Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Ma Buku A'diko Biblia ma Alea 'Diyi Niri

A’diko 24: Yusufu O’bi Ima Adripika Yi

A’diko 24: Yusufu O’bi Ima Adripika Yi

YUSUFU le ni i ma adripika 10 ’diyi nga kiri adraru azini asi ndriza kokorua’ri. Nga ’yo kini: ‘Emi ’ba ndindia azi ngapi ’diyi. Emi emu angu ’dori ma ale ondre.’

Yi nga ’yo: ‘’Dini ku ama ’ba onyiru ’diyi. Ama woro adripikani. Ama adripikaru ’ba 12. Te ama adripi aluri eri yo, azini mva wereari akua ama ati be.’

Yusufu ’ba kini e’yo ’diyi inzoni. Nga adripi omvele Simeoni du ’ba eri arujoa, nga di fe adripika azi ’diyi ni nyaka jizu akua. Te nga lu eyini: ‘Emi ka dri eda ’doa dika, emi ma eji emi adripi wereari emibe indi.’

Eyini dri daria akua Kanania ’bo, adripika nga di e’yo dria i ’ye pi ’diyi olu eyi ma ati Yakobo ni Yakobo nga ovu candisi tu. ‘Yusufu ni curodo yo,’ nga awu wu, ‘azini Simeoni ni vini yo. Acani nga a’i ma mva werea Benyamini ni ji ’dale indi ku.’ Te eyi ma nyakani aceria were, Yakobo nga ai ’bani Benyamini ni jizu Misiria eyi ni ecozu nyaka azini isuzu beni.

Coru’do Yusufu ndre i ma adripika eyi emuria. Ovu ayikosi tu ima adripi werea Benyamini ni ndrezu indirisi. Ada ada yi ma azi aluni nini kini ’ba amboru ’diri Yusufu i ri ku. Yusufu nga di obeta azini ’ye i ma adripi ka 10 diyi o’bizu.

Fe ati’ba ivile ’diyi ni gunia alia nyaka tozu tre tre. Te eyini ni kokoru fe ’bani i vile kopo dahabururi ’bazu Benyamini ma gunia alea indi. Yini muzu ogogo ’dapi ’boria,Yusufu pe atiba ivile ’diyi ma ti eyi ma vutisi. Eyini eyi ebizu ’bo ria ati’ba nga zi kini: ‘Emi ogu opi mani ma kopo dahabaruri a’du e’yo si ya?’

‘Ama oguni eri ma kopo ku,’ adripika nga dria omvi ’dini. ‘Mi ka kopo ’di isu ama azi aluni vu, ’ba nde ri ma ovu ’diza ru.’

Ati’bo nga di eyi ma gunia ale nda dria, eyi nga kopo isu ­Be­nya­mi­ni vile gunia ma alea ekile mini ndrele ’di le. Ati’ba nga ’yo kini: ‘Emi azi ’diyi eco ki mu ra, te ama mu Benyamini be.’ Adripika 10 ’diyi nga a’du afa ’ye ya?

Eyi dria nga dri da Benyamini pie muzu Yusufu wile joa. Yusufu nga ’yo adripika ’diyi ni kini: ‘Emi eco ki dria dri da akua ra, te Benyamini ni nga ovu ’dia atiboru ma vu.’

Yuda nga di e’yo ’yo kini: ‘Aka nga mu akua mva ’di kokoru, ama ati ni nga drara a’dusiku erini mva ’diri lezu saaru risi. Kate ecorarisi, mi ma mba ma ta ’dia mima ati’bo ru i, te mi fe mva ’diri ma mvi akua.’

Yusufu nga ndrera ada ima adripi ’diyi oja yi curudo bo. Ovuni adra ru ku azini asindriza kokoru ku indi. Le ama isuki Yusufu nga di a’du afa ’ye ’ari.

E’doza 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.

’Ba to Yusufu ma adripika ki


Zita ki

 • Yusufu to ima adripika yi ovuzu ’ba ndindia azi ngapi ’diyi ru a’du e’yo si ya?
 • Yakobo fe ivile mva werea, Benyamini ni muzu Misiria a’du e’yo si ya?
 • Yusufu ma kopo meleruri nga eca Benyamini vile gunia ma alea ngoni ngoni ya?
 • Yuda le a’du afa ’ye ’bani ecozu Benyamini ni ofuzu beni?
 • Yusufu ma adripika oja eyi ’bo geri ngoni le ri si ya?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la E’doza 42:​9-​38.

  E’yo Yusufu ni ’yo le E’doza 42:18 ri ma alea ri ovu egata kilili ru ni ’ba azi Yehovani ngapi curu’do ’diyi dri geri ngoni ri si ya? (Neh. 5:​15; 2 Kor. 7:​1, 2)

 • Mi la E’doza 43:​1-​34.

  Rubeni ni tro ovuzu mva osipi okokele ru ri i ku, Yuda eca e’yo nze i ma adripika ni ngoni ngoni ya? (E’do. 43:​3, 8, 9; 44:​14, 18; 1 Sur. 5:2)

  Yusufu o’bi ima adripika yi geri ngo, azini a’du e’yo si ya? (E’do. 43:​33, 34)

 • Mi la E’doza 44:​1-​34.

  Yusufu ni lezu ima adripika ni i nizu ku, nga i ece ngoni ru ya? (E’do. 44:​5, 15; Lev. 19:26)

  Yusufu ma adripika eceki nguta eyini ndra ovuzu eyi ma adripi be ri curu’do ’yo ngoni ngoni ya? (E’do. 44:​13, 33, 34)