
 • A’du ma e’yo ni nga i ’ye ni anzi Israeli ni diyi ka eyi ma adriza onzi ’diyi oja ku ria?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Yeremia 1:​1-8.

  Eceta Yeremia ni ri ni e’da amani ri le, a’du ni fe ’ba azi ni ecazu azi ngazu Yehova dri ni ya? (2 Kor. 3:​5, 6)

  Asi omiza Kristayo ode ru ’diyi ni esu eceta Yeremia ni ma alea ri ngoni ya? (Ekl. 12:1; 1 Tim. 4:​12)

 • Mi la Yeremia 10:​1-5.

  Eceta Yeremia ni fe okporu e’dazu asi ’bazu ’ba ’wara inzile inzi ’diyi ma dria ri ma orodri yo ri ngoni ya? (Yer. 10:5; Isa. 46:7; Hab. 2:​19)

 • Mi la Yeremia 26:​1-​16.

  Bilenduliza fezu ewu ama ngari ria, ati’bo asi ada be ’diyi ki azita Yehovani fe Yeremia ni ‘ma nze e’yo asi nduni ku’ ri ma vuti obi ngoni ngoni ya? (Yer. 26:2; Azi. 4:2; ’Yeta 20:27)

  Eceta kilili ru Yeremia ni fe ’ba E’yo Eti Nzepi Yehovani ’diyi ni olu suru Yehovani ma dria ri ngoni? (Yer. 26:​8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:​1-5)

 • Mi la 2 Opi 24:​1-​17.

  Candi Yuda ni esu erini a’ita bazu Yehova ma dria ku risi ’diyi ki ngoki? (2 Opi 24:​2-4, 14)