Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 67: Yehosafati ’Ba Asi Ini Yehova Ma Dria

A’diko 67: Yehosafati ’Ba Asi Ini Yehova Ma Dria

MI NI ’ba ’diyi ki azini eyi ki a’du afa ’ye’ari ra ya? Eyi ki mu a’dia dika ’ba driale ru ’diyi ki ongo ngo. Te mi eco zi kini: ‘’Ba nde ongo ngo ’ba ’diyi dri sei ki aju pie a’di ’dizu yo a’du e’yo si ya?’ Ama ma ne nga asisile ni.

’Ba Israelini ki mu a’di ’di

Yehosafati ni opi ru opi nyaza enyati iri suru Isiraelini ma alea ri. Ri opi nya sawa ndra opi Ahabu azini oku eri ni Yezebeli pini opi nyaria enyati andrale ru ’diyi ma alea ria. Te Yehosafati ni opi kililiru ekile ati erini opi Asa ni ndra ovu rile. E’yo disi ’ba ovupi opi nyaza enyati iri oruleru ’diyi ni ma alea ri isuki ayiko saaru.

Te sawa ’disi e’yo azi ’ye i fe ’ba nde ’diyi ni uri saaru. ’Ba e’yo olupi ’diyi nga ’yo Yehosafati tia: ‘Asikari ongulumuru engapi suru Moabu nia, Amoni nia azini Oni Seiri ma dria ’diyi ki emu a’di dizu mi be.’ ’Ba Israeli ni kakau nga yi tra Yerusalemua azakoma Yehova ni isuzu. Muki hekalua coti Yehosafati nga zi Mungu tia: ‘Yehova Mungu ama ni ri la, ani ni ama a’du afa ’ye’ari ku. ’Ba azi ama papi asikari ’diyi ma driasi ni yo. Ama angu ne mi vu azakoma isuzu.’

Yehova eri zita diri ra ani fe ati’bo azi aluni ’yo ’ba ’diyi tia: ‘A’di di ovu ni emi ni ku, te Mungu ni. Le emi ma ’di a’di ku. Emi ma te lu ne Yehova ni nga emi pa ngoni ngoni ya’ari.’

Drusi o’bitisi dini, Yehosafati nga ’yo ’ba ’diyi tia: ‘Emi ma ’ba aita emini Yehova ma dria!’ Nga ’ba ongo ngo pi ’diyi eji asikari ini ma drilea ani eyi ni muria taulu, nga ru kuza ngo Yehova dri. Eyi ni caria enyia pari a’di ’dizu ria, mi ni a’du e’yo ’ye i niari ra ya? Yehova nga fe ari’bo ’diyi ni eyi o’dizu eyi ma eselea ceni ceni. Anzi Israelini ’diyi ni caria pari a’di ’dizu ri ma alearia, isuki asikari ’diyi odra dria ’bo!

Yehosafati ovuni ndra ondua ru asi ’bazu Yehova ma dria ’dini ku ya? Ama nga ovu ondua ru aka asi amani ’ba Yehova ma dria ia.

1 Opi 22:41-53; 2 Suru ma E’yo 20:1-30.


Zita ki

 • Yehoshafati ni a’di i dika o’a ewu ngosi ya?
 • Anzi Israelini o’aki urisi a’du ma e’yo si dika eyi ma azi kakau ’yeki a’du afa ni ya?
 • Yehova omvi zita Yehoshafatini ri ngoni ru ya?
 • De nga a’di ’diza e’do i ku, Yehova fe a’du ma e’yo ye i ni ya?
 • E’yo amani oni Yehosafati vu ri ngoni ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la 2 Sura ma E’yo 20:​1-​30.

  Yehoshafati e’da le ati’ba Munguni ’diyi ma ’yeki a’du afa ni sawa eyini dri fuzu e’yo ewaru be ria ri ngoni ngoni ya? (2 Sur. 20:12; Zab. 25:15; 62:​1)

  Ekile ndra Yehova ni geri ndundu ayuzu e’yo nzezu ’ba ada be rile, andrusi eri geri ngori ayu ya? (2 Sur. 20:14, 15; Mat. 24:45-​47; Yoh. 15:15)

  Mungu ka nga “adi amboru o’du Yehova Okpo E’i niri” eji, e’yo amani ovuzu ale nia ri nga si ekile Yehosafati ni rile ngoni ngoni ya? (2 Sur. 20:15, 17; 32:8; Ece. 16:14, 16)

  ’Ba payonia ru ’diyi ki ’ba misonari ru ’diyi pie ecoki eceta ’ba Levini ’diyi dri ri ma vuti obi ngoni ru azi ambo e’yo oluza ni wundrikuru si ’di ma alea? (2 Sur. 20:19; Rum. 10:13-​15; 2 Tim. 4:2)