Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 39: Mawua Inga Aroni Ma Kali Rua

A’diko 39: Mawua Inga Aroni Ma Kali Rua

MI NDRE mawua azini patiefi alimande ruri inga kali ’diri ma rua. ’Diri kali Aroni ni rii. Mawua ’diyi azini patiefi be nga inga Aroni ma kali rua ini alu ma alea! Le ama ma ndre asisile ni ri.

Musa ni Aroni dri kali mawua be ri fe

’Ba Israelini ebi di aci angu rokoni ’diyi ma alea sawa were si. ’Ba azini ’diyi leni Musa ni ovuzu yi ma ’dricere ru ku dika Aroni ni ovuzu kuhaniru ku indi. Kora pi ega e’yo ’diri Datani pie Abiramu pie azini ‘ba 250 dricere ru ‘diyi pie. ’Ba ’diyi woro nga ’yo Musa ma tia kini: ‘Mi ’ba mi ama drile ru a’du e’yo si ya?’

Musa nga ’yo Kora pini ’ba eri ma vuti bipi ’diyi pie kini: ‘Drusi o’bitisi emi ma ’du aci pati emi ma ’ba obiese alenia. Emi ma emu Yehova vule hema ma alea. Ama nga ndre Yehova ni a’di i pe ya ani.’

Drusi ’dini Kora pi ’ba eri ma vuti bipi 250 ’diyi be nga emu Hema ma alea. ’Ba azini kakau nga emu eyi pi atizu indi. A’oko nga Yehovani nya tu. Musa nga ’yo kini: ‘Emi ma mu hema ’ba onzi ’diyi ni vu ri si re, emi ma elo afa azi eyini alu ni ku.’ ’Ba nde nga eyi ’di erizu ra, nga Kora pi Datani pie azini Abiramu pi ku zu ra.

Musa nga ’yo kini: ‘’Dinile ri si emi nga ni kini Yehova pe a’di i yani. Nyaku ni nga iti nzi ’ba onzi ’diyi kizura.’

Musa ni e’yo nzezu de ’boria, nyaku nga itile nzi. Kora vile hema ’diyi afa eri dri ’diyi pie, Datani pie Abiramu pie azini ’ba ovu pi eyi pie ’diyi woro, nyaku nga i akuzu eyi ma dria ra. ’Ba yini awu wuza ’ba o’depi ’diyi vile ri eri ria ’bo nga otre kini: ‘Ama ma apaki! Nyaku kazu ama kizu indi ku!’

Kora azini ’ba 250 eri ma vuti bi ’ba ’diyi nga kiri ogogo hema ma ageyia. Yehova nga aci efe yi fezu woro woro. Yehova nga ‘yo Aroni mvi, Eleazari ni ma ‘du aci pati ’ba odra pi ’bo ’diyi niri, ma ede eyi izia ru atiliku dri a’buzu. Pari edeta edezuri ma dri a’buza diri eca bilendu lizaru ’ba Israelini ’diyi ni kini ’ba azi aluni ma ovu kuhani ru Yehovani ku pelu Aroni i azini eri ma anzipi pie adule.

Yehova le diri ma ovu nditiri kini Aroni pi anzipi pie ovu pezaru kuhani ru ni. Nga ’yo Musa ma tia kini: ‘Drile suru alu alu Israelinia ’diyi ma iji kali yini. Suru Levi ni ri ma Drile Aroni i, iji eri ma kali doa mi ma ’ba kali ’diyi dria hema ma alea sanduku azizaniri ma dri lia. Kali ’ba mani pele kuhani ruri ni ma rua mawua ni be nga inga ni.’

Musa ni muzu o’bitisi e’yi ndrezu ria, mi ndre! Aroni ma kali ma rua mawua azini pati efi alimandaru ri nga efu ra. Mi ni Yehova fe kali Aroni vule ri ma rua mawua ni engazu a’du e’yo si ya ri ra ya?

Kalafe 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Zita ki

 • Adi fu ogburundua ru driceza Musa pini Aroni be ri si ni, azini nga ’yo Musa ni ngoni?
 • Musa lu Kora pini ’ba 250 eri ma vuti bipi ’diyi be a’du afa yezu?
 • Musa ’yo ’ba ’diyi ni ngoni, dika a’du afa nga i ’ye ni erini e’yo nzezu de ’boria?
 • A’du afa ’ye i Kora pie azini ’ba 250 eri ma vuti bipi ’diyi pie ni ya?
 • Eleazari, Aroni mvi nga a’du afa ye aci pati ’ba odrapi ’bo ’diyi ni risi, azini ’ye ’dini a’du ma e’yo si ya?
 • Yehova fe mawua zo Aroni ma kali rua a’du e’yo si ya? (Mi ndre e’da alea.)

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Kalafe 16:​1-​49.

  Kora pi ’ba eri vuti ’bipi ’diyi pie ’ye a’duni, azini ’di ovu yeta ogburunduri ni Yehova vu a’du ma e’yo si ya? (Kal. 16:​9, 10, 18; Lev. 10:​1, 2; O’be. 11:​2)

  Egata onzi Kora pini ega ’ba 250 “ovupi opiru ongulumu ni ’diyi” pie ri ngoni? (Kal. 16:​1-3; O’be. 15:33; Isa. 49:7)

 • Mi la Kalafe 17:​1-​11 azini 26:10.

  Mawua inga pi Aroni ma kali rua ri ece ngoni, azini Yehova fe ’bani tani mbazu sanduku alea a’du e’yo si ya? (Kal. 17:​5, 8, 10)

  E’yo amani eco oni eceta kali Aroni vile ri ni ma dria ri ngoni ya? (Kal. 17:10; ’Yeta 20:28; Fil. 2:​14; Ebr. 13:17)