Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 69: Zamva Azi Ko Agu Amboru Ni Ma Aza

A’diko 69: Zamva Azi Ko Agu Amboru Ni Ma Aza

MI NI zamva werea ’di a’du e’yo nze’ari ra ya? Eri e’yo nze oku ’da ni nabi Yehova ni Elisa ma dria, azini e’yo osutaru Yehova ni fe ma ’ye ’diyi ma dria. Oku ’di nini e’yo Yehova ma dria ku a’dusiku ni erini ovuzu Israelio ni kurisi. Te ama ma ne nga asisile zamva ’dini o’azu oku ’di vile akua ri.

Oku ’di ’ba Suria ni. Eri ma agupi Namani ovupi asikari Suria ni ma drileru ri. Asikari suria ri biki zamva werea Israelio ru ’di ani ejiki eri Namani vile okuri ma ati’bo ru.

Namani okuni i eri ma zamva ati’bo ru ri be

Namani i azo onzi omvele ofu ru ri be. Azo ’di eco ’ba ma rua nya teke teke. Zamva ’di nga di ’yo Namani vile okuri ma tia: ‘Ambo mani ri ka ta mu nabi Yehova ni ri vu Israelia, ’da ta ovu onyiru. Eri ta ofu eri ma rua ’di atira.’ Vutinia ’ba lu e’yo ’di oku ’di ma agupi ni.

Namani le ati ra ada ada; ani nga mu angu Israeli nia. Erini caria ’dale ’bo, mu aku Elisa nia. Elisa ’yo ati’bo ini ma tia ma mu lu Namani ma oji i ’Yi Yoridania pale aziri. E’yo ’di fe Namani ni a’oko tu ani nga ’yo kini: ‘Yi ’dale ’diyi aga yi ’dia ’diyi dria ra!’ Coti Namani nga mu ra.

Te ati’bo erini ma azi nga ’yo eri tia: ‘Ambo, Elisa ka tro e’yo azi ewaru ni lu mi ti, mi ’ye erini lu mini ’dale. Mi eco di mi rua oji eri ni lu mini ’dale ku a’du e’yo si ya?’ Namani nga e’yo eri ati’bo ini ma tia ani mu i oji ’Yi Yoridani ma alea pale aziri. Erini i ojizu ’bo ri ma vutia, eri ma rua eca alaru!

Namani o’a ayikosi tu. Da dri Elisa vu dika ’yo eri tia: ‘Ani ra ada Mungu Israeli ni ri eri Mungu ada angu wudrikuru dria ma drilea ri. Kirikirisi, mi a’i feta mani ’di i fo.’ Te Elisa omvi kini: ‘Yo, angani feta ’di ’du ku.’ Elisa ni ra feta ’di ’duzuri onzi a’dusikuni Yehova ati Namani ni. Te ati’bo Elisa ni Gehazi le feta ’di ini.

Gehazi nga di ’yeta ’ye ’dinile. Namani ni dri daria geria, Gehazi nga nzu ecozu eri isuzu beni azini ’yo eri tia: ‘Elisa epe ma ti emuzu feta mini ’diyi ma azi ’duzu jizu ima agipika emupi i andripi ’diyi ni.’ ’Di inzo ni. Te Namani ni ni ’di inzo ri ku; ani fe feta ’da ma azi ki Gehazi dri.

Gehazi ni dri edaria akua, Elisa ni e’yo erini ’ye ’diyi dria ra. Yehova olu erini ni. Nga ’yo eri tia: ‘Mini e’yo onzi ’di ’yelerisi, ofu Namani ni ri nga eca mi dria.’ Nga eca eri ’dria ’da coti!

Ama ecoki e’yo azi oni ’dia ra ya? Ee. Alu ri, le ama ma o’aki zamva ’dale ecozu e’yo nzezu Yehova ma dria. Ico efi ’yazu kililiru ra. Iri ri, le ama ma o’aki afusi ndra Namani ni o’azu okorile ku kanisi ama ma ruki ati’bo Mungu ni ’diyi. Na ri, ama ma nze inzo ndra Gehazi ni nze ’dale ku. Ada ama ecoki e’yo oni angiri Biblia laza siku ’ya?

2 Opi 5:1-27.Zita ki

 • E’da ma alea ’dia zamva werea ’diri oku ’da ni a’du ma e’yo olu ya?
 • Oku e’da ma alea ’di a’di i, azini zamva werea ’da i eri vile akua a’du afa ’ye ya?
 • Elisa ’yo ati’bo i ni ri ma lu Namani ma ’ye a’du afa ni, dika a’oko nya Namani ni a’du e’yo si ya?
 • Namani ni e’yo erizu ati’bo i ni ri ma tia ria, a’du ma e’yo ’ye i ni ya?
 • Elisa ga feta Namani ni ’diyi si a’du ma e’yo si’ te Gehazi nga a’du ma e’yo ’ye?
 • A’du ma e’yo ’ye i Gehazi be ni, dika e’yo amani oni ’dia ri ngoni ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la 2 Opi 5:​1-​27.

  Eceta zamva Israelio ru werea ’da ni ri eco okpo fe anzi ode ru andrusi ’diyi ni ngoni ngoni ya? (2 Opi 5:3; Zab. 8:2; 148:12, 13)

  ’Ba ka amani imbata fe e’yo Orindi ni si eri orodri ru amani eceta Namani niri ma e’yo egazu a’du ma e’yo si ya? (2 Opi 5:​15; Ebr. 12:​5, 6; Yak. 4:6)

  Imbata ama ni eco oni esele coza eceta Elisa pini Gehazi be ri ma dria ri ngoni ya? (2 Opi 5:​9, 10, 14-​16, 20; Mat. 10:8; ’Yeta 5:​1-5; 2 Kor. 2:​17)