Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 45: Yi Yoridani ni Zozuri

A’diko 45: Yi Yoridani ni Zozuri

MI NDRE! ’Ba Israelini diyi Yi Yoridani ni zo! Te yi ngoa ya? Adusiku ’diri sawa ozo ni ’dizu angiri eli ma alia ri, yi ni ta ga a’bu ma alea tre. Te curu’do yi nzu dria ’bo! ’Ba Israelini ’diyi ali angu a’wiri ma driasi dria eyini ndra Miri ikaru ri zozu rile! Yi ’diri mu woro ngoa ya? Le ama ma ndreki nga.

’Ba Israelini ki Yi Yoridani ni zo

Sawa ’ba Israeli ni ’diyi ni Yoridani ni zozu ria, Yehova nga ’yo Yosua ma tia ma ’yo ’ba ’diyi dri kini: ‘Kuhani ma duki sanduku aziza niri ma mu emi drilia. Eyi ka nga eyi ma pa ’ba Yi Yoridani ni ma alea ’bo, yi ni nga pa so ci.’

’Ba kuhani ru ’diyi nga sanduku aziza niri ’du ra, nga mu ’ba ma drilea. Eyini cazu Yoridani ma alea ’boria, ’ba kuhani ru ’diyi nga fi kpere yi ma alea. Yi ’dini ra okposi azini eri aliru. Te eyi ma pa ni yi elozu ’boria, yi nga pa so ci! ’Diri tali ni! Yi oruleruri Yehova bi tini ci. Mbeleru yi a’bu ma alea yo!

Kuhani sanduku azizani ’dupi ’diyi nga mu yi ma agandua angu a’wi ma dria si. Mi eco eyi ndre e’da ’dima alia ra ya? Eyini pa sozu ’da ria, ’Ba Israelini ’diyi nga mu Yi Yoridani ni zozu angu a’wi ri ma dria si!

’Ba dria ka mu zo ’bo, Yehova nga fe Yosua ma ’yo ’ba okpo be 12 ’diyi ma tia: ‘Imuki yi alia pari kuhani ni pa so zu sanduku aziza ni ri be ria. Emi ma o’du oni 12 emi ma adro eyi pari emi ni dria ngazu lazuri ma alia. Drile ’dale, emi anzi ka nga emi zi oni ’diyi ma efi ngoni ya, mi nga lu eyini Yi Yoridani nga pa so ci o’du ndra Yehova vile sanduku azizani ni rini Yoridani ni zozu ri si. Oni ’diyi fe emi e’yo ega tali diri ma dria!’ Yosua nga vini oni 12 obazu pari kuhani ’diyi ni pasozu yi tia ri ma dria indi.

Yosua

Asizu Yosua nga ’yo kuhani Sanduku azizaniri ’dupi ’diyi ni kini: ‘Emi etu di Yoridania risi.’ Eyi ka etu ’bo, yi nga ra dika okurile.

Yosua 3:1-17; 4:1-18.Zita ki

 • Tali Yehova ni e’de ’ba Israeli ni ’diyi ni ecozu Yi Yoridani ni zozu ri ngo i?
 • Le anzi Israeli ni ’diyi ma e’daki aita ngole ri ecozu Yi Yoridani ni zozu?
 • Yehova ’yo Yosua ma o’du oni 12 yi ma tia a’du e’yo si ya?
 • Kuhani ni fuzu Yoridani ni zozu ’bori ma vutia coti a’du e’yo ’ye i ni ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Yosua 3:​1-​17.

  Ekile amani ne e’yo eyi ’yepi a’diko ’di ma alea ria rile, le ama ma ’ye a’du afa ni ecozu azakoma Yehovani isuzu tusu coza erini be? (Yos. 3:​13, 15; O’be. 3:5; Yak. 2:​22, 26)

  A’du ma e’yo ’ye i Yi Yoridani be ni sawa anzi Israeli ni ’diyi ni zozu Angu Oyo sole ’bori ma alea ria, dika e’yo ’da fe ru kuza Yehova ni ngoni ngoni? (Yos. 3:​15; 4:​18; Zab. 66:​5-7)

 • Mi la Yosua 4:​1-​18.

  Oni 12 ndra ’bani o’du Yoridani ma alea dika ’bani o’ba Gilgolia ’diyi ma ifi ngoni ya? (Yos. 4:​4-7)