Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 31: Musa pi Aroni Be Nga Farau Ni Ndre

A’diko 31: Musa pi Aroni Be Nga Farau Ni Ndre

MUSA ni dri edazu Misiria ’bo ria, olu ima adripi Aroni ni e’yo dria tali ru eyi ’yepi ’diyi. Musa pini Aroni be tali ’diri e’dezu ’ba Israeli ni dri ’bo ria, ’ba dria nga a’i ra kini, Yehova ni eyi be.

Musa pi Aroni be nga mu Farau ni ndre. Nga ’yo erini kini: ‘Yehova Mungu Israelini ri kini, “Mi ku ‘ba mani ’diyi ma mu o’du na, eyi ni ecozu ma inzizu roko dria beni.”’ Te Farau nga omvi: ‘Ma ni ni Yehova ni ku. Azini ma ngani ’ba Israeli ni ki ku muzu ku.’

A’oko nya Farau ni saaru, a’dusiku ’ba ’diyi le ki sawa azingazu ri a’yu Yehovani inzi zu. Te nga ’di fe eyi ni azi ngazu okposi. ’Ba Israelini ’diyi ’du e’yo ’bani eyi ecandizu onzi ’diri ’ba Musa ma dria, ani Musa nga ovu candi si tu. Te Yehova nga ’yo eri ni ma ruku. Yehova nga ’yo dini: ‘Ma nga fe Farau ni ’ba mavile ’diyi ku muzu ra.’

Musa pi Aroni be Farau ma drilea

Musa pi Aroni be nga mu Farau ni ndrezu dika. Sawa ’disi nga di tali ’ye. Aroni nga kali ima dria ri be va, nga i oja ori ambo ni ru. Te farau vile ’ba ondua ru ’diyi nga vini kali eyi dria ri ’be va nga vini eyi oja ori kakau ru. Te mi ndre! Ori Aroni driri eri ori ’ba onduaru Farau ni dri ri ki oki. Te kiriti Farau feni ’ba Israelini ma mu dini ku.

Sawa nga ’di eca, Yehova ni Farau ni imbata fezu. Mi ni ’ye a’du afa ni ya ri ra ya? Nga candi angiri 10 ’diyi iji Misiria.

Candi kakau di ma vutia, Farau nga Musa ni omve nga ’yo tinia kini: ‘Mi atri candi ’diyi manga fe anzi Israelini ki mu ra.’ Candi ’diyi ni eyi dezu bo ria, Farau nga ’ima asi oja te. Eri oga ’ba ’diyi ni muko si. Candi 10 ’diyi ma vutia asizu, Farau nga ’ba Israelini ’diyi fe muzu ra.

Mi ni candi 10 ’diyi alu alu ra ya? Ama ma oni e’yo eyi ma dria.

Efuza 4:27-31; 5:1-23; 6:1-13, 26-30; 7:1-13.Zita ki

 • Tali Musa pini ’ye Aroni be ri fe ’ba Israelini ’diyi ’ye a’du afa ni ya?
 • Musa pi Aroni be nga ’yo Farau ni ngoni, azini Farau nga omvi eyi ni ngoni?
 • ’Bani e’dale i’da ma alea rile, Aroni ni kali ’bezu va ’bo ria a’du afa ’ye i ni ya?
 • Yehova nga Farau ni imbata ngole ni imba, azini Farau nga omvi ngoni ya?
 • A’du afa ’ye i candi mudri di ma vutia ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la Efuza 4:​27-​31 azini 5:​1-​23.

  Farau ni ’yozu ‘ma nini Yehova ni ku’ ria de ovu asisile ngonile ri be ya? (Efu. 5:2; 1 Sam. 2:​12; Rum. 1:​21)

 • Mi la Efuza 6:​1-​13, 26-​30.

  Yehova fe ni i ni zu Ibrahimu, Isaka, azini Yakobo dri ku geri ngoni le ri si ya? (Efu. 3:​13, 14; 6:3; E’do. 12:8)

  E’yo Yehova ni Musa ni ayuzu, ndra Musa ni tro egazu kini i sini ta azi ’da nguza ku ra ti ri ama ega a’du ma dria ya? (Efu. 6:​12, 30; Luka 21:​13-​15)

 • Mi la Efuza 7:​1-​13.

  E’yo Musa pini Aroni be e’yo liza Yehovani ri jizu Farau dri ra urikoko ri, fe eceta ngoleni ati’bo Munguni curu’do ’diyi dri ya? (Efu. 7:​2, 3, 6; ’Yeta 4:​29-​31)

  Yehova ece ima okpo aga mungu Misiri ni ’diyi dria ra ngoni ngoni ya? (Efu. 7:​12; 1 Sur. 29:12)