Mi mu e'yo alenia ria

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

Aku Mini Eco Ovu Ayikoru Ra

 ESELE 5

Geri Oazu Asianzu si Ori’ba Pie Ri

Geri Oazu Asianzu si Ori’ba Pie Ri

“Emi ma su . . . Asi ndriza yiki beri pi, asi onyiruri pie, asi afukokoruri pie,asi e’yere pie, asi teza ande kokoruri pie.”’Ba Kolosaia ’Diyi 3:12

Aje ni aku o’di e’do. Mini ta tro ngazu mi tipika lezu azini inzizu sa driasi ra ti, mi aje ma azi ni di sa ’disi ’ba mini orodriru tu nyakua ’dia ri i. ’Di a’izu ri eco nga eca mi ori’ba ma azi yini ewaru. Te imbata Bibliani eco mi aza ko e’yo ’di nezu geri kilili si, ani mini oazu asianzu si ori’ba pie azini azi ngaria okporu agyi sizu aku mini o’di ri ma alea.

 1 MI NE MI ORI’BA YI GERI KILILI RISI

E’YO BIBLIA NI ’YORI: “Mi inzi mi ati pi mi andri be.” (’Ba Efesoa ’Diyi 6:2) Mi ma eli ka tro ovu si ti, le sa driasi mi ma e’da ruta azini inzita mi tipika yini. Le mi ma ni ra kini mi aje ma azi ni vini indi, agupimva ru kaniku zamva ru, le asi ima tipika yi si ndi. “Leta avasiri ovuni ma’yalasi ku,” ani le mi ovu asi otiza si agyi mi aje ma azi ni ’ba yi be risi ku. Mi eco ece yini mgboru azini nditiri inzita si.1 ’Ba Korintoa ’Diyi 13:4; ’Ba Galatia ’Diyi 5:26.

AFA MINI ECO ’YERI:

  • Mi ma ku e’yo nzeza ’dile ’diyi, ekile “’Ba mivu akua ’diyi sa driasi mani drinza fe” kaniku “mi andri leni afa mani ’ye ’diyi aluni ku

  • Mi o’bi e’yo yi ne geri mi aje ma azi ni eyi nezu risi

 2 MI MA SO PA KIRIKIRI SA NI KA ECA RIA

E’YO BIBLIA NI ’YORI: “’Bani nga ima ati pi ku i andri be, nga i ebi oku ini be, yi iri tro nga efu rua aluru.” (E’doza 2:24) Mi ka fi aje ma alea ’bo, mi tipika eco nga ega eyi nga kiri mi ta mba ni, ani eco le fi aje mini ma alea ali tu aga ra.

Eri nga ovu mi i azini mi aje ma azi be otuzu le yima asi ngoa ya ri azini ecezu yini geri leta nisi. Mi ece eyini mgboru azini nditiri inzita si. (E’yo O’beza 15:1) Afu ako, asi e’yere, azini e’yo tezuri nga mi aza ko agyi onyiru ri sizu mi ori’ba yi be azini “ovuzu asi ndriza be emi eselia leta avasirisi.”’Ba Efesoa ’Diyi 4:2.

AFA MINI ECO ’YERI:

  • Geri mi ori’ba yini ifizu idri emini ma alea ri ka mini candi fe ra, emi ma nze e’yo drinia mi aje ma azi be sa emini ovuzu aoko si ku ria

  • Emi ma a’i emi nga e’yo ’diyi otu ngoniru’ari tualu