Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 68: Agupianzi Iri O’api Dika ’Diyi

A’diko 68: Agupianzi Iri O’api Dika ’Diyi

MI KA ta dra ’bo te mi enga idri ru dika mi andri ni ta nga o’a ngoni? Eri nga o’a ayikosi tu! Te ’ba drapi bo ri eco o’a idri ru dika ra ya? ’Da ’ye oku i ra ya?

Mi ne nga agupi ’di i azini oku ’di pi agupiamva ’di be. Agupi ’di nabi Eliya i. Oku ’di i awizi o’api aku ambo Zerafati ni ma alea ri i azini agupiamva ’di eri ma mva. O’du alu azo bi agupiamva ’di ni. Azo ’da nga mu drile drile kpere eri ni drazu. Eliya nga ’yo oku ’di tia: ‘Mi fe mva ’di ma dri.’

Eliya ni oku awizi ru ri be azini eri ma mva engapi dra ma alea ri be

Eliya nga mva drapi ’bo ’di ji gorofa sia ’bua ’dale dika la eri gbolo dria. Nga di Mungu zi ’dini: ‘Yehova la mi fe mva ’di ma o’a idri ru dika fo.’ Coti mva ’di e’do ava ’ya! Eliya nga di mva nde eji gorofa sia risi va fe eri andri dri dika ’yo tinia: ‘Mi ne mi mvi ni idriru ’di!’ ’Di bani asisile eri ma andri ni o’azu ayikosi ri.

Nabi azi kililiru Yehova ni ri ma azi runi Elisa i. Eri ’ba Eliya ma aza kopi ri. Te sawa azinisi Yehova ayu vini Elisa ni tali edezu indi. O’du alu Elisa mu aku ambo Sunemu nia, ’dale oku azini alu o’a yikisi eri vu. Vutinia oku ’di nga agupiamva osi ra.

Mva ’di ni zoria angiri ’bo, obiti azini alu nga mu ima ati vu amvua ’dale. Coti mva ’di nga owu: ‘Ma dri ni gaga!’ ’Bani eri jiria akua ’bo nga dra ra. Andri o’a candisi tu! Coti mu Elisa vu.

Elisa ni ecaria ’bo, nga fi mva ’da ma avu be joa. Nga Yehova ni zi, dika la i mva nde ma dria. Coti mva nde ma rua eca drizaru azini co omvu pale aziri. Ayiko fu eri ma andri ni saaru erini neria i mvi ni edri ru dika ri si!

’Ba kakau ru odra ’bo. ’Di fe ’ba eyi vile akua ’diyi ki azini ageyika eyini pie o’aki candisi. Ama ovuki ni okpo ’ba engazu ri be ku. Te Yehova ecora. ’Di ma vutia ama nga ne eri ’ba odrapi ’bo kakua ’diyi ki eji idri ma alea ngoni ngoni ya’ari.

1 Opi 17:8-24; 2 Opi 4:8-37.


Zita ki

 • ’Ba na e’da ma alea ’diyi a’di pi ki, azini a’du ma e’yo ’ye i mva werea ’da be ni ya?
 • Eliya nga Mungu zi mva werea ’dasi ngoni, vutinia a’du ma e’yo ’ye i ni ya?
 • Agu Eliya ma aza kopi ri ma ru a’di i ya?
 • ’Ba omve Elisa ni oku Sunemua ri vile akua a’du e’yo si ya?
 • Elisa nga a’du afa ’ye, azini a’du afa nga i ye mva drapi ’bo ’da be ni ya?
 • Geri Eliya pi vu Elisa be risi, Yehova e’da okpo ngole ri ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la 1 Opi 17:​8-​24.

  Dri gbaza Elliya niri pi a’ita erini ri be ’ba o’bi ngoni ngoni ya? (1 Opi 17:9; 19:​1-4, 10)

  A’ita awizi Zerepatia rini ri kilili ru a’du e’yo si ya? (1 Opi 17:12-​16; Luka 4:​25, 26)

  E’yo awizi Zarepatia ’da ni dri fuzu eribe ri e’da e’yo Yesu ni nze Matayo 10:41, 42 ri ada ru ngoni ngoni ya? (1 Opi 17:10-​12, 17, 23, 24)

 • Mi la 2 Opi 4:​8-​37.

  Imbata ama ni oni omu a’iza wa’diru ri ma dria oku Sunemua ri vu ri ngoni ya? (2 Opi 4:8; Luka 6:​38; Rum. 12:13; 1 Yoh. 3:​17)

  Andrusi ama eco asianzu e’da ati’bo Munguni ’diyi ni ngoni ngoni ya? (’Yeta 20:35; 28:​1, 2; Gal. 6:​9, 10; Ebr. 6:​10)