Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Londa olulimi Luganda

 B12-B

Ebyaliwo nga Yesu Anaatera Okuttibwa (Ekitundu 2)

LABA
Bigambo Byokka
Ekifaananyi

Nisaani 12

ENJUBA EGWA (Olunaku lw’Abayudaaya lutandika era ne lugwaako ng’enjuba yaakagwa)

ENJUBA EVAAYO

 • Aba yekka n’abayigirizwa be

 • Yuda ateekateeka okumulyamu olukwe

ENJUBA EGWA

Nisaani 13

ENJUBA EGWA

ENJUBA EVAAYO

 • Peetero ne Yokaana bateekateeka embaga ey’Okuyitako

 • Yesu n’abatume abalala batuuka lwaggulo

ENJUBA EGWA

Nisaani 14

ENJUBA EGWA

 •   Aliira wamu n’abatume be Okuyitako

 • Anaaza ebigere by’abatume

 • Agamba Yuda agende

 • Eky’Ekiro kya Mukama Waffe kitandikibwawo

 • Aliibwamu olukwe era akwatibwa mu nnimiro y’e Gesusemane

 • Abatume badduka

 • Awozesebwa ab’Olukiiko Olukulu mu nnyumba ya Kayaafa

 • Peetero yeegaana Yesu

ENJUBA EVAAYO

 • Addamu okuleetebwa mu maaso g’Olukiiko Olukulu

 • Atwalibwa eri Piraato, oluvannyuma eri Kerode, ate n’azzibwayo eri Piraato

 • Asalirwa ogw’okufa era attibwa e Ggologoosa

 • Afa ku ssaawa nga mwenda ez’olweggulo

 • Omulambo gwe guggibwa ku muti ne guteekebwa mu ntaana

ENJUBA EGWA

Nisaani 15 (Ssabbiiti)

ENJUBA EGWA

ENJUBA EVAAYO

 • Piraato akkiriza abakuumi bateekebwe ku ntaana ya Yesu

ENJUBA EGWA

Nisaani 16

ENJUBA EGWA

 • Eby’akaloosa ebirala eby’okumusiiga bigulibwa

ENJUBA EVAAYO

 • Azuukizibwa

 • Alabikira abayigirizwa be

ENJUBA EGWA