Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Mi pe ti Lugbara

A’diko 18: Yakobo ni Muzu Harania Ri

A’diko 18: Yakobo ni Muzu Harania Ri

MI NI ’ba Yakobo ni e’yo nzezu yibe ’diyi ra ya? Erini acizu o’du angiri ’bori ma vutia, Yakobo fu dri yibe yi a’di ma tia. Eyi ndra kabilo ocria. Yakobo zi yi: ‘Emi enga ki ngoa ya?’

Omviki eri kini: ‘Harania.’

Yakobo zi vini eyi ki: ‘Iniki Labani ni ra ya?’

‘Ee,’ omviki ’dini. ‘Ine erima zamva Rakeli ni imu erima kabilo pie ’di ’i.’ Mi eco Rakeli ni ne imuria ’da ra ya?

Yakobo fu dri Rakeli be

Yakobo kamu ne Rakeli ni imu ima adroi ma kabilo pie ’bo, nga mu oni yi a’di ma tiari ze kabilo ni ecozu yi mvuzu ani beni. Yakobo nga di Rakeli ma o’bolo ndru azini ’i a’di ’i’a ri ece erini. Ayiko fu di ndra eri tu, mu di ece ima ati Labani ni akua.

Labani ovu ndra ayikosi tu Yakobo ni o’azu ’i be. Yakobo ni ndra eri zizu ini ecozu Rakelini ’duzu ima okururia, Labani a’i ndra ra. Te ’yo ndra Yakobo ma nga azi ivile amvua eli aziri erini ecozu Rakeli ni ’duzu. Yakobo ni ndra Rakeli ni lezu turisi, a’i ndra azi ngazu ra. Te sawa aje vurini ecazu ’boria, mi ni a’du afa ’ye ndra ’i ni’a ri ra ya?

Labani fe ima zamva oko Lea ’i Yakoboni Rakeli ma paria ’i. Yakoboni a’izu azi ngazu Labani ni eli aziri dika risi, Labani fe ndra vini erini Rakeli ’i ovuzu erima okuru. Ewu ’dasi, Mungu a’i ndra agupi yini ovuzu oku be aga alu ra. Te sawa ’disi, Biblia ni ece rile, agupi ma ovu lu oku alu be.

E’doza 29:1-30.Zita ki

 • Oku oderu e’da ’di ma aleari a’di i, azini Yakobo ’ye erini a’du afa ni ya?
 • Yakobo otu ndra i a’du ’yezu ecozu Rakeli ni ’duzu ima okuru?
 • Sawa ni ecazu Yakobo ni Rakeli ni ’duzu ria, Labani ’ye a’du e’yo ni ya?
 • Yakobo a’i di a’du afa ’yezu ecozu Rakeli ni ’duzu oku ru?

Zita o’bazaru ’diyi ki

 • Mi la E’doza 29:​1-​30.

  Labani ni tro eri olezu ra ti, Yakobo e’da i inzita ru ngoni ngoni, dika e’yo amani eco oni ’diari ngoni? (E’do. 25:27; 29:26-​28; Mat. 5:​37)

  Eceta Yakobo ni ri i’da esele coza leta adari pini leta Lokiri si ri be ngoni ngoni? (E’do. 29:18, 20, 30; Ong. 8:6)

  Oku su ecapi ’ba Yakobo vile akua ’diyi ma aziru azini agupianzi tipi erini ’diyi ngoki ya? (E’do. 29:23, 24, 28, 29)