Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 44: Rahabu Ozi ’ba Ndindia Azi Ngapi ’Diyi

A’diko 44: Rahabu Ozi ’ba Ndindia Azi Ngapi ’Diyi

’BA ’DIYI e’yo ewaru ma alia. Le ma mu ’dia ri si te, ka ’dini ku ’ba nga eyi o’di ra. Eyi ’ba Israeli ni ndindia azi ngapi ’diyi, oku eyi ma azakopi ’di Rahabu i. Rahabu ma jo inyia abi aku ambo Yeriko ni ma alea ri vu. Le ama ma isu nga ’ba ’diyi e’yo ewaru ma alia a’du e’yo sia ri.

’Ba Israelini ’diyi gonde Yi Yorudani ni alizu muzu angu Kanani nia. Te de nga alini ku Yosua pe ’ba ndindia azi ngapi iri ’diyi mati. Nga ’yo eyi ma tia kini: ‘Emi ma mu angu ’dari ondre aku ambo Yeriko ni be.’

Rahabu ni ’ba Israelini iri ndindia ma azi ngapi ’diyi pie

’Ba ndindia azi nga pi ’diyi ni caria Yerikoa ’boria, nga mu Rahabu vile joa. Te ’ba azini nga lu opi Yerikoa ri ni kini: ‘’Ba Israelini iri ma azi imuki ondre ’disi ’dia azi ndi ndia ni ngazu angu ama vile ’diri ma alea.’ Opi ni e’yo ’diri erizu ’bori ma vutia, nga ’ba yi ma ti pe Rahabu vu, dika nga ’yo erini o’duko orusi kini: ‘Mi ofu ’ba ta emupi fipi mivule joa ’diyi!’ Te Rahabu nga ’ba ’diyi ozi jo ma dria. Nga ’yo kini: ‘’Ba azini emu ta mavu joa ’dia ra, te ma nini eyi enga ngoa ri ku. Angu ni yezu bizu bi ria,nga ki mu ra de nga ’ba opini katile aku amboruri niri ku. Emi ka mu mbele mbele emi nga eyi ebi ra!’ ’Ba ’diyi nga eyi dro ra.

Eyini muzu ’boria, Rahabu nga mu mbele mbele eyi vu jo dria ’bua ’dale. Nga ’yo ’ba ndindia azi ngapi ’diyi dri kini: ‘Ma ni ra Yehova ni nga emi dri angu ’diri fe ra, ama eri ndra e’yo Yehovani fezu Miri Ekaru rini nzuzu emi drilea emini Misiri ni kuzu ’bo ri ma vutisi ri ra, azini geri emini opi Sihoni pini Ogi beri o’dizu ri ra. Ma ovu asi ndriza si emi vu, emi ma so oyo ovuzu asi ndriza si ma be indi. Emi ma pa ma ati pi ma andri be azini ma adripika pie ma amvipika pie indi.’

’Ba ndiandia azi ngapi ’diyi nga a’i ra, te le Rahabu ma ’ye afa azi ni ra. ’Ba ndi ndia azi ngapi ’diyi ’yo kini: ‘Mima ’du baka ikaru ’di ri mi ma ombe eri mivule derisa ma rua,mi ma tra ’ba mivile ’diyi mi joa mi be indi. Aka nga dri eda Yeriko ni ’duzu, ama nga baka ika ’di ndre mivule dirisa ma rua angani ’ba aluni fu mivule joa ku beni.’ ’Ba ndi ndia ni ’diyi ni dri edaria Yosua vu ’boria, eyi olu e’yo eyi ‘yepi ’diyi woro eri ni.

Yosua 2:1-24; ’Ba Ebraniani 11:31.Zita ki

 • Rahabu ni o’a ngoa ya?
 • ’Ba iri e’da ma alea ’da a’dipi ki, azini eyi ki Yerikoa a’du eyo si ya?
 • Opi Yerikoa ri fe azita Rahabu ni a’du e’yo ’yezu, te omvita eri ni fe ri ngoni?
 • Rahabu ko ’ba iri ’diyi ma aza ngoni ru, dika zi di azakoma ngo i?
 • Oyo soza ’ba iri ’diyi ni so Rahabu ni ri ngoni?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Yosua 2:​1-​24.

  Oyo soza Yehova ni Efuza 23:28 ri ’ye i sawa ’ba Israeli ni ’diyi ni a’di ’dizu Yerikoa risi ngoni ru? (Yos. 2:​9-​11)

 • Mi la Ba Ebraniani 11:31.

  Eceta Rahabu niri e’da orodri a’ita niri ngoni ngoni? (Rum. 1:​17; Ebr. 10:39; Yak. 2:​25)