LABA
Bigambo Byokka
Ekifaananyi

Bakabaka b’Obwakabaka bwa Yuda obw’Ebukiikaddyo obw’ebika ebibiri

997 E.E.T.

Lekobowaamu: emyaka 17

980

Abiya (Abiyaamu): emyaka 3

978

Asa: emyaka 41

937

Yekosafaati: emyaka 25

913

Yekolaamu: emyaka 8

a. 906

Akaziya: omwaka 1

a. 905

Nnaabakyala Asaliya: emyaka 6

898

Yekowaasi: emyaka 40

858

Amaziya: emyaka 29

829

Uzziya (Azaliya): emyaka 52

 Bakabaka b’Obwakabaka bwa Isirayiri obw’Ebukiikakkono obw’ebika ekkumi

997 E.E.T.

Yerobowaamu: emyaka 22

a. 976

Nadabu: emyaka 2

a. 975

Baasa: emyaka 24

a. 952

Ela: emyaka 2

Zimuli: ennaku 7 (a. 951)

a. 947

Omuli ne Tibuni: emyaka 4

Omuli (ng’ali yekka): emyaka 8

a. 940

Akabu: emyaka 22

a. 920

Akaziya: emyaka 2

a. 917

Yekolaamu: emyaka 12

a. 905

Yeeku: emyaka 28

876

Yekoyakazi: emyaka 14

a. 862

Yekoyakazi ne Yekowaasi: emyaka 3

a. 859

Yekowaasi (ng’ali yekka): emyaka 16

a. 844

Yerobowaamu II: emyaka 41

  • Olukalala lwa Bannabbi

  • Yoweeri

  • Eriya

  • Erisa

  • Yona

  • Amosi