Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 61: Daudi Eca Di Opiru

A’diko 61: Daudi Eca Di Opiru

SAULO nga vini o’bi Daudi ni fu dika. ’Du asikari i ni 3,000 Daudi ni ndazu. Daudi ni e’yo ’di erizu ’boria, nga ’ba i vule ’diyi ti pe nezu kani eyi ki nga la inisi ngoa ya’ani. Daudi nga di ’ba ini ’diki zi: ‘Emi azi iri ecopi mupi mabe ra pari Saulo ni lazuria ra ’di adipi ya?’

Daudi ni Opi Saulo ni omve

Abisayi nga omvi: ‘ma ecora.’ Abisayi ni Daudi amvi Zeruya vule mva ri i. Saulo pini o’du koria ’ba ivule ’diyi pie ria, Daudi pi nga efi e’yere Abisayi be pari eyini o’du kozu ria. Nga aju Saulo ni pi ’du kerea erini ’bale i ma ageyia ri be. Eyini dria o’du korisi, ’ba azi aluni eri ni eki ku.

Mi ne nga di Daudi pi Abisayi be ’dia. Nze ki eyi ndia e’yo ’yoza kokoru apazu oni dria. Daudi nga di otre o’duko orusi asikari Israeli ni ma drile tia: ‘Abinari, mi mba ambo mini opi ma ta ku adusi ya? Mi ne! Aju erini pi kerea erini be ngoa ya?’

Saulo nga enga o’duarisi. Eri o’duko Daudi ni zi kini: ‘’Di Daudi mi i ya?’ Mi eco Saulo pi ne Abinari be va ’dale ra ya?

Daudi omvi Saulo ni ’dini: ‘Ee, opi mani la.’ Daudi nga vini eri zi: ‘Mi le ma fu ra a’du e’yo si ya? E’yo onzi mani ’ye ’diyi ngo ki? Aju mini ri ’di opi la. Mi epe ’ba mini ma azi ti emuzu eri ’du zu.’

Opi Saulo pi Abinari be

Saulo nga di omvi: ‘Ma ’ye onzi tu, ma ’ye vini eyo azaza ru.’ Coti Daudi nga mu geri inisi dika Saulo nga mvi akua. Te Daudi nga ’yo i ngulupi ni: ‘Saulo ni nga ma ’di o’du ’diyi pi ma azisi ra. Ani le ma apa angu Filistia ni ma alea.’ Nga ’ye ’dini trotro. Obe ’ba Filisitia ni ’yozu kini i sawa ’disi di eyi be.

Sawa were ma vutia, ’ba Filisitia ni nga mu a’di ’dizu ’ba Israeli ni be. A’di nde ma alea, Saulo pi dra ki mvi erini Yonatani be ra. E’yo nde si Daudi o’a candisi saaru, ani nga ongo ndrizaru ni ngo dika si va kini: ‘Ma o’a candisi tu adripi mani Yanatani ma eyosi. Mi ovu ndra agyi mani lele tu ri i!’

’Di ma vutia Daudi nga dri da aku ambo Israelini Hibironia. A’di efu ’ba Saulo ma mvi Isibosete ni pe pi opiru ’diyi pi ma eselea ’ba lepi Daudi ma eca opiru ni ’diyi be. Te asizu, ’ba Daudi ni ’diyi nde a’di nde ra. Daudi ni ecazu opi ru risi dere eri ma eli 30. Nga opi nya Hebironia eli aziri nusu. Anzi erini tile ’daa ’diyi Aminoni i, Abisalomu i azini Adonaya i.

Sawa nga di eca Daudi pi ni ’ba eri vule ’diyi pie muzu a’di ’dizu aku alatara ru Yerusalemu ma alea. Yoabu mva azi Daudi amvi Zeruya ni ri nga a’di nde ma dri ceni. Daudi nga di drileba fe eri dri ovuzu asikari ma drile ru. Coti Daudi nga di e’do opi nya aku ambo Yerusalemua.

1 Samueli 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samueli 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Suru ma E’yo 11:1-9.Zita ki

 • Daudi pi ’ye Abisai be a’duni Saulo ni o’du kozu ima hema alea ria?
 • Daudi zi Saulo ni zita ngo si ya?
 • Daudi ni Saulo ni kuzu ’bo ria nga mu ngoa ya?
 • A’du afa fe Daudi ni ovuzu candisi tu ni, erini ani ongo ndrizaru tu ni sizu?
 • Daudi ni ovuzu opiru Hebronia ri si deresi eli ni si, azini eri ma anzipika azi ’diyi ma ru ki a’di ki?
 • Damavutia Daudi nga ovu opiru ngoa ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la 1 Samueli 26:​1-​25.

  E’yo Daudini ’yole ’bani sile 1 Samueli 26:11 ma alea ri ece egata erini ri ndra driceza Munguni ri ma dria ngoni ya? (Zab. 37:7; Rum. 13:​2)

  Akaki okpo ’ba leta e’dazu asi ndriza si ’ba eyi vu ka ki ama omvi asi ndriza kokoru, e’yo Daudini sile Samueli 26:23 a ri eco ama aza ko e’yo kililiruri ’yezu ngoni ngoni ya? (1 Opi 8:​32; Zab. 18:20)

 • Mi la 2 Samueli 1:​26.

  ’Ba kristayo ru curu’do ’diyi ecoki “leta angiri yini yi lezu eyima eselea” ekile Daudi pini ndra o’azu Yonatani beri le ri ece ngoni ngoni ya? (1 Pet. 4:​8; Col. 3:​14; 1 Yoh. 4:​12)

 • Mi la 2 Samueli 5:​1-​10.

  Daudi nga opi nya eli si azini ewu ’diri awa i ngoni ru ya? (2 Sam. 5:​4, 5)

  A’du afa fe Daudi ni ecazu amboru ni, ’diri curu’do ama ni imbata ru ngoni ngoni ya? (2 Sam. 5:​10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:​31; Fil. 4:​13)